عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

هموارسازی از طریق طبقه بندی[1]

مدیران با بهره گیری از طبقه بندی رویدادها، دست به هموارسازی سود می زنند به عنوان مثال عادی یا غیرعادی تلقی کردن بعضی اقلام سود(زیان)منجر به افزایش یا کاهش سود عملیاتی خواهد گردید.

 

6-2) تکنیک ها ی هموارسازی سود

در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری، مدیریت انتخابهایی جهت تغییر سود گزارش شده در اختیار دارد. انتخاب هر یک از اصول یا روش های اجرای حسابداری یا هرگونه فعالیتی که در محدوده اختیارات مدیریت می باشد، می تواند به صورت قابل درکی برای تغییر اقلام سود گزارش شده بکار گرفته  گردد.

بهره گیری از یک روش اجرا ممکن می باشد سبب هموارسازی گردد و انتخاب روش دیگر ممکن می باشد نتیجه معکوس داشته باشد. دو نوع طرح هموارسازی سود هست. تصمیمات حسابداری که روی سطح سود گزارش شده برای چند دوره بعد تاثیر می گذارد و تصمیماتی که فقط سود را از بین دوره های موفق منتقل می نماید. معضلات حسابداری برای مزایای سرمایه گذاری یا ادغام در اولین دسته تصمیمات قرار می گیرد. تصمیمات نوع دوم در ارتباط با دارائیها و بدهیهای کوتاه مدت، تعیین تعهدات، قیمت گذاری موجودیها، محاسبه پیش پرداخت هزینه و غیره می باشد (بدری، 1378،ص125)1.

تصمیمات هموارسازی موثر بایستی در قلمرو اصول پذیرفته شده حسابداری باشد. طرح هموارسازی نمی بایست مدیریت را مجبور به افشای حقیقت دستکاری نماید و مثل اینکهً نمی بایست سبب گردد که حسابرس اظهار نظر مشروط نماید.

افشا ممکن می باشد منافع دستکاری را زائل نماید. طرح هموارسازی بایستی دربر گیرنده تفسیر حسابداری یک واقعه باشد نه خود واقعه. به بیانی دیگر دستکاری سود مسئله شکل و فرم می باشد و مسئله ذات یا وجود آن نیست. در ذیل بعضی از تکنیکهای هموارسازی سود مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد:

 

1-6-2)دستکاری در درآمد ناویژه2

یکی از روش های هموارسازی سود انتقال درآمد ناویژه از دوره ای به دوره ای دیگر می باشد. با در نظر گرفتن آگاهی واقعی یا انتظارات از نتایج عملیاتی دو دوره حسابداری، سرعت یا تاخیر در ارسال محصول یا صورتحساب که سبب تسریع یا تاخیر در شناخت درآمد می گردد، ممکن می باشد تا اندازه ای سبب هم سطح سازی سود دو دوره گردد. تاثیر انتقال درآمد ناخالص ممکن می باشد بطور خاص در سازمانهای خدماتی که مقدار هزینه مستقیم مرتبط با چنین درآمدهایی بسیار کمتر از شرکت های تجاری یا تولیدی می باشد، مؤثرتر باشد. در بسیاری موارد اندازه تاثیر روی سود ناویژه از این منبع بسیار ناچیز می باشد، زیرا فقط فعالیت های مالی که مستعد چنین انتقال هایی هستند نسبتاً نزدیک تاریخ بستن حسابها وقوع می یابند. چنانچه سازمان تعداد نسبتاً کمی از ثبت فعالیت درآمد داشته باشد که هر یک در بر دارنده مبلغ قابل توجهی باشد، تاثیر انتقال بین دوره ای درآمد می تواند اساسی باشد.

[1]. Classification

  1. 2. Manipulation of gross revenue

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پژوهش حاضر اهدافی چند به تبیین زیر دنبال می شوند:

الف)شناسایی شرکتهای هموارساز سود

ب)مطالعه اینکه آیا هموارساز ی سود بر بازده غیرعادی سهام تاثیر دارد یا خیر؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری