شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری 

قسمتی از متن پایان نامه :

  

1 چارچوب نظری

از دیدگاه نظری اهمیت سود تقسیمی در تعیین قیمت سهام امری واضح می باشد. اسناد و مدارک تجربی زیادی هست که این نظریه را تأکید می کند (شباهنگ، ١٣٧۶ ). در مواردی عکس این مسئله نیز در مورد شرکت هایی که سود سهام خود را کاهش داده و یا کلاپرداخت نکرده اند، اما در حال رشد (انجام سرمایه گذاری های جدید) هستند، نظاره شده می باشد.

شرکت هایی که با عدم اطمینان عمده ای در جریان وجوه نقد روبر هستند از ترس مواجه با کمبود نقدینگی در آینده  به احتمال زیاد سود نقدی کمتری پرداخت می کنند. برای شرکت هایی که با عدم اطمینان در جریان وجه نقدی آتی روبرو هستند تامین مالی  از منابع خارجی به گونه واضح پر هزینه تر از تامین مالی از منابع داخلی شرکت می باشد زیرا این شرکت ها از لحاظ تامین مالی خارج از شرکتی دارای محدودیت هایی هستند و موسسات اعتباری با در نظر داشتن وضعیت مالی و نقدینگی این شرکتها احتمالا نرخ بهره بالاتری را برای اعطای منابع مالی خواستار خواهند گردید . بنابر این شرکت های فوق برای تامین مالی نیاز به منابع داخلی دارند پس سود نقدی کمتری می توانند به سهامداران  پرداخت کنند ( شان و سا، 2009، ص4).

در نتیجه ما در این پژوهش به مطالعه تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست پرداخت سود می پردازیم.

همچنین ما در این پژوهش تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست تقسیم سود را با دیگر عوامل بالقوه موثر بر سیاست پرداخت سود مقایسه می کنیم. طبق تحقیقات انجام شده قبلی، این عوامل بالقوه شامل ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری می باشد.

دو نظریه متفاوت در ارتباط با اهمیت سیاست پرداخت سود سهام هست. نظریه اول که با عنوان مکتب بازارهای ناقص  مورد تصریح قرار می گیرد، سیاست پرداخت سود سهام را مربوط و با اهمیت تلقی می کند. اما در مورد نظریه دوم بایستی گفت سیاست پرداخت سود سهام اساسًا نامربوط و بی اهمیت تلقی می گردد این نظریه در مکتب بازارهای کامل  مطرح شده می باشد. در مکتب بازارهای ناقص استدلال می گردد که عواملی نظیر هزینه های مبادله، هزینه تحصیل اطلاعات، مسائل مالیاتی و بویژه عدم کارایی اطلاعات بازار باعث می شوند بازار کامل محسوب نشود و اهمیت سیاست پرداخت سود سهام را مورد تأکید قرار می دهد. بر خلاف تئوری بازارهای ناقص، در مکتب بازارهای کامل عقیده بر این می باشد که سیاست پرداخت سود سهام شرکت ها اساسًا نامربوط و بدون اهمیت می باشد. پیروان مکتب مزبور استدلال می نمایند که هزینه تأمین مالی از منابع داخلی و خارجی یکسان می باشد و بنابر این اندازه و نوع سرمایه گذاری های واحد انتفاعی به منبع تأمین مالی بستگی ندارد. این تئوری که معمولا بر نتیجه گیری های تحلیلی”مودیگلیانی و میلر”  مبتنی می باشد، استدلال می کند که در بازارهائی که هزینه های مبادله اوراق بهادار و مالیات بر درآمد وجود ندارد، سیاست پرداخت سود سهام نامربوط می باشد. بطور اختصار بنابر باور گروه مزبور ، قیمت سهام شرکت ها در بورس ، به سیاست تقسیم سودآنان بستگی ندارد (ون هورن، ترجمه دستگیر، ١٣٧1).

آیا می توان درمورد صحت نظریه های پیروان هر ی از دو تئوری مشروح بالا اظهار نظر نمود؟ به مقصود پاسخ دادن به سئوال مزبور بهتر می باشد به شواهد موجود استناد گردد. تحقیقات استقرائی گسترده ای که در این زمینه در بعضی کشورهای صنعتی انجام شده می باشد به نتایج متفاوتی رسیده می باشد و بعضی از تئوری بازارهای کامل و بعضی از تئوری بازارهای ناقص پشتیبانی کرده می باشد.

قیمت اوراق بهادار برابر با ارزش فعلی جریان های نقدی آینده می باشد و نیز اینکه دارندگان اوراق بهادار در این محاسبه، ریسک مربوط به جریان های نقدی آتی را هم مد نظر قرار می دهند. در مورد سهام عادی، این جریان های نقدی شامل سود تقسیمی، که سرمایه گذار انتظار دریافت آن را دارد و قیمت فروش مورد انتظار سهم مزبور می باشد. از آنجا که قیمت آینده سهم به جریان سود تقسیمی مورد انتظار (در مقاطع زمانی آینده) بستگی دارد، بنابر این از نظر اصولی می توان مطرح نمود که قیمت سهم می تواند تنها تابع جریان های سود تقسیمی مورد انتظار باشد. حال این پرسش مطرح می باشد که از دیدگاه تئوریک چگونه می توانیم این واقعیت را بپذیریم که تنها جریان سود تقسیمی می تواند تعیین کننده قیمت سهام باشد در حالی که سرمایه گذاران به صورتی عیان به  سود شرکت توجه زیاد می نمایند (جهانخانی و پارسائیان، ١٣84).

از دیدگاه نظری اهمیت سود تقسیمی در تعیین قیمت سهام امری واضح می باشد. اسناد و مدارک تجربی زیادی هست که این نظریه را تأکید می کند (شباهنگ، ١٣٧۶ ). در مواردی عکس این مسئله نیز در مورد شرکت هایی که سود سهام خود را کاهش داده و یا کلاپرداخت نکرده اند، اما در حال رشد (انجام سرمایه گذاری های جدید) هستند، نظاره شده می باشد.

شرکت هایی که با عدم اطمینان عمده ای در جریان وجوه نقد روبر هستند از ترس مواجه با کمبود نقدینگی در آینده  به احتمال زیاد سود نقدی کمتری پرداخت می کنند. برای شرکت هایی که با عدم اطمینان در جریان وجه نقدی آتی روبرو هستند تامین مالی  از منابع خارجی به گونه واضح پر هزینه تر از تامین مالی از منابع داخلی شرکت می باشد زیرا این شرکت ها از لحاظ تامین مالی خارج از شرکتی دارای محدودیت هایی هستند و موسسات اعتباری با در نظر داشتن وضعیت مالی و نقدینگی این شرکتها احتمالا نرخ بهره بالاتری را برای اعطای منابع مالی خواستار خواهند گردید . بنابر این شرکت های فوق برای تامین مالی نیاز به منابع داخلی دارند پس سود نقدی کمتری می توانند به سهامداران  پرداخت کنند ( شان و سا، 2009، ص4).

در نتیجه ما در این پژوهش به مطالعه تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست پرداخت سود می پردازیم.

همچنین ما در این پژوهش تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست تقسیم سود را با دیگر عوامل بالقوه موثر بر سیاست پرداخت سود مقایسه می کنیم. طبق تحقیقات انجام شده قبلی، این عوامل بالقوه شامل ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری می باشد.

نتایج تحقیقات انجام شده در مورد سیاست تقسیم سود و وجه نقد در جدول 1-1 نشان داده شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

6-1 اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر را می توان در سه دسته هدف کلی،  فرعی و کاربردی به تبیین زیر تقسیم بندی نمود:

هدف کلی پژوهش:  هدف اصلی این پژوهش مطالعه وجود ارتباط بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود شرکت ها در بازار سرمایه ایران می باشد.

اهداف فرعی پژوهش: مانند اهداف فرعی این پژوهش مطالعه تاثیر متغیرهای تعدیل گر نرخ بازده داراییها، اندازه شرکت و اندازه وجه نقد نگهداری شده بر روابط میان سیاست تقسیم سود و متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب حقوق صاحبان سهام و فرصت های رشد به مقصود درک و تبیین بهتر و دقیقتری از روابط میان متغیرهای فوق می باشد.

هدف کاربردی: این پژوهش کوشش دارد ضمن مطالعه ارتباط  بین سیاست تقسیم سود و متغیر های عدم اطمینان در جریان وجه نقد، فرصت های سرمایه گذاری و ترکیب سرمایه ؛ قدرت پیش­بینی­کنندگی بازدهی پورتفوی سهام به کمک این متغیرها را مورد مطالعه قرار دهد و بدین طریق راه را برای انتخاب سهام­های برتر و تشکیل پورتفوی سهام مناسب باز کند.هدف کاربردی دیگر ، مشخص کردن این مطلب می باشد که آیا در بازار سرمایه ایران ارتباطی  بین سیاست تقسیم سود و متغیر های عدم اطمینان در جریان وجه نقد، فرصت های سرمایه گذاری و ترکیب سرمایه هست یا خیر. بهره وران از جنبه های کاربردی این پژوهش می توانند مدیران شرکت ها ، تحلیلگران مالی، موسسات آموزسی و دانشجویان باشند که از نتایج این پژوهش در مطالعه تطبیقی و دیگر تحقیقات مالی بهره گیری خواهند نمود و با سرمایه گذاران ، مدیران سرمایه گذاری و تامین کنندگان مالی باشند که می توانند از نتایج این پژوهش جهت تحلیل بهتر وضعیت  شرکت های مورد نظر خود بهره گیری نمایند.