عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری 

قسمتی از متن پایان نامه :

  

وجه نقد و چارچوب نظری

هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی نسبت به ضرورت تهیه و افشای اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد دارای موضع گیری صریح و روشن می باشد.

این موضع با تعریف نیازهای بهره گیری کنندگان بالقوه از اطلاعات مالی آغاز می گردد.فرض شده می باشد که تصور سرمایه گذاران ، وام دهندگان و کارکنان از بنگاه ، منبعی از وجه نقد می باشد که منجر به تقسیم سود ، پرداخت بهره ، افزایش در ارزش بازار اوراق سرمایه ، باز پرداخت وامها ، پرداخت بهای کالا و خدمات و یا حقوق ودستمزد میگردد.

از آنجایی که اهداف سه گانه گزارشگری مالی عبارت اند از : 1) گزارشات مالی بایستی به نحوی تهیه گردد که نیاز اطلاعاتی سرمایه گذاران فعلی و بالقوه ، بستانکاران و سایر تصمیم گیرندگان سرمایه گذاری را فراهم کند. 2) اطلاعاتی که درمورد منابع و تغییرات در منابع موسسه را گزارش نماید. 3)اطلاعات مفیدی درمورد جریانهای نقدی آتی گزارش نماید.

به همین لحاظ،هدف اصلی گزارشگری مالی که منعکس کننده علایق مشترک همه بهره گیری کنندگان بالقوه صورتهای مالی می باشد.بر روی توانایی بنگاه در تامین جریانهای نقدی مطلوب متمرکز گردیده می باشد.

بیانیه شماره (1) مفاهیم حسابداری مالی در این زمینه گفته می باشد:

گزارشگری مالی بایستی اطلاعاتی در مورد چگونگی تحصیل یا پرداخت وجه نقد ، استقراض بازپرداخت آن ،معاملات مربوط به حقوق صاحبان سرمایه شامل تقسیم سود نقدی و سایر موارد توزیع منافع بنگاه بین صاحبان آن و سایر مواردی که ممکن می باشد بر نقدینگی و قدرت پرداخت دیون آن تاثیر میگذارد، فراهم نماید.

اطلاعات مربوط به جریان های نقدی یا سایر جریان های وجوه می تواند در آشنایی با عملیات بنگاه ، ارزیابی فعالیت های تامین مالی ، ارزیابی نقدینگی ،قابلیت پرداخت دیون و تفسیر اطلاعات تهیه شده مفید و سودمند باشد.

این بیانیه نشان دهنده این مطلب بود که هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی توجه خود را به گزارشگری جریانهای نقدی و در نهایت انتشار بیانیه شماره95 معطوف نموده می باشد .این حرکت هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی ناشی از بعضی باورها و اعتقادات اعضای آن به تبیین زیر بود:

ارزیابی بازار از جایگاه قابل پیش بینی یک بنگاه در تحصیل جریان های نقدی مطلوب بر قیمت های بازار اوراق بهادار آن تاثیر می گذارد، اگر چه ارزش بازار این اوراق تحت تاثیر عوامل گوناگونی زیرا شرایط عمومی اقتصادی ، نرخهای بهره ، روانشناسی بازار و غیره نیز قرار دارد که مربوط به یک بنگاه به خصوص نمی باشد.(علی احمدی ،67،1386)

هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفاهیم حسابداری اظهار نموده که صورت گردش وجوه نقد می بایستی دارای نقاط مثبتی باشد که به بهره گیری کنندگان در بر طرف کردن نیازهایشان کمک نماید در این ارتباط آمده می باشد :

اطلاعات سودمندی را در مورد فعالیت های بنگاه در تحصیل وجه نقد از طریق عملیات جاری به مقصود باز پرداخت بدهی ها ، تقسیم سود یا سرمایه گذاری مجدد به مقصود حفظ یا توسعه ظرفیت عملیاتی ، در مورد فعالیت های تامین مالی چه از طریق استقراض و چه از طریق صاحبان سرمایه و همچنین در مورد فعالیت های سرمایه گذاری یا پرداخت های نقدی ارائه می کند. بهره گیری های مهم از اطلاعات مربوط به دریافت ها و پرداخت های نقدی جاری به مقصود کمک کردن به دست یابی به عواملی همچون نقدینگی بنگاه ، انعطاف پذیری مالی ، سود آوری و ریسک می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

6-1 اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر را می توان در سه دسته هدف کلی،  فرعی و کاربردی به تبیین زیر تقسیم بندی نمود:

هدف کلی پژوهش:  هدف اصلی این پژوهش مطالعه وجود ارتباط بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود شرکت ها در بازار سرمایه ایران می باشد.

اهداف فرعی پژوهش: مانند اهداف فرعی این پژوهش مطالعه تاثیر متغیرهای تعدیل گر نرخ بازده داراییها، اندازه شرکت و اندازه وجه نقد نگهداری شده بر روابط میان سیاست تقسیم سود و متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب حقوق صاحبان سهام و فرصت های رشد به مقصود درک و تبیین بهتر و دقیقتری از روابط میان متغیرهای فوق می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف کاربردی: این پژوهش کوشش دارد ضمن مطالعه ارتباط  بین سیاست تقسیم سود و متغیر های عدم اطمینان در جریان وجه نقد، فرصت های سرمایه گذاری و ترکیب سرمایه ؛ قدرت پیش­بینی­کنندگی بازدهی پورتفوی سهام به کمک این متغیرها را مورد مطالعه قرار دهد و بدین طریق راه را برای انتخاب سهام­های برتر و تشکیل پورتفوی سهام مناسب باز کند.هدف کاربردی دیگر ، مشخص کردن این مطلب می باشد که آیا در بازار سرمایه ایران ارتباطی  بین سیاست تقسیم سود و متغیر های عدم اطمینان در جریان وجه نقد، فرصت های سرمایه گذاری و ترکیب سرمایه هست یا خیر. بهره وران از جنبه های کاربردی این پژوهش می توانند مدیران شرکت ها ، تحلیلگران مالی، موسسات آموزسی و دانشجویان باشند که از نتایج این پژوهش در مطالعه تطبیقی و دیگر تحقیقات مالی بهره گیری خواهند نمود و با سرمایه گذاران ، مدیران سرمایه گذاری و تامین کنندگان مالی باشند که می توانند از نتایج این پژوهش جهت تحلیل بهتر وضعیت  شرکت های مورد نظر خود بهره گیری نمایند.