عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

قسمتی از متن پایان نامه :

متغیر های مستقل و وابسته

در فرضیه های اصلی، قیمت هر سهم تحت عنوان متغیر وابسته وعایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم به صورت مجزا به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش در نظر گرفته شده اند. در این فرضیه های هدف اصلی برسی اثر متغیرهای عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم (به عنوان متغیرهای مستقل) بر قیمت هر سهم (به عنوان متغیر وابسته) میباشد . در فرضیه های فرعی، علاوه بر متغیرهای مستقل فرضیه های اصلی، متغیر مستقل دیگری تحت عنوان معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد در نظر گرفته میشود.

 

6-3 روش آزمون فرضیه­های پژوهش

1-6-3 روش آزمون فرضیه­های اصلی

در این پژوهش از مدل اولسون[1]برای آزمون وابستگی ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم در واحدهای اقتصادی دارای معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بهره گیری شده می باشد. این مدل ارزش حقوق صاحبان سهام واحد اقتصادی را به صورت تابعی از عایدی هر سهم و ارزش­های دفتری آن اظهار می­کند.

1-3

که در این مدل علائم به کار رفته به تبیین زیر می باشد:

: قیمت حقوق صاحبان سهام واحد اقتصادی در زمان t.

: سود سهام برای زمان t.

: ارزش دفتری حقوق صاحبان سهم در زمان t.

شکل دیگر مدل اولسون به صورت زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3

که در این مدل علائم به کار رفته به تبیین زیر می باشد:

: قیمت سهام واحد اقتصادی i، 3 ماه پس از سال مالی منتهی به زمان t.

: عایدی هر سهم واحد اقتصادی i، برای سال مالی منتهی به زمان t.

: ارزش دفتری حق مالی هر سهم واحد اقتصادی i، برای سال مالی منتهی به سال t.

: ضریب خطا در زمان t.

از مدل فوق برای آزمون ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم (موضوع فرضیه های اصلی) بهره گیری شده می باشد که مدل هر فرضیه از فرضیه های اصلی به تبیین زیر نوشته می­گردد:

مدل به کار رفته جهت آزمون فرضیه اصلی اول:

1-2-3

مدل به کار رفته جهت آزمون فرضیه اصلی دوم:

2-2-3

 

2-6-3 روش آزمون فرضیه­های فرعی

پس از آزمون فرضیه های اصلی معادله 3-2، به مقصود ارزیابی و کنترل اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد (به عنوان یک متغیر مستقل) بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم به صورت زیر بسط و توسعه داده شده می باشد. برای شرکت­هایی که دارای مشکل نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد می­باشند از متغیر مصنوعی FCFAP بهره گیری نمودیم.

مدل رگرسیون چند متغیره به کار رفته جهت آزمون فرضیه های فرعی و کنترل اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم به تبیین زیر می­باشد:

3-3

که در این مدل داریم:

: قیمت سهام واحد اقتصادی i، 3 ماه پس از سال مالی منتهی به سال t.

: عایدی هر سهم واحد اقتصادی i، برای سال مالی منتهی به سال t.

: ارزش دفتری حق مالی هر سهم واحد اقتصادی i، برای سال مالی منتهی به سال t.

: عدد 1 برای سال شرکت­هایی که دارای مشکل جریان وجوه نقد آزاد می­باشند و اگر این طور نباشد عدد صفر. سال شرکت­های دارای مشکل نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد زمانی مشخص می­گردد که جریان وجوه نقد آزاد در همان سال از میانه جامعه نمونه بالاتر باشد و نسبت قیمت سهام به ارزش دفتری برای همان سال کمتر از میانه جامعه نمونه باشد.

: اثر متقابل بین FCFAPit و BVit.

: اثر متقابل بین  و .

 

[1]-Ohlson,1995.112.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

الف): آیا عایدی هر سهم با قیمت هر سهم ارتباط دارد؟

ب): آیا ارزش دفتری حق مالی هر سهم با قیمت هر سهم ارتباط دارد؟

ج): آیا معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ارتباط بین عایدی هر سهم و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟

د) : آیا معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ارتباط ارزش دفتری حق مالی و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟

 

پایان نامه مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

پایان نامه مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید