مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

قسمتی از متن پایان نامه :

2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی تأمین و مصرف وجوه نقد

اطلاعاتی که درمورد اندازه و چگونگی تأمین و مصرف وجوه نقد یک واحد انتفاعی فراهم می­گردد، بایستی به نحوی باشد که درک عملیات را تسهیل و ارزیابی فعالیت­های تأمین مالی و سرمایه­گذاری را ممکن نماید و در سنجش توان نقدی واحد انتفاعی از لحاظ ایفای به موقع تعهدات و توزیع سود مؤثر افتد. وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی می باشد و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی می باشد. وجه نقد از طرق عملیات عادی و سایر منابع تأمین مالی به واحد انتفاعی وارد می­گردد و برای اجرای عملیات، پرداخت سود، بازپرداخت بدهی­ها و گسترش واحد انتفاعی به مصرف می­رسد. جریان ورود و خروج وجه نقد در هر واحد انتفاعی بازتاب تصمیم­گیری­های مدیریت در مورد برنامه­های کوتاه­مدت و بلندمدت عملیاتی و طرح­های سرمایه­گذاری و تأمین مالی می باشد.

توان و امکان دسترسی هر واحد انتفاعی به وجه نقد، مبنای بسیاری از تصمیمات و قضاوت­ها درمورد آن واحد می باشد. به اظهار دیگر، اطلاعات مربوط به ورود و خروج وجه نقد ناشی از تصمیم­گیری­ها و مبنای بسیاری از قضاوت­های سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و بعضی دیگر از گروه­های بهره گیری­کننده از اطلاعات مالی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اگرچه اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد در مقایسه با اطلاعات مربوط به سودآوری که براساس حسابداری تعهدی اندازه­گیری و ارائه می­گردد از لحاظ ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی و مدیریت آن سودمندی کمتری دارد اما می­تواند در زمینه­های زیر مفید واقع گردد:

– سنجش نقدینگی و ارزیابی توان واحد انتفاعی در ایفای به موقع تعهدات، پرداخت سود و تأمین نیازمندی­های نقدی.

– تسهیل درک عملیات از طریق شناسایی ارتباط بین نتایج و گردش وجوه نقد مربوط و کمک به تفسیر اطلاعات ارائه شده درمورد نتایج عملیات.

– ارزیابی فعالیت­هایی تأمین مالی و سرمایه­گذاری واحد انتفاعی.

 

4-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی

اطلاعاتی که در فرآیند گزارشگری مالی فراهم می­گردد بایستی به نحوی باشد که سرمایه­گذاران را در ارزیابی عملکرد مدیریت، از لحاظ حفظ و بکارگیری منابعی که به آنها سپرده شده می باشد، یاری دهد. این اطلاعات همچنین بایستی ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت­ها و وظایف نمایندگی مدیریت را در انجام تعهدات و تکالیف قانونی واحد انتفاعی ممکن سازد.

مدیران هر واحد انتفاعی به عنوان وکیل و امین سرمایه­گذاران، مسئول حفظ و بهره گیری کارآمد و سودآور از منابعی هستند که به آنان سپرده شده می باشد. در عین حال، به نمایندگی از طرف واحد انتفاعی مکلف به ایفای تعهدات و انجام تکالیفی می­باشند که به موجب قراردادهای دو یا چند جانبه، مقررات و الزامات قانونی و موارد مطرح در اساسنامه به عهده واحد انتفاعی می باشد.

عوامل متعددی مانند مدیریت، در موفقیت یا شکست یک واحد انتفاعی تأثیر دارند که به دلیل روابط متقابل و پیچیده بین آنها، اندازه­گیری آثار هر یک به گونه جداگانه و با دقتی معمول امکان­پذیر نیست. در نتیجه، برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت از اطلاعات مربوط به نتایج عملیات واحد انتفاعی به عنوان مهمترین شاخص بهره گیری می­گردد. از طرفی، گزارشگری مالی معمولاً نتایج عملیات یک دوره مالی واحد انتفاعی را ارائه می­کند، حال آنکه عملیات مدیران پیشین بر نتایج عملیات جاری اثر گذاشته می باشد و عملیات مدیران کنونی بر نتایج عملیات دوره­های بعد اثر می­گذارد. از این رو بهره گیری­کنندگان از اطلاعات مالی علاوه به اطلاعات مربوط به نتایج عملیات می­توانند از اطلاعات مربوط به قدرت سودآوری نیز که معرف عملکرد بلندمدت واحد انتفاعی بوده به گونه صریح یا ضمنی در گزارش­های وضعیت مالی و نتایج عملیات آن واحد منعکس می باشد، اما ارائه اطلاعات مربوط به مقایسه عملکرد جاری با پیش­بینی­ها و عملکرد گذشته می­تواند در فراهم آوردن مبانی منطقی برای قضاوت سرمایه­گذاری و دیگر اشخاص ذیحق ما، ذینفع و ذیعلاقه نسبت به چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیران مؤثر افتد.

اگرچه آثار مالی انجام تعهدات و تکالیفی که به موجب قراردادها، مقررات و الزامات قانونی به عهده واحد انتفاعی بوده به گونه صریح یا ضمنی در گزارش­های وضعیت مالی و نتایج عملیات آن واحد منعکس می باشد، اما ارائه اطلاعات توصیفی درمورد ایفای تعهدات و رعایت الزامات خاص می­تواند
گروه­های ذیربط را در ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیتها و وظایف نمایندگی مدیریت یاری دهد.

 

 5-5-2 فراهم آوردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش­بینی وضعیت آتی

مدیریت واحد انتفاعی بایستی نسبت به اطلاعات مالی فراهم شده توضیحات و تفاسیری را ارائه نمایند که بتواند بر درک بهتر اطلاعات و تحلیل آثار تغییر در اوضاع و احوال اقتصادی بر واحد انتفاعی و پیش­بینی وضعیت آتی واحد مؤثر افتد.

واحدهای انتفاعی از تغییر در اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر در مقررات و ضوابط حاکم بر دامنه و حدود فعالیت­های اقتصادی در کشور تأثیر می­پذیرند. تغییرات عمده در وضعیت اقتصادی کشور نظیر بروز تورم حاد و یا تغییر در عوامل و مقررات مربوط به فعالیت­های اقتصادی تورم نظیر ایجاد محدودیت­های ارزی و تغییر شدید در نرخ ارز به انحای مختلف بر واحدهای انتفاعی اثر می­گذارد و اطلاعات فراهم شدن در مورد وضعیت مالی، نتایج عملیات و گردش وجوه نقد را کمابیش با
نارسائی­هایی مواجه می­سازد. به مقصود کمک به بهره گیری­کنندگان در درک آثار وضعیت­ها و تغییرات فوق و رفع نسبی نارسائی­ها با ارائه اطلاعات مکمل می­توان بر سودمندی اطلاعات برای
تصمیم­گیری­های مختلف افزود.

اهم اطلاعات مکملی که ممکن می باشد ارائه آنها بر حسب شرایط و اوضاع و احوال ضروری گردد به قرار زیر می باشد:

– تهیه و ارائه صورت­های مالی مکمل بر حسب ارزش جاری یا تغییرات قدرت خرید پول، به مقصود انعکاس آثار تعیین قیمت­ها در تورم حاد.

– تهیه ارائه اطلاعاتی درمورد منابع و مصارف ارزی به مقصود فراهم آوردن امکان سنجش اندازه وابستگی واحد انتفاعی به واردات و ارزیابی توان واحد در تأمین ارز در شرایطی که محدودیت­های ارزی و تغییرات شدید در نرخ ارز هست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

الف): آیا عایدی هر سهم با قیمت هر سهم ارتباط دارد؟

ب): آیا ارزش دفتری حق مالی هر سهم با قیمت هر سهم ارتباط دارد؟

ج): آیا معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ارتباط بین عایدی هر سهم و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟

د) : آیا معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ارتباط ارزش دفتری حق مالی و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟

 

پایان نامه مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

پایان نامه مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری