مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

نتایج آزمون فرضیه اول:

فرضیه اول : دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قبل از اعلان سود نسبت به دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش بعد از اعلان سود بیشتر می باشد.

پس از گردآوری داده ای مربوط به فرضیه اول محاسبه تفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام که کمیتی جایگزینی برای تعیین سطح عدم تقارن اطلاعاتی قبل از اعلان سود به مراتب بیشتر از اعلان سود می باشد.

نکته مهم در نتایج به دست امده در نمونه های مورد مطالعه ،اعم از روزهای قبل از اعلان سود و بعد از اعلان سود ،تفاوت دامنه پیشنهادی خرید و فروش سهام ،در بیش از 99درصد موارد مثبت می باشد که این امر بیانگر وجود اطلاعات نا متقارن می باشد.معمولاً این حالت زمانی رخ می دهد که افشای اطلاعات به درستی صورت نمی گیرد و افرادی که از منابع غیر رسمی اقدام به کسب اطلاعات محرمانه می کنند در بازار با اتکا به این گونه منابع به خرید و فروش سهام مبادرت می نمایند.زمانی که این افراد وارد بازار سرمایه می شوند افزایش حجم مبادلات را منجر شده و به تبع آن قیمتهای سهام را نیز دچار نوسان می کنند.از سوی دیگر برای روزهای بعد از اعلان سود نیز شاهد وجود عدم تقارن البته به مراتب کمتر ازروزهای قبل از  اعلان  سود می باشیم.در مجموع تمامی شواهد حاکی از وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.که درصد این عدم تقارن اطلاعاتی برای روزهای قبل از اعلان بسیار بیشتر از روزهای بعد از اعلان سود می باشد.نتایج بدست آمده از طریق مدل مربوطه نیز تائید کننده فرض اول می باشد.به تناسب تایید فرضیه اول،فرضیه دوم و سوم نیز که در پی فرضیه اول تدوین شده اند.آن گونه که در ادامه به مطالعه آنها خواهیم پرداختمورد تائید قرار نمی گیرند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از آزمون فرضیه اول و تجزیه و تحلیل آماری که بر روی اطلاعاتی مربوط به قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام در نمونه های انتخابی صورت گرفت، می توان به تبیین زیر نتیجه گیری نمود:

1-بر طبق مبانی نظری ،زمانی که در بازار های سرمایه شیوه مناسب افشای اطلاعات را در پیش نگیرند شاهد وجود عدم تقارن اطلاعاتی و به تعبیری شاهد شکاف در قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام خواهیم بود.طبق نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات، وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران نیزمشاهده گردید.برطبق مبانی نظری ،هنگامی که بازار های سرمایه دارای نشت اطلاعاتی باشند معامله گران حاضر در آن بازار ها اقدام به انجام مبادله بر اساس اطلاعات نهایی خود می کنند

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

هدف اصلی در این پژوهش ،تعیین تاثیر اعلان سود بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بین سرمایه گذاران می باشد.

پایان نامه مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

پایان نامه مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری