عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری 

قسمتی از متن پایان نامه :

  

2 حرکت به سوی جریانهای نقدی

بر همین اساس ، هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی در مطالعه های اولیه خود در سال 1980 ، صورت گردش وجوه نقد را به عنوان اطلاعاتی مطلوب که بایستی به همراه سایر صورت های مالی ارائه گردد ، معرفی نمود.

علت های پشتوانه این نظریه توسط هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی به تبیین زیر اظهار شده می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-باز خورد جریان های نقدی واقعی را فراهم سازد .

2-کمک به تعیین ارتباط بین سود حسابداری و جریان های نقدی

3-اطلاعاتی در مورد کیفیت و چگونگی سود فراهم آورد .

4-قابلیت مقایسه اطلاعات مندرج در گزارشگری مالی را ارتقاء دهد .

5-کمک به ارزیابی انعطاف پذیری و وضعیت نقدینگی

6-کمک به پیش بینی جریان های نقدی  آتی .

کلیه علت های فوق ، هر یک به نوعی به محدودیت های حسابداری تعهدی ارتباط می یابد .علی رغم وجود این محدودیت ها نمی توان گفت که اطلاعات حسابداری دارای بازده اطلاعاتی نمی باشد بلکه اطلاعات صورت جریان های نقدی  در کنار سایر صورت های مالی گزارش شده اطلاعات بیشتری را به مقصود تکمیل اطلاعات قبلی فراهم می نماید .در صورت اینکه جریان های نقدی  ، جریانهای وجوه یا سود حسابداری کدامیک در مورد پیش بینی جریان های نقدی آتی بهتراند نمی توان نظر قطعی داد.فلسفه افشاء بر این اساس استوار می باشد که اطلاعات  مفید بالقوه به هزینه مربوط به تهیه و افشاء آن اطلاعات مورد مطالعه قرارگیرد ، و در صورتی که منافع ناشی از ارائه آنها به مراتب بیش از هزینه تهیه و گزارش آنها باشد، افشاء شوند .بر این اساس صورت گردش وجوه نقد به عنوان یکی از مبانی اطلاعاتی سودمند مطرح می باشد که هزینه تهیه و ارائه آن نیز بسیار اندک می باشد ، زیرا اطلاعات  مندرج در این صورت مالی چیزی بیش از تلخیص و طبقه بندی مجدد اطلاعات  حسابداری مربوط به یک دوره مالی به شکل دیگر نیست .(زاهدی،29،1386)

بدیهی می باشد که جریان های نقدی  در ارزیابی جریان های نقدی گذشته ضروری می باشد همچنین این موضوع می تواند ابزاری برای پیش بینی جریان های نقدی آتی باشد.این مسئله از این بعد مهم می باشد که جریان های نقدی مورد انظار سرمایه گذاران و بستانکاران مستقیماَ به جریان های نقدی واحد تجاری مربوط می گردد.(نکته اول) همانطور که جریان های نقدی در فهم جریان های نقدی واقعی که از عملیات جاری بدست آمده نیز لازم است (نکته دوم) به بیانی دیگر، ارتباط بین سود حسابداری و جریان های نقدی می باشد.(نکته سوم) مربوط به اجزای نقدی سود حسابداری می باشد.بالاترین و بیشترین همبستگی میان سود حسابداری و جریان های نقدی بهترین کیفیت سودآوری می باشد مفهوم کیفیت سودآوری انعکاس این واقیعت می باشد که سود حسابداری درآمد و هزینه های تعهدی را نیز شامل می گردد.

به بیانی دیگر کیفیت سود اصطلاحی می باشد که بوسیله تحلیل گران مالی درتوصیف و تشریح این ارتباط به کار برده می گردد. همبستگی و ارتباط بالا میان سود حسابداری و جریان های نقدی به مفهوم بهتر بودن کیفیت سود می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

6-1 اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر را می توان در سه دسته هدف کلی،  فرعی و کاربردی به تبیین زیر تقسیم بندی نمود:

هدف کلی پژوهش:  هدف اصلی این پژوهش مطالعه وجود ارتباط بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود شرکت ها در بازار سرمایه ایران می باشد.

اهداف فرعی پژوهش: مانند اهداف فرعی این پژوهش مطالعه تاثیر متغیرهای تعدیل گر نرخ بازده داراییها، اندازه شرکت و اندازه وجه نقد نگهداری شده بر روابط میان سیاست تقسیم سود و متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب حقوق صاحبان سهام و فرصت های رشد به مقصود درک و تبیین بهتر و دقیقتری از روابط میان متغیرهای فوق می باشد.

هدف کاربردی: این پژوهش کوشش دارد ضمن مطالعه ارتباط  بین سیاست تقسیم سود و متغیر های عدم اطمینان در جریان وجه نقد، فرصت های سرمایه گذاری و ترکیب سرمایه ؛ قدرت پیش­بینی­کنندگی بازدهی پورتفوی سهام به کمک این متغیرها را مورد مطالعه قرار دهد و بدین طریق راه را برای انتخاب سهام­های برتر و تشکیل پورتفوی سهام مناسب باز کند.هدف کاربردی دیگر ، مشخص کردن این مطلب می باشد که آیا در بازار سرمایه ایران ارتباطی  بین سیاست تقسیم سود و متغیر های عدم اطمینان در جریان وجه نقد، فرصت های سرمایه گذاری و ترکیب سرمایه هست یا خیر. بهره وران از جنبه های کاربردی این پژوهش می توانند مدیران شرکت ها ، تحلیلگران مالی، موسسات آموزسی و دانشجویان باشند که از نتایج این پژوهش در مطالعه تطبیقی و دیگر تحقیقات مالی بهره گیری خواهند نمود و با سرمایه گذاران ، مدیران سرمایه گذاری و تامین کنندگان مالی باشند که می توانند از نتایج این پژوهش جهت تحلیل بهتر وضعیت  شرکت های مورد نظر خود بهره گیری نمایند.