عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

تحقیقات داخلی

جامع ترین تحقیقی که در زمینه هموارسازی سود در ایران صورت گرفته می باشد تحت عنوان شناسایی عوامل موثر بر هموارسازی سود توسط بدری،1 (1387)تحت عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد برای اخذ درجه دکتری حسابداری در دانشگاه تهران می باشد.

در پژوهش بدری از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران139 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند و از سال 1369تا1375 مورد مطالعه واقع شده اند.

در آن پژوهش  برای شناسایی عوامل موثردر پدیده هموارسازی سود آغاز شرکت های نمونه به دو گروه هموارساز و غیرهموارساز تقسیم شده اند. این کار با بهره گیری از شاخص “ایکل”صورت گرفته می باشد و برای جداسازی شرکت ها به هموارساز و غیرهموارساز سه سطح از سود مورد مطالعه واقع شده و شرکت هایی که حداقل در یکی از سه سطح(سود ناخالص، سود عملیاتی، سود خالص)هموارساز شده باشند، تحت عنوان گروه شرکت های هموارساز طبقه بندی می شوند. در پایان از بین شرکت های نمونه 32شرکت در سطح سود ناخالص، 22شرکت در سطح سود عملیاتی، 22شرکت در سطح سود خالص و در کل42 شرکت حداقل در یکی از سه سطح هموارساز می باشدو42 شرکت هموارساز و مابقی غیرهموارساز تلقی می شوند و بر اساس این طبقه بندی فرضیه های اصلی شرکت مورد مطالعه واقع شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات این پژوهش نشان می دهد که عامل اندازه شرکت، عامل سودآوری، نوع صنعت، نوع مالکیت، عامل نوع شرکت از نظر شمول یا عدم شمول مقررات قیمت گذاری محصول به عنوان عوامل موثر در هموارسازی سود شناسایی نشده اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نتایج بدست آمده در پژوهش بدری با نتایج تحقیقات صورت گرفته در کشورهای دیگر مخصوصاً آمریکا کاملاٌ متفاوت می باشد. در تحقیقات صورت گرفته در کشورهای دیگر نسبت سود آوری به عنوان یکی از عوامل موثر در هموارسازی سود شناسایی شده می باشد و به این نتیجه رسیده اند که هموارسازی سود در شرکت با درجه سودآوری پایین رایج تر می باشد. و شرکت ها عموماً از این رفتار به عنوان یک سپر دفاعی بهره گیری می کنند.

تحقیقات صورت گرفته در سایر بازارهای مالی مخصوصاً بورس نیویورک نشان دهنده اینست که عامل اندازه بر هموارسازی سود موثر می باشد و شرکت های کوچکتر بیشتر فرصت هموارسازی سود را دارند و شرکت های بزرگتر به دلیل قرار گرفتن در معرض رسیدگی و کنترل بیشتر، تمایل کمتری برای هموارسازی سود دارند.

نوع صنعت هم در تحقیقات صورت گرفته کشورهای خارجی به عنوان یکی از عوامل موثر بر هموارسازی سود می باشد و در شرکت های خصوصی(مدیر کنترلی نسبت به مالک کنترلی)هموارسازی سود بیشتر می باشد و این بخاطر وجود تضاد منافع می باشد. در شرکت های مدیر کنترلی به خاطر شرایط حاکم بر عزل و نصب مدیران(امنیت شغلی)، سیستم های پاداش دهی نظارت بر عملکرد مالی مربوط می گردید. برای متفاوت بودن نتایج پژوهش مطالعه عوامل کلان مثبت محیط اقتصادی، محیط فرهنگی را در نظر می گیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پژوهش حاضر اهدافی چند به تبیین زیر دنبال می شوند:

الف)شناسایی شرکتهای هموارساز سود

ب)مطالعه اینکه آیا هموارساز ی سود بر بازده غیرعادی سهام تاثیر دارد یا خیر؟

 

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری