عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

قسمتی از متن پایان نامه :

گزارش­های حسابداری

محصول پردازش اطلاعات مالی توسط هر سیستم حسابداری، گزارش­های متعدد و متنوعی می باشد که گزارش­های حسابداری نامیده می­گردد. گزارش­های حسابداری را می­توان در دو گروه متمایز زیر
طبقه­بندی نمود:

 

1-3-2- گزارش­های درون سازمانی

به مجموعه گزارش­هایی که توسط هر سیستم حسابداری در طول دوره مالی با هدف انجام خدمات مالی و ارائه اطلاعات تفصیلی تهیه می­گردد، گزارش­های درون­سازمانی می­گویند. مقصود از تهیه و ارائه این گونه گزارش­ها اکثراً رفع نیازهای اطلاعاتی مدیریت واحدهای اقتصادی در برنامه ریزی و کنترل می باشد. اما بعضی از آنها علاوه بر کمک به مدیریت، اطلاعاتی را به اشخاصی که با واحد اقتصادی داد و ستد یا ارتباط مستمر دارند، ارائه می­دهد. ویژگی اصلی گزارش­های درون­سازمانی در این می باشد که معمولاً به شکل تفصیلی و در فواصل زمانی کوتاه و حتی گاه روزانه تهیه می­گردد.

 

 2-3-2 گزارش­های برون­سازمانی

به گزارش­هایی که توسط سیستم حسابداری در پایان سال مالی یا مقاطع دیگری از زمان در جهت ارائه اطلاعات به طیف وسیعی از اشخاص ذیحق و ذیعلاقه به یک واحد اقتصادی تهیه می­گردد، گزارش­های برون­سازمانی گفته می­گردد. صورت­های مالی که محصول نهایی پردازش اطلاعات مالی توسط سیستم حسابداری می باشد اصلی­ترین بخش گزارش­های برون­سازمانی می باشد. ویژگی اصلی

گزارش­های برون­سازمانی در این می باشد که مجموع اطلاعات مالی مربوط به یک واحد اقتصادی را به شکل اختصار و طبقه­بندی شده همراه با توضیحات و تفاسیر لازم به گونه یکجا ارائه می­کند. پس، سیستم­های حسابداری از لحاظ گزارشگری غالباً دو جنبه متمایز دارد، یکی جنبه تأمین نیازهای اطلاعاتی درون سازمانی و دیگری جنبه تأمین نیازهای اطلاعاتی برون سازمانی.

 

 4-2 بهره گیری­کنندگان گزارش­های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها

اشخاص و مراجع مختلفی با حقوق، منافع و علایق گوناگون و گاه متضاد، برای قضاوت و
تصمیم­گیری درمورد امورو وضعیت واحدهای انتفاعی، به اطلاعات مالی نیاز دارند. به مقصود تأمین این نیازها، واحدهای انتفاعی مختلف بر حسب شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی – اجتماعی، طبق الزامات قانونی، عرف جاری، قراردادهای دو یا چند جانبه و یا تصمیمات اداره­کنندگان آنها، گزارش­های مالی گوناگونی را که اساساً جنبه بهره گیری های برون سازمانی دارد، تهیه و ارایه می کنند.این گونه گزارش­ها، مهمترین منبع تأمین اطلاعات مالی برای اشخاص و مراجع ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه به واحدهای انتفاعی می باشد. از آنجا که صورت­های مالی عمده­ترین وسیله انتقال اطلاعات مالی به خارج از واحدهای انتفاعی و محور اصلی و عامل مشترک در کلیه گزارش­های مالی می باشد، انتظار می­رود اطلاعات مالی منعکس در آن بتواند وضعیت مالی و نتایج عملیات واحدهای انتفاعی را به گونه­ای ارائه کند که نیازهای اطلاعاتی طیف وسیعی از اشخاص و مراجع ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه به واحدهای انتفاعی هر چه بیشتر و بهتر برآورده گردد. کلیه اشخاص و مراجع ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه که اختیار دسترسی به صورت­های مالی واحدهای انتفاعی را دارند و انتظار می­رود که در مورد اطلاعات مالی گزارش شده قضاوت یا بر مبنای آن اطلاعات تصمیم­گیری کنند، بهره گیری­کننده از صورت­های مالی محسوب می­شوند. بهره گیری­کنندگان از صورت­های مالی گروه­های مختلفی را تشکیل می­دهند که
هدف­های متفاوت، متعارض و گاه متضادی دارند. تعدد، تنوع و هدف­های گروه­های بهره گیری­کننده، به شکل حقوقی، نوع و دامنه فعالیت­های هر واحد انتفاعی بستگی دارد. از آنجا که اصولاً اطلاعات مشخص و محدودی می­تواند از طریق صورت­های مالی گزارش گردد، در تدوین هدف­های گزارشگری مالی، از یک سو به رفع نیازهای گروه­هایی از بهره گیری­کنندگان اولویت داده می­گردد که با داشتن حقوق، منافع و علایق مستقیم، اساساً برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز به صورت­های مالی واحدهای انتفاعی اتکا می­کنند. از سوی دیگر، در چارچوب مناسبات حقوقی و الزامات قانونی حاکم بر فعالیت­های تجاری و واحدهای انتفاعی و با در نظر داشتن اوضاع و احوال اقتصادی، ضمن در نظر گرفتن نیازهای اطلاعاتی کلیه گروه­های بهره گیری­کننده کوشش می­گردد در ترکیب اطلاعاتی که از طریق صورت­های مالی گزارش می­گردد تعادلی منطقی مستقر گردد. پس، در این پژوهش گروه­های مختلف بهره گیری­کننده از صورت­های مالی و انواع تصمیماتی که اتخاذ آن به اطلاعات مالی نیاز دارد، به اختصار اظهار می­گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

الف): آیا عایدی هر سهم با قیمت هر سهم ارتباط دارد؟

ب): آیا ارزش دفتری حق مالی هر سهم با قیمت هر سهم ارتباط دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ج): آیا معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ارتباط بین عایدی هر سهم و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟

د) : آیا معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ارتباط ارزش دفتری حق مالی و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟

 

پایان نامه مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

پایان نامه مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری