مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

قسمتی از متن پایان نامه :

در این بخش به گونه اختصار به تبیین نتیجه­گیری­های حاصل از آزمون فرضیه های پرداخته

می­گردد، اما بهتر می باشد قبل از فرضیه های پژوهش که شامل فرضیه های اصلی و فرعی می­باشد مجدداً تکرار گردد.

فرضیه اصلی اول : بین عایدی هر سهم و قیمت هر سهم ارتباط مثبتی هست.

فرضیه فرعی اول: ارتباط بین عایدی هر سهم و قیمت هر سهم در واحدهای اقتصادی دارای معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، ضعیف­تر می باشد.

فرضیه اصلی دوم: بین ارزش دفتری حق مالی هر سهم و قیمت هر سهم  ارتباط مثبتی هست.

فرضیه فرعی دوم: ارتباط بین ارزش دفتری حق مالی هر سهم و قیمت هر سهم در واحدهای اقتصادی دارای معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، ضعیف­تر می باشد.

 

1-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول

با در نظر داشتن مقدار آماره آزمون متغیر عایدی هر سهم (227/19 = t) و سطح معناداری
05/0 sig < در جدول شماره6-4  و ضریب همبستگی پیرسون 634/0 در جدول3-4، لذا این چنین نتیجه­گیری می­گردد که بین عایدی هر سهم و قیمت هر سهم ارتباط مثبت و معناداری هست و فرضیه اصلی اول پژوهش پذیرفته می گردد و در نتیجه بین عایدی هر سهم و قیمت هر سهم ارتباط مثبتی هست.

 

2-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم

همانطور که در جدول شماره10-4 و7-4 منعکس گردیده می باشد، با در نظر داشتن مقدار آماره آزمون متغیر ارزش دفتری هر سهم (BV)، 179/1 = t و سطح معناداری 05/0 sig > و نیز ضریب همبستگی 05/0، این چنین استنتاج می­گردد که ارتباط خطی بین متغیر ارزش دفتری هر سهم و قیمت هر سهم وجود نداشته و فرضیه اصلی دوم پژوهش رد می­گردد و بین ارزش دفتری هر سهم و قیمت هر سهم ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارد. همانطور که در فصول اول و سوم از این پژوهش مطرح گردیده می باشد، مطالعه و آزمون فرضیهای فرعی نیازمند اثبات فرضیهای اصلی می­باشد. اما با در نظر داشتن اینکه از فرضیهای اصلی تنها فرضیه اصلی اول (وجود ارتباط مثبت بین عایدی هر سهم و قیمت هر سهم) اثبات گردیده و پذیرفته شده می باشد، و فرضیه اصلی دوم (وجود ارتباط مثبت بین ارزش دفتری هر سهم و قیمت هر سهم) رد شده می باشد، لذا آزمون اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط بین ارزش دفتری هر سهم و قیمت هر سهم وجود ندارد، موضوعیت نخواهد داشت.

 

3-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول

با در نظر داشتن ضریب همبستگی در جدول16-4 به مقدار 650/0، به دلیل اینکه همبستگی قوی بین متغیرها هست پس ارتباط بین قیمت هر سهم و عایدی هر سهم در واحدهای اقتصادی دارای مشکل نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ضعیف­تر نمی­باشد و لذا فرض پژوهش رد می­گردد.

 

4-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم

با در نظر داشتن رد شدن فرضیه اصلی مربوط به این فرضیه فرعی، لذا آزمون این فرضیه فرعی انجام نشده می باشد.

 

3-5 اختصار و نتیجه­گیری کلی

همانطور که از نتایج آزمون فرضیه اول نظاره می­گردد، بین عایدی هر سهم و قیمت هر سهم ارتباط مستقیم و معناداری هست، لذا با در نظر داشتن این موضوع این چنین می­توان نتیجه­گیری نمود که سود سهام پیشنهادی و پرداختی توسط شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین
سال­های 1380 الی 1386 اثر مستقیم و معناداری بر قیمت سهام این شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران داشته می باشد، و نیز می­توان از طریق عایدی هر سهم قیمت سهام را پیش­بینی نمود. همچنین با در نظر داشتن رد شدن فرضیه فرعی اول نیز این چنین برداشت می­گردد که علیرغم وجود معضلات نمایندگی ناشی از جریان وجوه نقد آزاد در بعضی از سال – شرکت­ها اما با این حال برارتباط بین عایدی هر سهم و قیمت هر سهم اثرگذار نبوده می باشد، اما در خصوص فرضیه اصلی دوم خاطر نشان می گردد که آزمون این فرضیه بیانگر عدم وجود ارتباط مستقیم (مثبت) و معنادار بین ارزش دفتری هر سهم و قیمت هر سهم می­باشد و عنصر ارزش دفتری هر سهم بر قیمت سهام شرکت­های مذکور تأثیر گذار نبوده ، و به دنبال رد شدن فرضیه اصلی دوم لذا فرضیه فرعی دوم به بوته آزمون گذاشته نشده می باشد.

در اینجا خاطر نشان می گردد که تنها پژوهش مشابه،توسط آیولا فؤاد رحمان و نورمان مهد صالح در بورس اوراق بهادار مالزی انجام شده می باشد. بر خلاف نتایج بدست آمده دراین پژوهش آنها  با آزمون فرضیهای مشابه بر روی تعداد 730 سال- شرکت  به نتایج زیر دست یافتند:

  • بین عایدی هر سهم و قیمت هر سهم ارتباط مثبتی هست.
  • بین ارزش دفتری حق مالی هر سهم و قیمت هر سهم ارتباط مثبتی هست.
  • ارتباط بین عایدی هر سهم و قیمت هر سهم در شرکتهای دارای معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ضعیفتر می باشد.
  • ارتباط بین ارزش دفتری حق مالی هر سهم و قیمت هر سهم در شرکتهای دارای معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ضعیفتر می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

الف): آیا عایدی هر سهم با قیمت هر سهم ارتباط دارد؟

ب): آیا ارزش دفتری حق مالی هر سهم با قیمت هر سهم ارتباط دارد؟

ج): آیا معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ارتباط بین عایدی هر سهم و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

د) : آیا معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ارتباط ارزش دفتری حق مالی و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟

 

پایان نامه مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

پایان نامه مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری