مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

همانگونه که هیات تدوین استانداردهای حسابداری[1] اظهار می کند انتخاب های حسابداری حداقل در دو سطح انجام میگیرد. در یک سطح بوسیله کمیته ها و موسساتی که  این قدرت را دارند که شرکت ها را وادار به گزارشگری به شیوه خاص نمایند و یا بر عکس، بکار گیری روشی را که توسط این موسسات نامناسب تشخیص داده شده را منع کنند، و در یک سطح دیگر در هر شرکت به صورت فردی انتخاب انجام می شود. هنگامی که استانداردهای حسابداری بیشتری منتشر می گردد، انتخاب های فردی محدود تر میشود، اما هنوز هم تصمیمات حسابداری زیادی وجود دارند و در آینده وجود خواهد داشت که به وسیله موسسات گزارشگری اتخاذ خواهد گردید. زیرا انتخاب یک راهکار از بین راهکارهای مختلف که هیچ استانداردی آن را به گونه دقیق مشخص ننموده و یا انتخاب بین راههای اجرای یک استاندارد بوسیله هر موسسه به گونه فردی انجام می شود. از سوی دیگر توان تجزیه و تحلیل و قدرت پیش بینی، مهمترین عامل در تصمیمات سرمایه گذاری سهامداران می باشد که خود به عوامل متعددی از قبیل سود آتی، قیمت سهام، جریان نقدی آتی سرمایه گذاری و… بستگی دارد. تحقیقات متعدد نشان می دهد که مدیران با بهره گیری از انتخاب های حسابداری و در قالب هموارسازی سود بر ذهنیت گرایی سرمایه گذاران تاثیر می گذارند.

به عبارت بهتر مدیران آنگونه سیستم های اطلاعاتی را  انتخاب می کنند که نوسان سودهای گزارش شده را در طول زمان کاهش دهد. شواهد تجربی نیز حکایت از این دارد که مدیران واحدهای اقتصادی در درجات مختلف و به گونه مستمر درگیر هموارسازی سود هستند تا بدین وسیله قضاوت بهره گیری کنندگان از صورت های مالی را متاثر سازند.

در این فصل، آغاز تعاریف هموارسازی سود از دیدگاه محققین مختلف اظهار می گردد. سپس به انواع هموارسازی و انگیزه ها وابزارهای مختلف هموارسازی تصریح می گردد.

در ادامه به مدلهای مطالعه بر هموارسازی، ودر پایان به پیشینه پژوهش می پردازیم.

2-2) تعاریف هموارسازی سود

تعاریف متعددی از هموارسازی سود توسط صاحبنظران و محققین حسابداری ارائه شده می باشد که اکثر آنها از نظر مفهومی مشابهت دارند. بعضی از این تعاریف عبارتند از:

“هموارسازی سود به عنوان کاهش آگاهانه نوسانات سود در حدود سطحی که برای شرکت سطح نرمال به شمار می رود، تعریف می گردد. “

“هموارسازی سود به عنوان روشی که توسط مدیریت جهت کاهش تغییرات جریان اقلام سود گزارش شده در حول سود مورد نظر پیش بینی شده بهره گیری می گردد، تعریف می گردد. “

“هموارسازی سود:اعمال و اقدامات ارادی و آگاهانه ای می باشد که توسط مدیریت جهت کاهش تغییرات سود با بهره گیری از تکنیکهای مشخص حسابداری انجام می پذیرد. “

“هموارسازی سودمی تواند به عنوان روشی تعریف گردد که توسط مدیریت جهت کاهش تغییرات اقلام سود گزارش شده به وسیله حساب آرائی ساختگی (حسابداری)یا واقعی (معاملاتی)بکار گرفته می گردد تا آنرا در حدود جریان سود مورد نظر برساند”)بدری 1387ص. 67)1.

 

3-2) انواع هموارسازی سود

با وجود تحقیقات گسترده به نظر می رسد هنوز پژوهشگران به تعریف جامع و فراگیری از هموارسازی سود دست نیافته اند. شاید وجود انواع مختلف سودهای هموار یکی از علت های آن باشد.

ایکل معتقد می باشد:یک جریان سود هموار، یا بطور طبیعی هموار می باشد یا این که عمداً هموار شده می باشد. در حالت اخیر هموارسازی، می تواند واقعی باشد و یا مصنوعی. این روابط در نمودار زیر ترسیم شده می باشد:

 

[1].Financial Accounting Standards Board( FASB)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش حاضر اهدافی چند به تبیین زیر دنبال می شوند:

الف)شناسایی شرکتهای هموارساز سود

ب)مطالعه اینکه آیا هموارساز ی سود بر بازده غیرعادی سهام تاثیر دارد یا خیر؟

 

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری