عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری 

قسمتی از متن پایان نامه :

  

متغیرهای مستقل:

1)عدم اطمینان در جریان وجه نقد( Cash-flow uncertainty):  برای محاسبه عدم اطمینان در جریان وجه نقد طبق تحقیقات براو و گراهام و همچنین شان و سا از دو متغیر تغییر پذیری بازده داراییهای شرکت((ROAVOL و تغییر پذیری بازده سهام شرکت (SRVOL) ، بهره گیری می گردد.

(aبراو وگراهام  برای محاسبه عدم اطمینان در جریان وجه نقد از متغیر تغییر پذیری بازده داراییهای شرکت(ROAVOL) استفده کردند که برابر با انحراف استاندارد نرخ بازده دارایی های شرکت  طی 4 سال اخیرمی باشد، آنها استنباط می کنند که عدم اطمینان در جریان وجه نقد باعث بی ثباتی بازده دارایی های شرکت(ROA) می گردد از این رو از تغییرپذیری بازده داراییها به عنوان نماینده ای برای محاسبه عدم اطمینان در جریان وجه نقد بهره گیری می گردد. (براو و گراهام، 2005):

(2-1)                                                              ROAVOL it =STD(ROA)

ROAVOL it: تغییر پذیری نرخ بازده داراییها

STD(ROA): انحراف استاندارد 4 سال گذشته ROA شرکت

(bطبق پژوهش شان و سا در سال 2009  وقتی جریان وجه نقد همراه با عدم اطمینان باشد قیمت سهام و بازده سهام بی ثبات تر می شودد از این رو بهره گیری از متغیر تغییر پذیری بازده سهام شرکت SRVOL به عنوان نماینده ای برای سنجش  عدم اطمینان در جریان وجه نقد دقیقتر می باشد، SRVOL عبارت می باشد از انحراف استاندارد بازده ماهانه سهام شرکت  برای یک سال (شان و سا، 2009):

 

(3-1)                                                                                  SRVOL it =STD(R it)

R it   :بازده ماهانه سهام شرکت

برای محاسبه بازده ماهانه سهام از فرمول زیر بهره گیری شده می باشد:

(4-1)

– Rit بازده واقعی سهمi دردورهt

Pitقیمت سهمi درپایان دورهt

Pit-1قیمت سهمi درپایان دوره1-t

-Dit سود نقدی سهمi دردورهt

a- درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهام داران

b- درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته ها

C- مبلغ اسمی پرداخت شده سرمایه گذار بابت افزایش سرمایه(1000ریال)

 

2)ترکیب حقوق صاحبان سهام(contributed capital mix): ترکیب سرمایه به این نکته تصریح دارد که چه مقدار از بخش سرمایه در ترازنامه مربوط به سود(زیان) انباشته شرکت می باشد، دی آنجلو و استولز نشان دادند که هر چه نسبت سود (زیان) انباشته به کل حقوق صاحبان سهام بیشترباشد شرکت بالغ تر بوده و سود  بیشتری پرداخت خواهد نمود و بالعکس. به مقصود محاسبه ترکیب سرمایه یا ترکیب حقوق صاحبان سهام  طبق پژوهش دی آنجلو و استولز(2006)، از معادله زیر بهره گیری می گردد:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

6-1 اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر را می توان در سه دسته هدف کلی،  فرعی و کاربردی به تبیین زیر تقسیم بندی نمود:

هدف کلی پژوهش:  هدف اصلی این پژوهش مطالعه وجود ارتباط بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود شرکت ها در بازار سرمایه ایران می باشد.

اهداف فرعی پژوهش: مانند اهداف فرعی این پژوهش مطالعه تاثیر متغیرهای تعدیل گر نرخ بازده داراییها، اندازه شرکت و اندازه وجه نقد نگهداری شده بر روابط میان سیاست تقسیم سود و متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب حقوق صاحبان سهام و فرصت های رشد به مقصود درک و تبیین بهتر و دقیقتری از روابط میان متغیرهای فوق می باشد.

هدف کاربردی: این پژوهش کوشش دارد ضمن مطالعه ارتباط  بین سیاست تقسیم سود و متغیر های عدم اطمینان در جریان وجه نقد، فرصت های سرمایه گذاری و ترکیب سرمایه ؛ قدرت پیش­بینی­کنندگی بازدهی پورتفوی سهام به کمک این متغیرها را مورد مطالعه قرار دهد و بدین طریق راه را برای انتخاب سهام­های برتر و تشکیل پورتفوی سهام مناسب باز کند.هدف کاربردی دیگر ، مشخص کردن این مطلب می باشد که آیا در بازار سرمایه ایران ارتباطی  بین سیاست تقسیم سود و متغیر های عدم اطمینان در جریان وجه نقد، فرصت های سرمایه گذاری و ترکیب سرمایه هست یا خیر. بهره وران از جنبه های کاربردی این پژوهش می توانند مدیران شرکت ها ، تحلیلگران مالی، موسسات آموزسی و دانشجویان باشند که از نتایج این پژوهش در مطالعه تطبیقی و دیگر تحقیقات مالی بهره گیری خواهند نمود و با سرمایه گذاران ، مدیران سرمایه گذاری و تامین کنندگان مالی باشند که می توانند از نتایج این پژوهش جهت تحلیل بهتر وضعیت  شرکت های مورد نظر خود بهره گیری نمایند.