مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده 

قسمتی از متن پایان نامه :

–  فرضیه های پژوهش

این پژوهش دارای دو فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد .

فرضیه اصلی اول :

مدل RA-CAPM قدرت تبیین بیشتری درپیش بینی بازده واقعی نسبت به مدل C-CAPM دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه اصلی فوق دارای دو فرضیه فرعی بشرح ذیل می باشد.

فرضیه های فرعی:

  • بین بتای مدل RA-CAPM و بازده واقعی ارتباط هست.
  • بین بتای مدل C-CAPM و بازده واقعی ارتباط هست.

فرضیه اصلی دوم :

– اندازه خطای پیش بینی بازده واقعی و بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM کمتر از مدل C-CAPM می باشد.

 

7-1- حدود مطالعاتی

قلمروموضوعی

پژوهش حاضر قدرت تبیین کنندگی دو مدل  و  را در مقایسه با یکدیگر مورد آزمون قرار می دهد و در حوزه مدیریت سرمایه گذاری می باشد.

قلمرومکانی

پژوهش حاضر از نظر مکانی، در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان بزرگترین بازار سرمایه ایران صورت گرفته می باشد.

قلمرو زمانی

قلمرو زمانی 9 ساله می باشد که از ابتدای فروردین ماه سال 1380 تا پایان اسفند ماه 1388 میباشد.

 

8-1- تعریف واژه و اصطلاحات

بازار مالی[1]

بازاریست که داراییهای مالی یعنی انواع اوراق بهادار نظیر اوراق قرضه[2]، سهام ممتاز[3]، سهام عادی[4] و منابع کوتاه مدت پولی در آن عرضه و مبادله می گردد(فبوزی،1376، ص23)5.

بازار سرمایه

بازاری می باشد که در آن ابزارهای بدهیهای بلند مدت و میان مدت مانند اوراق تجاری و اوراق قرضه و همچنین ابزار سرمایه مانند سهام در آن داد و ستد می گردد و شامل بازارهای اولیه و ثانویه میباشد. بازار اولیه توسط بانکهای سرمایه گذاری و بانکهای تجاری، و بازار ثانویه توسط کارگزاران و واسطه های مالی ایجاد می گردد (راعی،1385،ص40)6.

[1] – Finance Market

[2] – Bondes

[3] – Preferred Stock

[4] – Ordinary stock

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

با در نظر داشتن موضوع پژوهش حاضر که به مطالعه قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای می پردازد، اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- آزمون قدرت تبیین تئوری C-CAPM و RA-CAPM در تعیین نرخ بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه وجود ارتباط معنی دار بین ریسک و بازده.

2- ارائه مدلی سازگار با بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک مدل کاربردی تعیین ریسک و بازده.

3- مطالعه اندازه تاثیر پذیری بازده مورد انتظار شرکتها از طریق عاملی به نام βRA وβC و مقایسه مدل C-CAPM و RA-CAPM

پایان نامه مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده

پایان نامه مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده

پایان نامه - تز - رشته حسابداری