مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

روش تسریعی یا روش مجموع ارقام سنوات می باشد. در این روش بخش اعظم بهای تمام شده دارایی های ثابت در سالهای اولیه به هزینه استهلاک مقصود می گردد و در سالهای آخر عمرمفید کوچکتر می گردد. معمولاً در مواقعی که با خرید ماشین آلات جدید انتظار می رود درآمد سال جاری زیاد و درآمد سالهای آتی کمتر گردد بهره گیری از روش تسریعی برای هموارسازی و هم سطح سازی سود مناسب ترین روش می باشد.

 

6-6-2) حسابداری موجودی کالا[1]

تکنیک های گزینشی ارزیابی می تواند ارائه کننده روش مهمی برای هموارسازی سود باشد این مسئله با ظهور و پذیرش وسیع روشهای قیمت گذاری اولین صادره از آخرین وارده[2] امکان پذیر شده می باشد وتاثیر بهره گیری از لایفو به صورت اختصار ممکن می باشد به عنوان مسبب تطابق درآمد فروش که بر حسب قیمت دوره جاری اظهار شده با بهای تمام شده کالا یا محصولاتی که آن هم با همین روش اظهار شده، اظهار شده باشد. این امر با ارزیابی موجودی مواد بهره گیری نشده یا محصول فروخته نشده بر حسب قیمت خرید ثابت انجام می گردد. آشکارا، تطابق درآمد جاری با هزینه جاری در مقایسه با نتایج فرضیات سنتی تر مانند اولین صادره از اولین وارده (فایفو[3]) تاثیر پایدارتری روی سود می گذارد.

بخصوص در مواردی که سازمانها  فرایند تولید طولانی تری دارند و از مقادیر قابل توجهی مواد اولیه که نوسان قیمت دارند(بخصوص در دوره هایی که تغییر سطح قیمت سریع می باشد) بهره گیری می کنند، صادق   می باشد. بنظر می رسد که هموارسازی سود بخصوص بخاطر تاثیرات مالیات بر درآمد، بیانگر انگیزش اساسی برای بهره گیری از لایفو باشد. سایر تکنیک های قیمت گذاری که اخیراً پیشنهاد شده و همان تاثیر کلی را دارند عبارتند از اولین صادره از اولین وارده بعدی[4] و اولین صادره از گرانترین وارده[5] می باشد.

روش های غیر اساسی تر هموارسازی سود از طریق فرآیند ارزیابی موجودی ها نیز وجود دارند.

این روش ها از طریق تصمیمات عینی مدیریت در ارتباط با کاهش ارزش موجودی های غیر قابل فروش، مواد یا کالای تجاری صدمه دیده یا خارج از رده حاصل می گردد. زمانبندی اصلاحات برای این گونه موارد ممکن می باشد ایجاد هموارسازی در سود دوره ای نماید. تاثیر ذخیره برای تخمین زیان های احتمالی موجود در آینده از طریق افزایش آن نیز می تواند در هموارسازی سود تاثیر گذار باشد.

 

7-6-2) مزایای پاداش[6]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این هزینه اختیاری به مقدار زیادی بستگی به سطح سود دارد و به عنوان متغیر کنترل کننده برای ارزیابی تاثیر مدل هموارسازی سود بهره گیری می گردد. از آنجایی که اندازه پاداش با مقدار سود بستگی مستقیم دارد، در مواقعی که سود شرکت بسیار بالا می باشد، پرداخت پاداش به مقدار زیاد سبب تعدیل سود می گردد و زمانی که سود بسیار پایین می باشد اندازه پاداش نیز حداقل خواهد بود پس هزینه پاداش به عنوان متغیری با اهمیت جهت هموارسازی سود تلقی می گردد.

 

[1]. Inventory Accounting

[2]. Lifo

[3]. Fifo

[4] .Next In –First Out( NIFO)

[5]. Highest – First Out( HIFO)

[6]. Incentive Compensation

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پژوهش حاضر اهدافی چند به تبیین زیر دنبال می شوند:

الف)شناسایی شرکتهای هموارساز سود

ب)مطالعه اینکه آیا هموارساز ی سود بر بازده غیرعادی سهام تاثیر دارد یا خیر؟

 

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری