عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

برای هموارسازی ممکن می باشد با انباشت اختیاری هزینه های جاری در حساب هزینه های انتقالی به سالهای بعد به همراه مستهلک کردن چنین هزینه هایی در طول دوره هایی که درآمد بالاوجود دارد انجام گردد همچنین وجود  افزایش درآمد، علامتی برای شناخت هزینه های انتقالی به سالهای آتی به عنوان هزینه جاری می باشد تا درآمد افزوده شده را تعدیل نماید.

 

3-6-2) نحوه برخورد با هزینه ها یا درآمدهای غیر تکراری[1]

اقلام غیر مترقبه یکی از موارد بحث انگیز در حسابداری و یکی از معضلات گزارشگری سود می باشد. بطور کلی رویدادها و وقایعی که به سود و زیان غیرعادی منجر گردد بایستی از درآمدها و هزینه های عادی تمیز داده گردد. طبق استانداردهای پذیرفته شده به مقصود جلوگیری از تحریف مبلغ سود مستمر و سوء بهره گیری از آن، این قبیل رویدادها تنها هنگامی تحت عنوان “اقلام غیر مترقبه”در صورت سود و زیان انعکاس    می یابد که به سود یا زیانی منجر گردد که ماهیت آن غیرعادی و وقوع آن غیر مکرر باشد. پس یک رویدادهنگامی ماهیتاً غیرعادی می باشد که غیرمتعارف بوده و صریحاً ارتباطی با عملیات معملول و متعارف تجاری نداشته باشد.

امکان برخورد گزینه ای با هزینه ها یا درآمدهای غیرعادی یا غیر تکراری در محاسبه سود ویژه با اضافه کردن یا کسر کردن مستقیم سود انباشته ممکن می باشد به خوبی ارائه کننده فرصت برای هموارسازی سود باشد. بطوراساسی این گزینه ها بخاطر عقاید مختلفی می باشد که در ارتباط با ماهیت سود هست. از یک طرف بعضی  حسابداران در این نقطه نظر اشتراک دارند که شکل نهایی صورتحساب سود می بایستی نشان دهنده قدرت سود نرمال سازمان باشد، فارغ از هرگونه معاملات غیرعادی یا غیر تکراری که در طول دوره خاص ممکن می باشد روی دهد، پیش روی، تئوری صورتحساب سود جامع[2] هست به مفهوم اینکه نتایج کلیه درآمدها و هزینه ها را در طول دوره نشان می دهد. انجمن حسابداری آمریکا[3] در طرفداری، اولین مفهوم ارائه شده از صورتحساب سود را برگزیدند و در توجیه خود، عدم شمول سود ویژه از درآمدها و هزینه های غیرعادی که سبب از بین رفتن اهمیت سود ویژه می گردد و نتیجه گیری اشتباه را ممکن می باشد واقع کند، تایید نمودند.

 

[1].Non recurring charges or credits

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] .Comprehensive Income

[3]. American institute of Accounting

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پژوهش حاضر اهدافی چند به تبیین زیر دنبال می شوند:

الف)شناسایی شرکتهای هموارساز سود

ب)مطالعه اینکه آیا هموارساز ی سود بر بازده غیرعادی سهام تاثیر دارد یا خیر؟

 

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری