مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

عدم تقارن اطلاعاتی  و بورس اوراق بهادار تهران

با در نظر داشتن مطالعه هایی که بعمل آمده ،در مورد عدم تقارن اطلاعاتی و ارتباط آن با داده های حسابداری محمد حسین قائمی و محمد رضا وطن پرست تأثیر اطلاعات حسابداری را در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس تهران در دوره 1381-1383 مورد برسی قرار دادند .نتایج پژوهش وی نشان می دهد که عدم تقارن اطلاعاتی در قبل از اعلان سود بیش از بعد از اعلان سود می باشد و به تبع حجم و بازده غیر عادی انباشته قبل از اعلان بیشتر پس از اعلان سود می باشد .

 

4-3-2-نظریه بازار کارای سرمایه

از اوایل قرن بیستم ،اعتقاد گروهی از دست اندارکاران ابزار های اوراق بهادار،بر این بود که مطالعه تاریخی قیمتها حاوی اطلاعات مفیدی برای پیش بینی قیمتها در آینده می باشد ٍ؛لذا،با به دست آوردن طریقه قیمتها،الگوی تغییرات ،شناخته می شوند و این الگو به ما می گوید که هر چند وقت یکبار ،طریقه خاصی رخ می دهد.معتقدین به این طرز تفکر را به دلیل اینکه بر نمودار ها تمرکز داشتند چارتیست نامیدند (سینایی،1372،ص50)1.به نظر این مکتب تحلیل بنیادی ضرورتی ندارد ،و حامیان آن بر این باورند که تاریخ تکرار می گردد (فیشر و جردن، 1991، ص635)2 .

از دهه 1930 مطالعات دیگری که در نقطه مقابل این دیدگاه قرار داشت،آغاز گردید.تمرکز اصلی این تحقیقات ،روی تصادفی بودن رفتار قیمتها بود و اینکه قیمتها از طریقه خاصی پیروی نمی کنند.نتایج این مطالعات به صورت یک جریان فکری و نظری قوی وارد مباحث اقتصاد و سرمایه گذاری گردید و نظریه رفتار تصادفی قیمتها شکل گرفت (سینایی،1372،ص50)3.

مکتب گشت تصادفی ،از طریق آزمون های تجربی به اثبات رساند که تغییرات متوالی قیمتها در دوره های کوتاه مدت،همانند یک روز ،یک هفته یا یک ماه،مستقل از یکدیگر می باشد (فیشر و جردن، 1991، ص635)4.پس از دهه 1960تحقیقات از شکل آماری  مطالعه رفتار قیمتها،به مسئله ویژگی های اقتصادی بازار سهام،که موجب تغییرات تصادفی می گردید،سوق پیدا نمود.این مسئله ،موجب پیدایش نظریه بازار کارا گردید (سینایی،1372،ص50)5. بنیادگرایان عقیده دارند که با تجزیه و تحلیل متغیر های مالی و اقتصادی کلیدی ،می توان ارزش واقعی سهم را برآورد نمود (فیشر و جردن، 1991، ص635)6.

بر اساس این نظریه ،هیچ کس نمی تواند در بلند مدت به گونه سیستماتیک بیشتر از اندازه ریسکی که متحمل شده می باشد،بازده کسب کند.در چنین بازاری ،قیمت سهام انعکاسی از اطلاعات مربوط به آنهاست و تغییرات قیمتها دارای الگوی خاص و قابل پیش بینی نیست(فدایی نژاد ،1375،ص7)1.

کارا بودن بازار از اهمیت زیادی برخوردار می باشد،زیرا که در صورت کارا بودن بازار سرمایه ،هم قیمت اوراق بهادار به درستی و عادلانه تعیین می گردد و هم تخصیص سرمایه،که مهمترین عامل تولید و توسعه اقتصادی می باشد ،به صورت مطلوب و بهینه انجام می گردد(جهانخانی و عبده تبریزی،1372، ص7)2.

در دنیای مالی،سه نوع کارایی در بازار سرمایه هست (فیشر و جردن، 1991، ص60)3.

  • کارایی اطلاعاتی ؛
  • کارایی تخصیصی؛
  • کارایی عملیاتی؛

 

  • کارایی اطلاعاتی

وچود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع آن بر قیمت اوراق بهادار،ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد .در بازار کارا ،اطلاعاتی که در بازار پخش می گردد به سرعت بر قیمت تاثیر می گذارد.در چنین بازاری قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آ ن نزدیک می باشد؛به اظهار دیگر ،ویژگی مهم بازار کارا این ست که قیمت تعیین شده در بازار ،شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق بهادار می باشد.پس بازار کارا به بازاری اطلاق می گردد که در آن قیمت اوراق بهادار از قبیل قیم سهام عادی،منعکس کننده تمام اطلاعات موجود در بازار باشد.بازار کارا بایستی نسبت به اطلاعات جدید حساس باشد .اگر اطلاعات تازه ای به اطلاع عموم برسد،قیمتها،متناسب با جهت اطلاعات یاد شده ،تغییر خواهد نمود.اگر بازار نسبت به اطلاعات جدید بی تاوت باشد و عکس العمل لازم را انجام ندهد ؛یعنی ،تحلیل کننده ای در بازار برای ارزیابی و مطالعه اطلاعات جدید برقیمت نباشد ،طبعاٌآن بازار کارایی نخواهد داشت(جهانخانی و عبده تبریزی ،1372،ص8)4. کارایی اطلاعات به نوبه خود به سه شکل ضعیف،نیمه قوی و قوی تقسیم می گردد (فیشر و جردن، 1991، ص60)5.در ادامه به تفضیل در باره هر یک از شکلهای کارایی اطلاعاتی خواهیم پرداخت.

 

2 Fischer &Jordan ,1991,p,635

4– Fischer &Jordan ,1991,p,635

6– Fischer &Jordan ,1991,p,635

  1. Fischer &Jordan ,1991,p,60
  2. Fischer &Jordan ,1991,p,60

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

هدف اصلی در این پژوهش ،تعیین تاثیر اعلان سود بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بین سرمایه گذاران می باشد.

پایان نامه مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

پایان نامه مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری