عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه دوم : حجم مبادلات قبل از اعلان سود ،بیشتر از حجم مبادلات پس از اعلان سود می باشد.

طبق فرضیه پژوهش ، انتظار داشتیم تا متوسط حجم مبادلات قبل از اعلان سود بیشتر از متوسط حجم مبادلات پس از اعلان سود می باشد.یعنی با پیروی از فرضیه اول که در آن افزایش عدم تقارن اطلاعاتی قبل از اعلان سود نسبت به بعد از اعلان سود را پیش بینی شده بود ،افزایش حجم مبادلات را همگام با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی را انتظار داشتیم ، پس از آن که فرضیه دوم را مورد آزمون قرار دادیم در سطح خطای 5 درصد حجم مبادلات سهام قبل و بعد از اعلان سود در بازه زمانی مورد رسیدگی (1386-1383)برابر می باشد یعنی فرضیه دوم رد شده و اعلان سود تاثیر محسوسی در حجم مبادلات ندارد.یعنی نشت اطلاعاتی که در بازار سرمایه رخ داده می باشد عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و بر حجم مبادلات سهام اثر محسوسی ندارد. انچه مسلم می باشد یکی از عوامل تاثیر گذار بر متغیر هایی نظیر حجم مبادلات ،اندازه شرکت  می باشد. دلیل رد شدن این فرضیه نیز می تواند هریک از متغیر هایی باشد که بر حجم مبادلات اثر می گذارند و در این پزوهش مورد مطالعه قرار نگرفته اند.

 

3-2-5-نتایج آزمون فرضیه سوم:

فرضیه سوم : اعلان سود منجر به تعدیل قیمت سهام می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش برای اکثر نمونه های مورد مطالعه شاهد  بازده غیر عادی انباشته می باشیم که نمایانگر وجود محتوای اطلاعاتی در اعلان سود برآوردی هر سهم می باشد دلیل این امر را می توان انتشار گزارشات میان دوره ای و اطلاعات محرمانه دانست که در این فرضیه نیز می توان وجود عدم تقارن اطلاعاتی را بین سرمایه گذاران نظاره نمود.

در این پژوهش  با در نظر داشتن جامعه و قلمرو زمانی پژوهش  فرضیه دوم مبنی براینکه اعلان سود برآوردی موجب تعدیل قیمت سهام می گردد در سطح خطای 5 درصد رد گردید.  برای این فرضیه آغاز متغیر بازده غیر عادی انباشته برای نمونه ها محاسبه گردید و بیشتر بودن بازده غیر عادی انباشته قبل از اعلان سود نسبت به بعد از اعلان سود در سطح خطای 5 درصد مورد آزمون قرار گرفت و مورد تائید نشد زیرا این امکان هست که خبری دارای محتوای اطلاعاتی باشد اما قیمت بنا به علت های مختلف تغییری نداشته باشد. ویا واکنش افراد را ریسکی که در بازار هست تحت تاثیر قرار دهد.

البته بایستی بین اعلان اطلاعات و عوامل منعکس کننده آن اطلاعات تفکیک قائل شویم .زیرا که ممکن می باشد عوامل منعکس کننده اطلاعات بتوانند بر قیمت اوراق بهادار تاثیر بگذارند اما اعلان همان اطلاعات اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار نداشته باشد که این خود نشانه یک بازار کارا می باشد . زیرا در یک بازار کارا ممکن می باشد از منابع دیگر اعم از رسمی یا غیر رسمی ،اطلاعات کسب شده باشد.همان گونه که قبلا ً تصریح گردید پارامتر قیمت نشانه دهنده واکنش کلی بازار نسبت به وقوع حادثه می باشد.

خاطر نشان می گردد  که همین فرضیه در سطح خطای 1 در صد مورد آزمون قرار گرفت و تائید گردید. دلیل این امر نزدیک بودن مقدار بازده غیر عادی انباشته سهام قبل و بعد از اعلان سود می باشد .پس اعلان سود تاثیر بسزایی درتعدیل قیمت سهام ندارد. محمد رضا وطن پرست همین فرضیه را در  سالهای 81-83 را مورد آزمون قرار داد و این فرضیه تائید گردید.

 

3-5- نتیجه گیری کلی پژوهش:

طبق مطالعه انجام شده بر روی 98 شرکت عضو در بورس با 152 مورد اعلان سود برآوردی در سالهای 83-86 ،با در نظر داشتن بیشتر بودن  دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قبل از اعلان سود نسبت به بعد از اعلان سود می توان نتیجه گرفت که عدم تقارن اطلاعاتی قبل از اعلان سود بیشتر از بعد از اعلان سود می باشد.این امر تاثیری در حجم مبادلات و قیمت سهام نداشت .به بیانی دیگر حجم مبادلات قبل و بعد از اعلان سود تفاوت محسوسی نداشته می باشد.و اعلان سود تاثیر بسزائی در تعدیل قیمت سهام ندارد.

نتایجی که در این پژوهش بدست آمد ،بابرخی از  نتایج که اشمن مورس ،کایل ،چیانگ ،پاتل و اسکینر گزارش کردند مغایرت دارد.اما با نتایجی که ازتحقیقات ایزلی و اوهارا،لوئچی ویل،و دمسکی ،مک نیکلاس ،ترورمن ویان بدست آمد یکسان می باشد.این متنوع بودن می تواند ناشی از اندازه متفاوت شرکتها در بورسهای مختلف باشد و شرایطی که در بازار های سرمایه مختلف حاکم می باشد.نتایج این پژوهش با نتایجی که محمد رضا وطن پرست در دوره 80 -83 گزارش نمود تفاوتهایی دارد که می توان علت آن  را رکودی که در بورس تهران در سالهای 83-84 پدید آمد و شرایطی که در دوره متفاوت زمانی بر بورس حاکم می باشد، دانست .

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

هدف اصلی در این پژوهش ،تعیین تاثیر اعلان سود بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بین سرمایه گذاران می باشد.

پایان نامه مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

پایان نامه مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری