مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

اطلاعات جدید و سرعت تعدیل قیمت های سهام

از سال 1965 در حوزه امور مالی ،فرضیه ای در مورد کارا بودن بازار سرمایه مطرح شده می باشد. علت انجام این تحقیقات آزمودن این نظریه بود که آیا بازار سهام در کسب و پردازش اطلاعات ورودی به گونه معقول اقدام می کند یا خیر ؟ و آیا اطلاعات بدون درنگ و گرایش خاصی در قیمت اوراق بهادار منعکس می گردد یا خیر ؟

منطقاً سرمایه گذاران برای حداکثر رساندن مطلوبیت مورد نظر خود ، از کل اطلاعاتی که به تعیین ارزش و قیمت گذاری اوراق بهادار مربوط می گردد بهره گیری می کنند.

البته در تعیین قیمت اوراق بهادار، بایستی هزینه پردازش اطلاعات و نیز هزینه انجام معاملات را در نظر داشت .در سال 1970 برای نخستین بار بود که فاما به صورت رسمی مفهوم کارایی بازار اوراق بهادار را مطرح نمود .وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع اطلاعات بر روی قیمت اوراق بهادار، ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد .

در بازار کارا ، اطلاعاتی که در بازار منتشر می گردد، به سرعت بر روی قیمت ها تاثیر می گذارد. در چنین بازاری ،قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی ، آن نزدیک می گردد؛ به بیانی دیگر ،ویژگی سهم بازار کارا این می باشد که قیمت  تعیین شده در بازار ،شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق بهادار می باشد. از نظر فاما ،بازار کارا به بازاری اطلاق می گردد که در آن قیمت اوراق بهادار (مانند سهام عادی) منعکس کننده تمام اطلاعات موجود در بازار باشد. شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا ، دلیل وجودی حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی اظهار نمود که در آن یکی از طرفین مبادله ، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل د راختیار دارد . بازار کارا بایستی در برابر اطلاعات جدید حساس بوده و نسبت به آن اطلاعات از خود واکنش نشان دهد . فاما برای کارایی بازار ویژگی هایی به تبیین ذیل عنوان نمود .

  1. شرایط رقابتی در بازار حکمفرما باشد
  2. اطلاعات بایستی به سرعت و با حداقل هزینه در دست تمامی افراد قرار گیرد
  3. اطمینان از وجود قیمتی عادلانه برای اوراق مورد مبادله
  4. کم هزینه بودن معامله در بازار ،تا حدی که به وضعیت بدون هزینه نزدیک باشد.
  5. عدم توانایی معامله گران در تحت نفوذ قرار دادن بازار
  6. در این بازار هر کس می تواند به نرخ های رایج بازار مالی قرض بدهد و بگیرد .
  7. قیمت بازار طوری تعیین می گردد که منعکس کننده ی تمامی اطالاعات خوب و بد می باشد .
  8. در بازار کارا ، تعدیل قیمت ها با سرعت انجام می گردد .
  9. شرط لازم برای کارایی وجود رقابت می باشد
  10. بازار کارا در هر مقطعی از زمان ، عده ای در آن خریدار و عده ای در آن فروشنده می باشد.

 

بازار کارای سرمایه ، بازار پیچیدهای می باشد که ابزارهای پیچیده مالی در آن هست ، همانگونه که نظاره می گردد  یکی از ویژگی های بازار کارا این می باشد که در آن تعدیل قیمت ها به سرعت انجام گردد و رفتار بازار تابع گام تصادفی می باشد . آن چیز که که مسلم می باشد مرکز ثقل آزمون های تجربی ، سرعت تطابق قیمت  با اطلاعات جدید می باشد.

برای نخستین بار در سال 1959 هری رابرتز اظهار نمود که یک رشته اعداد را به گونه تصادفی استخراج نموده و نمودار آن را ترسیم کرده می باشد که شبیه نمودار یک رشته از قیمتها ی سهام می باشد.وی تصریح نمود که اگر تغییرات قیمت سهام را هم محاسبه و این تغییرات بر روی نموداری رسم کنیم ، دو نمودار بسیار شبیه به هم خواهد بود. وی درخواست نمود تحقیقات بیشتری صورت پذیرد تا نتیجه گیری او در مورد تصادفی بودن تغییر قیمت سهام مورد بازبینی قرار گیرد .در سال 1959 فیزیکدانی به نام از بورن که در این سال به بازار سهام علاقه مند شده بود پژوهش دیگری را انجام داد .وی اعدادی از قیمت های سهام را مورد مطالعه قرار داد و دریافت که تغییرات قیمتها از یکدیگر مستقل می باشند. هر چند دیدگاه ازبورن با رابرتز فرق می نمود اما نتایج شان مشابه بود.

در پی آزمون های رابرت و ازبورن ،آزمون های مور1(1962)، فاما2 (1965) و گرانجر و مورگن اشتر3 (1963) بر نتایج اولیه آن دو صحه گذاشتند .مور به دنبال همبستگی زمانی تغییرات پی در پی قیمت تک تک سهام بر آمد .وی قیمت های هفتگی سالهای 1951 تا 958 را با قیمت 29 سهمی که به صورت تصادفی انتخاب کرده بود مطالعه نمود و ضریب همبستگی 6% را به دست آورد .این رقم بسیار پایین گویای این مطلب بود که مطالعه تغییرات هفتگی قیمت برای پیش بینی قیمتهای آینده بی ارزش می باشد.

فاما رقم های روزانه تغییرات قیمت سهام را برای 5 سال (1958تا1962) مورد مطالعه قرار داد و به ضریب همبستگی 3%+ دست پیدا نمود.در واقع ،حتی تغییرات قیمت با تاخیر4 هم چندان همبستگی نشان نداد .به گونه اختصار همه شواهد حاصل از آزمون ها ی تجربی دال بر طرفداری از فرضیه گام تصادفی بود که نشان می داد تغییرات قیمت سهام تا اندازه  زیادی مستقل از یکدیگر می باشند.

بال و براون نیز نوعی دیگر از مطالعه ها را انجام دادند آنان برای دوره زمانی 1946 تا 1960 نتایج نرخ های بازده عادی 261 شرکت را مورد مطالعه قرار دادند تا اثر اعلان سود سالیانه مشخص گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آنان شرکتها را به دو گروه تقسیم کردند گروه اول ،شرکتهایی که بهتر از نرخ عادی بازار سود داشتند و دوم ،شرکتهایی که کمتر از نرخ بازار سود آور بودند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که متوسط نرخ های بازده شرکتهای با سود بیشتر افزایش داشته و برای سهام با سود کمتر عکس آن را نظاره نمودند.به اظهار دیگر محتوای اطلاعاتی مربوط به سود را ،بازار پیش بینی کرده بود.(جهان خانی و عبده تبریزی ،1372)5.

1-Moor,1962

2-fama,1965

3-Morgen,1963

4– Lagged

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

هدف اصلی در این پژوهش ،تعیین تاثیر اعلان سود بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بین سرمایه گذاران می باشد.

پایان نامه مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

پایان نامه مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری