عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

قسمتی از متن پایان نامه :

2 دولت و نیازهای آن

دولت در تأثیر حاکمیت، برای حفظ حقوق ملت و گروه­های مختلف بهره گیری­کننده و انجام امور زیر نیازمند به اطلاعات مالی درمورد واحدهای انتفاعی می باشد:

1- برنامه ریزی و هدایت اقتصاد کشور

2- اخذ مالیات بر درآمد، عوارض، مالیات­های تکلیفی و سایر حقوق دولتی

3- اخذ حق بیمه و سایر حقوق مربوط به برنامه­های تأمین اجتماعی

4- سنجش نتایج سیاست­ها و تدابیر اقتصادی اتخاذ شده

5- اتخاذ تصمیمات اقتصادی به عنوان بزرگترین اعتباردهنده، تولیدکننده و مصرف­کننده در کشور.

 

10-4-2 جامعه

نقشی که واحدهای انتفاعی، به ویژه واحدهای بزرگ، در اقتصاد، اشتغال، توسعه و رفاه کشور به گونه اعم و در منطقه به گونه اخص دارند، و آثار زیست­محیطی و چگونگی اندازه بهره گیری آنها از منابع طبیعی و امکانات ملی، منشأ نیاز و علاقه جوامع ملی و محلی به کسب اطلاعاتی در مورد بقاء و فعالیت­های واحدهای مزبور می باشد که می­تواند توسط نهادها و تشکل­های اجتماعی و رسانه­های جمعی ابراز و درخواست گردد. پس فرض بر این می باشد که جامعه می­تواند از اطلاعاتی که برای بقیه گروه­های بهره گیری­کننده تهیه می­گردد بهره گیری نماید.

تفاوت ماهوی بین منافع و مضار اجتماعی یک واحد انتفاعی با سود یا زیان حسابداری که از طریق صورت­های مالی ارائه می­گردد و همچنین کثرت و تنوع اطلاعات مورد نیاز جامعه موجب آن می باشد که در حال حاضر جوامع محلی و ملی به عنوان یک گروه بهره گیری­کننده که دارای منافع مستقیم و نیازمند اطلاعات مشخصی می باشد، محسوب نشود.

 

5-2 اهداف گزاشگری مالی

هدف کلی گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی می باشد که آثار مالی معاملات، عملیات و رویدادهای مالی مؤثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات یک واحد انتفاعی را اظهار و از این طریق سرمایه­گذاران، اعطاءکنندگان تسهیلات مالی و سایر بهره گیری­کنندگان برون­سازمانی را در قضاوت و تصمیم­گیری نسبت به امور یک واحد انتفاعی یاری دهد. این هدف کلی به هدف­های مشخصی که دستیابی به هر یک از آنها مستلزم فراهم آوردن اطلاعاتی معین می باشد به تبیین زیر تقسیم می­گردد:

 

1-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی

اطلاعاتی که در فرآیند گزارشگری مالی درمورد منابع، تعهدات و حقوق مالی صاحبان سرمایه فراهم می­گردد بایستی وضعیت مالی واحد را نشان دهد و در ارزیابی بنیه اقتصادی آن مؤثر افتد. این اطلاعات بایستی به نحوی باشد که سرمایه­گذاران، اعطاءکنندگان تسهیلات مالی و سایر گروه­های بهره گیری­کننده  را در تشخیص نقاط قوت و ضعف مالی واحد انتفاعی یاری دهد و مبنایی را فراهم کند که بتوان براساس آن، اطلاعات مربوط به عملکرد واحد انتفاعی راطی یک دوره مالی ارزیابی نمود.علاوه براین اطلاعات  مورد بحث می­تواند تأثیر بالقوه بعضی از منابع بر گردش وجوه نقد و همچنین وجوه نقد مورد نیاز برای ایفای تعهدات واحد انتفاعی را نشان دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اگرچه حسابداری مالی به مقصود اندازه­گیری مستقیم ارزش واحدهای انتفاعی طراحی نشده می باشد با این حال، اطلاعات مربوط به منافع و تعهدات می­تواند به عنوان یکی از مبانی برآورد ارزش مورد بهره گیری قرار گیرد، به ویژه زمانی که آثار تورم در آنها ملحوظ شده باشد.

 

2-5-2  فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری

اطلاعاتی که درمورد عملکرد یک واحد انتفاعی فراهم می­گردد بایستی به نحوی باشد که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش­بینی فعالیت­های آتی آن واحد مؤثر افتد. بهره گیری­کنندگان از اطلاعات مالی به ویژه سرمایه­گذاران و اعطاءکنندگان اعتبار غالباً براساس
پیش­بینی عملکرد آتی آن واحد، تصمیم­گیری می­کنند.

اما، ارزیابی عملکرد گذشته همواره یکی از مبانی شکل­گیری انتظارات و پیش­بینی آینده می باشد.

سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان برای اتخاذ تصمیم معمولاً از یک سو به برآورد مبالغ، مقاطع زمانی و ابهامات مربوط به دریافت سود نقدی سرمایه و سود تسهیلات و از سوی دیگر به برآورد ارزش فروش سرمایه­گذاری یا اصل تسهیلات در سر رسید اهمیت می­دهند. اما، در گزارشگری مالی برای ارزیابی عملکرد یک واحد انتفاعی به محاسبه سود و اجزای متشکله آن بر مبنای تعهدی تأکید می­گردد.

زیرا مهمترین منبع تأمین وجه نقد در بلند مدت عملیات مستمر یک واحد می باشد و اندازه­گیری نتایج عملیات یک واحد بر مبنای تعهدی که مستلزم شناسایی آثار معاملات، عملیات و رویدادها در زمان وقوع می باشد، اطلاعات دقیق­تری را در مقایسه با اطلاعات مربوط به دریافت­ها و پرداخت­های نقدی برای ارزیابی عملکرد فراهم می­سازد. با این حال، در طول عمر یک واحد انتفاعی یا در بلند مدت، قاعدتاً مجموع سود با خالص وجوع نقد دریافتی، به استثنای تغییرات سرمایه، برابر می باشد.

سرمایه­گذاران، اعطاءکنندگان تسهیلات مالی و سایر بهره گیری­کنندگان اطلاعات مالی غالباً سودهای گزارش شده و عوامل تعیین­کننده آن را به طرق مختلف و برای مقاصد گوناگون مورد بهره گیری قرار
می­دهند. بعضی از این مقاصد عبارتست از:

1- ارزیابی عملکرد مدیریت

2- برآورد توان سودآوری واحد انتفاعی در کوتاه­مدت و بلندمدت

3- ارزیابی مخاطره سرمایه­گذاری در واحد انتفاعی یا اعطای تسهیلات مالی به آن

حسابداری مالی به جای ارزیابی عملکرد مدیریت، برآورد توان سودآوری، پیش­بینی سود یا ارزیابی مخاطرات سرمایه­گذاری و اعطای اعتبار، اطلاعاتی درمورد اندازه سود و اجزای متشکله آن را فراهم
می­آورد و بهره گیری­کنندگان اطلاعات مالی براساس این اطلاعات، خود نسبت به ارزیابی، برآورد،
پیش­بینی و سنجش مخاطرات اقدام می­کنند.

با این حال، حسابداری مالی می­تواند از طریق ارائه اطلاعات تفصیلی درمورد سود و عوامل تعیین­کننده آن  و گزارش آثار تورم بر نتایج عملیات، تحلیل مالی را تسهیل کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

الف): آیا عایدی هر سهم با قیمت هر سهم ارتباط دارد؟

ب): آیا ارزش دفتری حق مالی هر سهم با قیمت هر سهم ارتباط دارد؟

ج): آیا معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ارتباط بین عایدی هر سهم و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟

د) : آیا معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ارتباط ارزش دفتری حق مالی و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟

 

پایان نامه مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

پایان نامه مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری