عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

مخارج جزئی و بی اهمیت جزء هزینه های جاری دوره وقوع به شمار می رود.

فرق بین مخارج سرمایه ای و جاری می تواند تاثیر با اهمیتی بر وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تجاری داشته باشد.

تفکیک هزینه های جاری و سرمایه ای و شناسایی آنها بستگی به نظر مدیریت دارد، لذا در دوره ای که درآمد بالا هست، بعضی اقلام تعمیرات اساسی ممکن می باشد به حساب هزینه های جاری مقصود گردد و در دوره ای که وضعیت کمترمساعد می باشد، سرمایه ای تلقی گردد و در طول عمرمفید تخمیتی هزینه گردد و به همین طریق نحوه برخورد با هزینه نصب و هزینه هایی مانند آزمایش و راه اندازی نیز ممکن می باشد اجازه جابجایی هزینه ها را  بین دو دوره حسابداری بدهد.

تعین مبنا برای نرخ استهلاک[1]

تغییراساسی در مبنای استهلاک ممکن می باشد تغییرات مهمی را در دوره سود ویژه ایجاد کند. بخصوص در دوره هایی که تغییر سریع در فعالیت تجاری یا سطح قیمت وجود داردوبنابراین ثبت ارزیابی ماشین آلات و اموال بیش از ارزش واقعی و  محاسبه استهلاک بر اساس ارزشهای بالاتر ممکن می باشد افزایش اساسی در درآمد ریالی را در دوره های افزایش فعالیت با قیمت های بالاتر جبران کند. همین تاثیر در سود ممکن می باشد با قرار دادن مبنای استهلاک بر اساس ارزش جایگزینی بالاتر، بدون ثبت ارزش ارزیابی در حساب اموال انجام گردد. نتایج مشابه در جهت مخالف با کاهش دادن ارزش ماشین آلات پیش روی سرمایه و متعاقب آن مبنا قراردادن استهلاک بر اساس ارزش اصلاح شده حاصل گردد.

روش های گزینشی برای محاسبه استهلاک دوره ای

استهلاک عبارت می باشد از کاهش تدریجی و مستمر ارزش داراییهای استهلاک پذیر. بهای تمام شده داراییهای استهلاک پذیرمعمولا برمبنای(سیستماتیک ومعقول)طی عمرمفید آن بازیافت می گردد. عمرمفید یاعمر اقتصادی، مدت زمانی می باشد که انتظار می رود طی آن دارایی استهلاک پذیری توسط واحد تجاری مورد بهره برداری قرار گیرد.

روش های استهلاک بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری عبارتند از:

1- روش خط مستقیم2- روش واحد تولید3- مجموع ارقام سنوات4- روش مانده نزولی

در وضعیت های خاص درآمد ناویژه شاخص صحیحی از فعالیت های فیزیکی می باشد و محاسبه استهلاک به درصدی از درآمد ناویژه یا بر اساس ساعات کار ماشین آلات ممکن می باشد سبب گردد هزینه استهلاک با اندازه بهره گیری از ماشین آلات تغییر یابد این نوع محاسبه استهلاک برای هموارسازی سود بسیار مفید می باشد.

بهره گیری از روش آحاد تولید در مقایسه با روش سنتی خط مستقیم تمایل بیشتری به هموارسازی نوسانات سود دارد. از تکنیک های دیگر محاسبه استهلاک که می تواند در هموارسازی سود مفید باشد

[1]. Depreciation Rate

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پژوهش حاضر اهدافی چند به تبیین زیر دنبال می شوند:

الف)شناسایی شرکتهای هموارساز سود

ب)مطالعه اینکه آیا هموارساز ی سود بر بازده غیرعادی سهام تاثیر دارد یا خیر؟

 

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری