عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

در فصل سوم پژوهش راجع به روش پژوهش و نحوه اندازه گیری متغیرها و روش های آماری برای آزمون فرضیه ها بحث گردید این فصل به تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه نتایج پژوهش اختصاص دارد. آزمون های انجام شده دراین پژوهش آغاز به مطالعه وجود هموارسازی سود در جامعه مورد مطالعه میپردازد سپس فرضیه دوم برای شناسایی کسب بازده غیرعادی بیشتر توسط شرکت های هموارساز نسبت به شرکت های غیرهموارساز و فرضیه سوم تاثیر نوع صنعت در کسب بازده غیرعادی و در فرضیه چهارم تاثیر اندازه شرکت در کسب بازده غیرعادی مورد آزمون قرار گرفته می باشد. به مقصود آزمون فرضیه ها، از آزمون من ویتنی و آزمون تفاوت میانگین دو جامعه برای فرضیه دوم و آزمون تحلیل واریانس دو طرفه برای فرضیه سوم و تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون چند گانه برای فرضیه چهارم بهره گیری شده می باشد. سطح معنی دارآماری برای رد یا قبول فرضیه ها 5%در نظر گرفته شده می باشد و کلیه آزمون های آماری با بهره گیری از نرم افزار spss وexcel صورت گرفته می باشد. آن چیز که در پی می آید گزارش نتایج آزمون های آماری و تحلیل یافته ها می باشد.

 

2-4) آمار توصیفی

میانگین ها و توصیف های فراوانی نمونه آماری 65 شرکت برای مطالعه فرضیه اول در جدول شماره1 پیوست اختصار شده می باشد این جدول حاوی نام شرکت های نمونه، ضریب تغییرات فروش، سودناخالص، سود عملیاتی وسود خالص و همچنین شاخص ایکل در سه سطح سود و وضعیت شرکت ها از لحاظ هموارسازی سود می باشد می باشد.

در جدول شماره(1-4) تفکیک کلیه شرکتها بر اساس شاخص ایکل در سه سطح مختلف سود مشخص گردیده می باشد.

 

 

جدول (1-4)تفکیک کل شرکتهای نمونه بر اساس شاخص ایکل

نوع شرکت در سطح سود ناخالص در سطح سود عملیاتی در سطح سود خالص نتیجه نهایی
هموارساز 29 26
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

13

سایت منبع

31 غیرهموارساز

36

39

52

34 جمع

65

65

65

65

31 شرکت از 65 شرکت اقدام هموارسازی سود را انجام داده اند و 34 شرکت بقیه اقدام هموارسازی سود را انجام نداده اند، به 31شرکت اول گروه شرکت های هموارساز و به 34 شرکت دیگر که اقدام هموارسازی سود را انجام نداده اند گروه شرکت های غیرهموارساز اطلاق می گردد.

آزمون نرمال بودن میانگین بازده های غیرعادی شرکتها

جهت مشخص شدن نرمال بودن میانگین بازده های غیرعادی شرکتها از آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف(KS) بهره گیری می نماییم.

اظهار فرضیه آماری به تبیین زیر می باشد:

Ho: توزیع میانگین بازده های شرکتها نرمال می باشد.

:H1 توزیع میانگین بازده های شرکتها نرمال نیست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پژوهش حاضر اهدافی چند به تبیین زیر دنبال می شوند:

الف)شناسایی شرکتهای هموارساز سود

ب)مطالعه اینکه آیا هموارساز ی سود بر بازده غیرعادی سهام تاثیر دارد یا خیر؟

 

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید