مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه تطبیقی یافته­ها

اولین نتیجه ای که از این پژوهش حاصل گردید تایید وجود هموارسازی سود در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بسیاری از محققین وجود این پدیده را به خاطر وجود انگیزه های قوی برای مدیران برای دست زدن به چنین عملی متداول می دانند و به این نتیجه رسیده اند مانند، فرانچسکو پودا وهمکاران،1999،ص98)[1].

نتیجه آزمون فرضیه دوم حاکی از این می باشد که هموارسازی سود بر بازده تاثیری ندارد، طبق آزمون انجام گرفته توسط میچلسون وهمکاران[2] (1999) حاکی از اینست که در بورسهای خارجی هموارسازی بر بازده تاثیر داشته می باشد.

طبق محاسبات انجام گرفته جهت فرضیه سوم، شواهدی دال بر تاثیر عامل صنعت در کسب بازده غیرعادی بدست نیامد، در پژوهش صورت گرفته در محیط اقتصادی ایران توسط بدری3(1378) عامل صنعت به عنوان یکی از عوامل موثر بر هموارسازی سود تایید نشده، لذا از این جهت نتایج هر دو پژوهش مشابه می باشد.

در پژوهش صورت گرفته توسط فرانچسکو پودا و همکارانش 4(2009) تاثیر نوع صنعت بر بازده غیرعادی تایید شده می باشد.

آزمون فرضیه سوم نشان داد که عامل اندازه با کسب بازده ارتباط معنی داری ندارد، در پژوهش توسط بدری5(1378) عامل اندازه به عنوان یکی از عوامل موثر بر هموارسازی سود تایید نشده، لذا از این جهت نتایج هر دو پژوهش مشابه می باشد.

میچلسون وهمکاران6(1999) به شواهدی دال بر تاثیر اندازه بر هموارسازی دست یافتند در حالی که در تحقیقات دیگری آشاری وهمکاران7(2001)، آلبرت و ریچاردسون8(1990) نشان دادند که عامل اندازه بر هموارسازی سود موثر نمی باشد.

5-5) محدودیت­ها

در انجام پژوهش حاضر چندین محدودیت وجود داشته که احتمالاً بر نتایج و یافته هاهی حاصله تاثیر گذاشته می باشد. مانند محدودیت هایی که در مراحل مختلف تدوین ساختار پژوهش، اندازه گیری، جمع آوری و نتیجه گیری وجود داشته می باشد می توان به موارد زیر تصریح نمود0

  1. محدود بودن دوره زمانی پژوهش که بازه 86-79را شامل می گردد.
  2. عدم معامله سهام بعضی از شرکتها بیش از شش ماه، که موجب حذف تعدادی از شرکتها از نمونه گردید.
  3. عدم ثبات جریان بازار در دوره زمانی پژوهش(تاثیر پذیری بازار از جریانات سیاسی)
  4. محدودیت دیگری که بر کیفیت اطلاعات حسابداری تاثیر می گذارد تورم می باشد. با در نظر داشتن این که نرخ تورم در ایران در دوره های مورد مطالعه متفاوت بوده می باشد و اطلاعات مالی نیز که بدون تعدیل اثر تورم تهیه می گردد مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد، لذا آثار ناشی از عدم تعدیل قیمت ها بایستی مد نظر بهره گیری کنندگان از نتایج پژوهش قرار گیرد.

 

[1].Ferachesko Boda et all,1999,p98

[2].Mechelson et all,1999

  1. 4. Ferachesko Boda et all,1999,
  2. 6. Mechelson et all,1999

7.Ashare et all,2001

8.Albert &Rechrdson,1990

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش حاضر اهدافی چند به تبیین زیر دنبال می شوند:

الف)شناسایی شرکتهای هموارساز سود

ب)مطالعه اینکه آیا هموارساز ی سود بر بازده غیرعادی سهام تاثیر دارد یا خیر؟

 

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری