مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

در آغاز از آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف جهت مشخص شدن نرمال بودن داده ها بهره گیری نموده ایم.

برای مطالعه فرضیه اول، از آزمون نسبت هاجهت مشخص کردن وجود یا عدم وجود پدیده هموارسازی سود بهره گیری شده می باشد.

برای آزمون فرضیه دوم، میانگین بازده های غیرعادی شرکت های هموارساز و غیرهموارساز را با هم مقایسه کرده و برای مقایسه از ازتفاوت میانگین بین دو جامعه بهره گیری شده می باشد.

در فرضیه سوم که هدف ما از تدوین آن آزمون معنی دار بودن تفاوت میانگین بازده های غیرعادی شرکت های هموارساز در صنایع مختلف می باشد از آزمون آماری تحلیل واریانس دوطرفه بهره گیری شده می باشد.

برای آزمون فرضیه چهارم که ارتباط بین میانگین بازده های غیرعادی و اندازه شرکت های هموارساز و غیرهموارساز را اندازه گیری می ‌کند از ضریب همبستگی پیرسون بهره گیری شده می باشد.

جامعه مورد آزمون در این پژوهش شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشند و داده های مورد نیاز از طریق بانک های اطلاعاتی موجود نظیر، تدبیر پرداز، سایت اطلاع رسانی بورس[1] وهمچنین صورتهای مالی شرکتهای نمونه گردآوری شده می باشد.

3-5) اختصار یافته های پژوهش

اختصار آزمونهای آماری حاکی از وجود پدیده هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، هچنین در پژوهش انجام شده مشخص گردید که هموارسازی بر بازده سهام تاثیر ندارد. نتایج آزمون فرضیات در جدول1-5 ذکر گردیده می باشد.

 

1-3-5) نتیجه آزمون فرضیات پژوهش

جهت مشخص شدن نرمال بودن میانگین بازده ها از آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف(KS) بهره گیری نمودیم با در نظر داشتن اینکه مقدار سطح معناداری این آزمون برابر824/ گردید لذا نتیجه گرفتیم که توزیع میانگین بازده های شرکتها نرمال می باشد. پس جهت آزمون ها از آماره های پارامتریک بهره گیری می گردد.

پس از تفکیک نمونه آماری به دو گروه شرکت های هموارساز و غیرهموارساز از طریق شاخص ایکل آزمون فرضیه یک مورد آزمون قرار گرفت.

فرضیه اول با بهره گیری از آزمون نسبت ها مورد مطالعه قرارگرفت و با در نظر داشتن اینکه 31شرکت از 65 شرکت اقدام هموارسازی را انجام داده بودند با قوت تایید گردید.

فرضیه دوم با بهره گیری از آزمون تفاوت میانگیتهای دو جامعه مورد مطالعه قرارگرفت و تاثیر هموارسازی بر بازده غیرعادی تایید نگردید.

فرضیه سوم با بهره گیری از آزمون تحلیل واریانس دو طرفه مورد مطالعه قرارگرفت و تایید نگردید.

فرضیه چهارم با بهره گیری از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد مطالعه قرارگرفت و تایید نگردید.

[1]. Www.rdis.ir

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پژوهش حاضر اهدافی چند به تبیین زیر دنبال می شوند:

الف)شناسایی شرکتهای هموارساز سود

ب)مطالعه اینکه آیا هموارساز ی سود بر بازده غیرعادی سهام تاثیر دارد یا خیر؟

 

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری