مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

وام گیرندگان بهتر از وام دهندگان درمورد توانایی شان جهت باز پرداخت اقساط در آینده اطلاع دارند.

به گونه مشخص ،اکرلوف نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی می تواند موجب افزایش گزینش مغایر در بازار ها گردد که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجودمی آید .اسپنس خاطر نشان نمود که در شرایط خاص ،واسطه های مطلع می توانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود به واسطه های کم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر کنند.به این ترتیب مدیر شرکت با صرف مخارج اضافی برای مالیات سود سهام ،خبر از بالا بردن سود می دهد.

مقاله اکرلوف[1] (1970) با عنوان “بازار نابسامان “اولین تحلیل رسمی از بازار هایی را که با مشکل گزینش مغایر رو به رویند،معرفی می نماید .اکرلوف نوعی بازار را به تصویر می کشد که در آن به اصطلاح رایج ،فروشنده نسبت به خریدار اطلاعات بیشتری را در اختیار دارد.البته حسابداران برای کاهش مشکل گزینش مغایر ،سیاست افشای کامل را پذیرفته اند تا اندازه اطلاعات در اختیار عموم افزایش یابد.

شرکتهایی که بر اساس اطلاعات نهایی از سودآوری بالای خود مطلع می باشند،سود سهام پرداخت می کنند و بازار آن را علامتی برای خبر خوب تلقی می کند و قیمت بالاتری برای سهام آن شرکت قائل می گردد. و از این طریق با بالا رفتن قیمت سهام مالیات پرداختی بر روی سود سهام را جبران می کنند. )جلیلی،1378، ص 208)2.

 6-1 اهداف پژوهش

هدف اصلی در این پژوهش ،تعیین تاثیر اعلان سود بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بین سرمایه گذاران می باشد.

 

7-1- فرضیات پژوهش

در این پژوهش ،تفاوت موجود بین قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش سهام و ارتباط آن با حجم مبادلات و قیمتهای سهام در زمان اعلان سود مورد مطالعه قرار میگیرد تا در یابیم:

آیا اعلان سود حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موثر می باشد.؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برا ی پاسخ به سوال فوق و با در نظر داشتن مبانی نظری موجود در این زمینه فرضیه هایی به تبیین زیر تدوین شده اند:

فرضیه 1: دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قبل از اعلان سود نسبت به دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش بعد از اعلان سود بیشتر می باشد.

فرضیه 2: حجم مبادلات قبل از اعلان سود ،بیشتر از حجم مبادلات پس از اعلان سود می باشد.

فرضیه 3:اعلان سود منجر به تعدیل قیمت سهام می گردد.

 

8-1-قلمرو پژوهش

جامعه مورد مطالعه در این پژوهش ،شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران می باشد.محدوده زمانی این پژوهش سال 83-86 می باشد .قلمرو پژوهش از لحاظ موضوع ، اعلان سود حسابداری می باشد.

 

9-1 مدل تحلیلی پژوهش

برای محاسبه عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران از مدل زیر بهره گیری شده می باشد . این مدل توسط چیانگ و وینکاتش در سال ١٩٨۶ برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام مورد بهره گیری قرار گرفت. پس از وی نیز افراد دیگری در تحقیقات خود از این مدل بهره گرفتند. مدل یادشده به تبیین زیر می باشد:

1-Ackrelof,1970

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

هدف اصلی در این پژوهش ،تعیین تاثیر اعلان سود بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بین سرمایه گذاران می باشد.

پایان نامه مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

پایان نامه مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری