مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

برای محاسبه  Vitنمونه های انتخابی، نیاز به تعداد سهام معامله شده و روزهای انجام مبادله در طول دوره ٢١ روزه قبل و بعد از اعلان سود و هم چنین تعداد سهام منتشر هر شرکت در طی آن روزها می باشد که این اطلاعات نیز از آرشیو آماری بورس استخراج گردید . درمورد تعداد سهام چاپ گردیده این تبیین لازم می باشد که زیرا در ایران بازخرید سهام طبق قانون تجارت ممنوع می باشد، پس زمان ممکن برای تغییر در سرمایه شرکت و تعداد  سهام منتشره شرکت ها، تاریخ مجامع فوق العاده آن ها برای افزایش سرمایه می باشد و از  آنجایی که در این پژوهش شرکت ه ایی که در دوره مورد مطالعه دارای افزایش سرمایه  بوده اند از نمونه های انتخابی حذف شده اند در نتیجه اندازه سرمایه ثبت شده شرکت ها در طی سال مورد رسیدگی به عنوان تعداد سهام منتشره آن ها در مخرج فرمول مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد  .

 

برای تشریح مدل  مذکور مثالی را ذکر می کنیم:

شرکت چادرملو  که یکی از نمونه ها می باشد ،سود برآوردی سالیانه هر سهم خود  را برای سال منتهی به29/12/1384را در تاریخ 25/02/1384 اعلان نمود.برای اینکه بتوانیم متوسط گردش سهام این شرکت را محاسبه کنیم لازم می باشد تا تعداد سهام مبادله شده این شرکت را برای 21 روز قبل و بعد از اعلان و همچنین تعداد سهام مبادله شده این شرکت را برای دوره 21 روز قبل و بعد از اعلان سود و همچنین تعداد سهام ثبت شده این شرکت را در سال 84 بدست آوریم .برای سادگی محاسبات ،در این قسمت فقط دوره قبل از اعلان را استخراج می کنیم . سپس میانگین آن را به عنوان تعداد سهام مبادله شده شرکت چادرملو در دوره 21 روز قبل از اعلان سود مورد بهره گیری قرار می دهیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

متوسط گردش سهام چادر ملو برای دوره قبل از اعلان سود برآوردی هر سهم

= 0.00029

3-8-3   بازده غیر عادی انباشته

فرضیه سوم “اعلان سود منجر به تعدیل قیمت سهام می گردد.” به تغییرات قیمت سهام در اثر اعلان سود برآوردی هر سهم، تصریح دارد . برای این که بتوانیم تاثیر اعلان را بر روی قیمت سهام شرکت ها مورد ارزیابی قرار دهیم لازم می باشد تا بازده غیرعادی انباشته برای نمونه های مورد مطالعه محاسبه گردد . به این مقصود زمان اعلان سود برآوردی هرسهم به عنوان روز اعلان درنظر گرفته شده می باشد . سپس، قیمت سهام و شاخص بازار در ٢١ روز قبل و بعد از اعلان سود برآوردی هرسهم برای انجام محاسبات فراهم گردید.

پس از اخذ قیمت و شاخص ها به صورت روزانه، برای محاسبه نرخ بازده غیرعادی انباشته سهام شرکت ها در دوره زمانی پژوهش از مدل ساده بازار بهره گیری نتیجه فرایند (Rm) شده می باشد . زیرا، در این مدل فرض بر این می باشد که بازده بازار  انتظار بازده سهام شرکت ها در هر دوره زمانی می باشد . پس تفاضل بازده واقعی نمونه I در دوره زمانی t  با بازده بازار در همان دوره نشان گر بازده غیرعادی می باشد. محاسبه بازده غیرعادی انباشته برای هر نمونه بر اساس ارتباط زیر محاسبه شده می باشد:

 

 

 

CAR=بازده غیر عادی انباشته

AR=بازده غیر عادی

N=تعداد نمونه ها

نیز به تبیین زیر محاسبه می گردد:

 

Rit=بازده واقعی نمونه iدر دوره t

P1= قیمت سهام در پایان دورهt

P0= قیمت سهام در ابتدای دوره t

روش محاسبه   mt R نیز به تبیین زیر می باشد:

 

Rmt = بازده بازار در دوره t

TEDPIXt= بازده قیمت و سود نقدی سهام در دوره t

TEDPIXt-1= بازده قیمت و سود نقدی سهام در دوره t-1

بایستی خاطر نشان نمود که TEDPIX برآیند حرکت های قیمتی وبازده نقدی سهام در بورس اوراق بهادار تهران[1] می باشد که می تواند بازده کل سرمایه گذاری را بر روی اوراق سهام در طی یک روز معین نشان دهد. با در نظر داشتن محاسبات یاد شده ، در نهایت از طریق محاسبه تفاوت بین بازده واقعی[2]  و بازده بازار[3]، بازده غیرعادی[4]  به دست می آید. لازم به یادآوری می باشد دوره محاسبه CAR برای هر نمونه، شامل یک دوره ٢١ روزه قبل از اعلان سود برآوردی هر سهم و یک دوره ٢١ روزه پس از اعلان سود برآوردی هر سهم می باشد. هم چنین برای محاسبه میانگین  CAR   برای هر دوره (٢١ روز قبل و ٢١ روز پس از اعلان سود برآوردی)  از ارتباط زیر بهره گیری شده می باشد:

[1]-Tehran stock Exchange Dividend &Price Index

[2]-Rit

[3]-Rmt

[4]-Abnormal Return

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

هدف اصلی در این پژوهش ،تعیین تاثیر اعلان سود بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بین سرمایه گذاران می باشد.

پایان نامه مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

پایان نامه مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری