عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

در مواردی که دریافت وجوه فروش به صورت اقساطی می باشد، چنانچه امکان تعیین اطمینان منطقی از دریافت نهایی درآمد در فروش یا ارائه خدمات وجود نداشته باشد، شناخت درآمد به تعویق می افتد و اما هنگامیکه ابهامی در مورد دریافت نهایی وجود نداشته باشد، شناخت درآمد در زمان فروش انجام می شود. این آزادی اقدام به مدیریت قدرت انتقال ناویژه را از دوره ای به دوره دیگر می دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در فروش هایی که مبتنی بر پیش دریافت اقساطی می باشد(تحویل کالا مبتنی بر آخرین قسط می باشد)، شناخت درآمد ناشی از این گونه فروش ها بایستی تا تحویل کالا به تاخیر بیفتد. اما چنانچه تجربه نشان می دهد که این نوع فروش ها اکثراً منجر به تحویل کالا می گردد، شناخت درآمد می تواند پس از دریافت بخش عمده ای از قیمت کالا صورت می پذیرد. در این نوع فروش نیز مدیریت توانایی و اختیار انتقال درآمد از دوره ای به دوره ای دیگر را دارد.

 

2-6-2) حسابداری دارائیهای نامشهود و هزینه های انتقالی به سالهای آتی[1]

حسابداری هزینه های انتقالی به سالهای آتی و دارائیهای نامشهود بیانگر محدوده ای می باشد که در آن اصول پذیرفته شده حسابداری لازم  را برای تعبیر و تفسیر و شناخت اساسی اقلامی مثل دارائیها(پیش روی هزینه ها)و متعاقب آن استهلاک  مربوط به آن را ارائه نموده می باشد.

در اصول پذیرفته شده حسابداری دامنه وسیعی از توصیه ها توسط صاحب نظران جهت حسابداری بهای تمام شده یا هزینه های سازمان هست. این دامنه از شناخت سریع اقلام بهای تمام شده به عنوان هزینه تا سرمایه ای کردن آنها و نگهداری همیشگی آنها در گروه داراییها ادامه می یابد. حالت متوسط آنها یعنی سرمایه ای کردن و حذف سریع آنها احتمالاً پذیرفته تر می باشد.

قابلیت انعطاف مشابهی در استهلاک دارائیهای نامشهود هست و این احتمالاً بخاطر مشکل تعیین عمرمفید چنین دارائیهایی می باشد. در مباحث حسابداری مرتبط با حسابداری دارائیهای نامشهود، هیچ محدودیتی برای عمرمفید آنها وجود ندارد(مانند سرقفلی، نام های تجاری و… )

یک واحد تجاری در صورتی بهای تمام شده اقلام نامشهود را به عنوان دارائی ثبت می کند که آن را از سایر واحدهای تجاری یا اشخاص تحصیل کرده باشد. مخارج توسعه، نگهداری یا احیای دارائیهای           نامشهودی که به گونه ای مشخص قابل شناسایی نیست.

 

عمرمفید نامعینی دارد یا جزء فعالیت های مداوم واحد تجاری می باشد(مانند سرقفلی)در هنگام وقوع به هزینه مقصود و از سود کسر می شودو معمولاً کلیه روش های استهلاک سر قفلی مورد انتقاد قرار می گیرند و اختیاری تلقی می شوند، زیرا عمر سرقفلی نامعین بوده و دوره انتفاع آن قابل اندازه گیری نیست.

کمیته رویه های حسابداری انجمن حسابداری آمریکا اظهار می دارد که”وقتی شرایط وجود دارایی های نامشهود محدود می گردد، می بایستی به صورت هزینه های سیستماتیک در طول دوره های تخمینی مفید باقیمانده به صورت سودو زیان دوره مقصود گردد یا اگر چنین هزینه هایی نتیجه اش سبب از شکل انداختن یا به هم ریختگی سود و زیان گردد، کاهش بخشی از بهای تمام شده با مقصود کردن به مازاد کسب شده انجام گردیده و مانده بهای تمام شده در طول دوره های عمرمفید باقیمانده، هزینه می گردد (مارتین میلرو همکاران ، 1371ص. 206) [2].

اقدام مستقیم دیگری به طرف هموارسازی سود ممکن می باشد از طریق هزینه های انتقالی به دوره های آتی انجام پذیرد. اصطلاح”هزینه های انتقالی به دوره های آتی”اغلب برای توصیف پیش پرداخت های بلند مدتی می باشد که مشمول استهلاک و تخصیص قرار می گیرند. این اصطلاح  در مورد  مخارجی بکار گرفته می گردد که در دوره قبل انجام شده، اما به دلیل نقشی که در تولید درآمدهای آتی دارند به عنوان           پیش پرداختهای بلند مدت هزینه محسوب و در تراز نامه به عنوان دارائی گزارش می گردد. مخارج انتقالی به دوره های آتی را می توان مانده های بدهکار ناشی از مخارجی دانست که در نتیجه بکار گیری اصل تطابق هزینه ها با درآمدها ایجاد و به دلیل داشتن منافع آتی به عنوان دارایی تلقی و از مجرای ترازنامه به دوره های بعد منتقل می شوند تا به عنوان هزینه با درآمدهای دوره آتی مقابله شوند. هزینه ها مخارج انتقالی به دوره های آتی اغلب دارایی غیر جاری محسوب می شوند، زیرا اثر آنها به چندین دوره آتی سرایت می کند. بعضی از حسابداران آن را در گروه دارائی های نامشهود و بعضی دیگر در سایر داراییها طبقه بندی می کنند. انتقال هر گونه مخارجی به دوره های آتی را فقط هنگامی می توان توجیح نمود که یک دارایی یا منافع بالقوه آتی از آن حاصل  گردد. اگر منافع بالقوه آتی مخارجی مبهم باشد، آن مخارج قابل انتقال به دوره های آتی نخواهد بود و به عنوان هزینه جاری دوره شناسایی گردد.

[1]. Accounting of intangible assets and differed charges

[2]. Martin Miller et all,1371,p206

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پژوهش حاضر اهدافی چند به تبیین زیر دنبال می شوند:

الف)شناسایی شرکتهای هموارساز سود

ب)مطالعه اینکه آیا هموارساز ی سود بر بازده غیرعادی سهام تاثیر دارد یا خیر؟

 

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری