شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده 

قسمتی از متن پایان نامه :

–  ارزش اسمی4

بموجب ماده 36 اصلاحیه قانون تجارت، ارزش اسمی عبارت می باشد از ارزشی که روی ورقه سهام نوشته شده می باشد که به آن مبلغ سهام نیز گفته می گردد (تهرانی و بغداد آبادی،1385،ص63)5.

 

2-10-2-  ارزش برای مالک

ازرش برای مالک مفهومی می باشد که صرفا به حقوق اموال مربوط می گردد و به مالک فعلی محدود نیست و هر کس علایق مالکانه داشته باشد را در برمی گیرد (استردا،2001،ص72)[1].

 

 3-10-2-  ارزش دفتری[2]

ارزش دفتری یک از مفاهیم حسابداری می باشد که با بهره گیری از آن هر یک از اقلام دارایی بر اساس داده های تاریخی ارزشگذاری می گردد و در حقیقت همان ارقام و مقادیری می باشد که در ترازنامه[3] شرکت درج می گردد ارزش دفتری یک دارایی ثابت[4]، تفاوت قیمت تمام شده از استهلاک انباشته یا ذخیره مربوطه می باشد (جانز،1985،ص83)[5].

 

4-10-2-  ارزش بازار[6]

مبنای ارزش بازار این می باشد که، اگر سهام مشابهی به قیمت مشخص معامله گردد سهام مورد نظر قیمتی نزدیک یا مشابه آن خواهد داشت، اعتبار این مبنا بستگی به تداوم بازاری دارد که قیمت آن بدست آمده می باشد. در این ارتباط بین بازار سطحی و بازاری که عمق دارد، تفاوت زیادی هست.

بازاری عمق دارد که سهام مورد نظر آن بارها و بارها زیاد مورد تقاضا قرار گیرد و معاملات در آن صورت پذیرد.مشخصه بازار سطحی این می باشد که معاملات در این بازار پراکنده می باشد (بوند و همکاران،2002،ص18)[7].

4 – Par value

[1]-Strada,2001,p72

[2] – Book value

[3] – Balance sheet

[4] – Fixed assets

[5]-Johnse,1985,p83

[6] – Market value

[7]-Bound et al,2002,p18

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

با در نظر داشتن موضوع پژوهش حاضر که به مطالعه قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای می پردازد، اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- آزمون قدرت تبیین تئوری C-CAPM و RA-CAPM در تعیین نرخ بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه وجود ارتباط معنی دار بین ریسک و بازده.

2- ارائه مدلی سازگار با بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک مدل کاربردی تعیین ریسک و بازده.

3- مطالعه اندازه تاثیر پذیری بازده مورد انتظار شرکتها از طریق عاملی به نام βRA وβC و مقایسه مدل C-CAPM و RA-CAPM

پایان نامه مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده

پایان نامه مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده

پایان نامه - تز - رشته حسابداری