عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده 

قسمتی از متن پایان نامه :

بورس اوراق بهادار

بازار متشکل و رسمی سرمایه می باشد که در آن خرید و فروش سهام شرکتها یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات خصوصی تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می گردد(راعی و تلنگی،1383، ص48)7.

بازده8

به هر گونه عایدی سرمایه که به شکل سود نقدی افزایش قیمت سهام، سهام جایزه و غیره که به صورت درصدی از اندازه سرمایه اولیه اظهار می گردد(راعی و تلنگی،1383، ص113)9.

 

 

بازده مورد انتظار[1]

به اندازه بازدهی که از یک دارایی خاص انتظار می رود، بازده مورد انتظار آن دارایی می گویند که معمولا با در نظر داشتن عملکرد قبلی و طریقه گذشته آن دارایی در ایجاد بازده بدست خواهد آمد (نیکومرام،1381، ص38)2.

بازده مورد انتظار با فاصله زمانی (t+1)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به بازده هر سهم در دوره t+1 که به وقوع پیوسته باشد به بیانی دیگر بازده هر سهم که در یک دوره بعد از دوره مورد مطالعه رخ داده می باشد (امیر حسینی،1387،ص103)3.

ریسک4

احتمال انحراف از بازده مورد انتظار می باشد که اگر از عوامل بیرونی و غیر قابل کنترل توسط شرکت ایجاد گردد ریسک سیتماتیک و اگر ناشی از تصمیمات مدیریت شرکت یا سایر عوامل درونی باشد ریسک غیر سیستماتیک نامیده می گردد . که به مجموع ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک،  ریسک کل می گویند (چارلزپی،2007،ص125)5.

ریسک سیستماتیک( ریسک غیر قابل اجتناب)

در این حالت انحراف از بازده مورد انتظار ناشی از تغییرات بازار می باشد و متاثر از عوامل بیرون از شرکت می باشد. ریسک سیستماتیک به وسیله β (بتا) اندازه گیری می گردد(رهنمای رود پشتی، 1384، ص50)6.

ریسک غیر سیستماتیک(ذاتی)

اندازه ریسک که مختص هر شرکت بوده و تاثیر پذیر از فعالیتهای درونی شرکت بوده و با تنوع پذیری پرتفوی قابل اجتناب خواهد بود. با در نظر داشتن اینکه این معیار از فعالیتهای خاص هر شرکت نشأت می گیرد پس به آن ریسک درونی یا ریسک ذاتی نیز می گویند(رهنمای رود پشتی،1384،ص51 )7.

هزینه عدم نقد شوندگی8

بطور ساده بیانگر اختلاف قیمتی می باشد که اگر فرد سرمایه گذار، سهامی را بخرد و بدون هیچ فاصله زمانی بخواهد آنرا به وجه نقد تبدیل کند متحمل خواهد گردید.

اگر سرمایه گذار بتواند سهامی خریداری نماید و بلافاصله بتواند همان را به هما ن نرخ بفروشد در حقیقت سهامی با هزینه عدم نقد شوندگی صفر خریداری کرده می باشد(امیر حسینی،1387،ص108)[2].

8–  Return

[1]– Expected return

4– Risk

5-Charlzpi,2007,p125

8– Illiquid cost

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

با در نظر داشتن موضوع پژوهش حاضر که به مطالعه قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای می پردازد، اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- آزمون قدرت تبیین تئوری C-CAPM و RA-CAPM در تعیین نرخ بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه وجود ارتباط معنی دار بین ریسک و بازده.

2- ارائه مدلی سازگار با بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک مدل کاربردی تعیین ریسک و بازده.

3- مطالعه اندازه تاثیر پذیری بازده مورد انتظار شرکتها از طریق عاملی به نام βRA وβC و مقایسه مدل C-CAPM و RA-CAPM

پایان نامه مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده

پایان نامه مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده

پایان نامه - تز - رشته حسابداری