مطالعه ارتباط بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2 محصولات

ابزارهای سرمایه گذاری موجود در بازار عامل مهمی می باشد که جذابیت بازار را در نظر سرمایه گذاران افزایش میدهد. یکی از مهمترین مشخصه های بازارهای توسعه یافته، وجود محصولات سرمایه گذاری متنوع، به ویژه ابزارهای مشتق در آن بازار می باشد. ابزارهای متنوع و پیشرفته، گزینه های مختلفی را پیش روی انواع سرمایه گذاران با درجه ریسک پذیری متفاوت قرار میدهند. همچنین اندازه جذابیت ابزارهای سرمایه گذاری در دسترس، در کمک به تجهیز پساندازها به بازار سرمایه تأثیر مهمی اعمال می ‌کند.

پاسخدهندگان تأکید کردهاند که گستردگی، تنوع و اندازه پیچیدگی محصولات در جذب سرمایه گذاران اهمیت زیادی دارند. همچنین بنا به علت های فوق الذکر در افزایش نقدشوندگی بازار نیز تاثیرگذار می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

انواع مختلف محصولاتی که هماکنون در دسترس سرمایه گذاران بازارهای نوظهور قرار دارد و به افزایش نقدشوندگی بازار کمک می ‌کند، به تبیین زیر می باشد:

  • ابزارهای مشتق که اثر مستقیمی بر نقدشوندگی اوراق بهادار مندرج در آنها دارند؛
  • ابزارهای ساختار یافته و حق خرید سهام[1] به عنوان ابزارهای پوشش ریسک؛
  • قراردادهای آتی سهام [2]که در هند عملکرد موفقیت آمیزی داشته اند )حدود 50 % معاملات  ابزارهای مشتق). البته، این ابزار در بورس مالزی نقدشوندگی را افزایش نداده می باشد. به نظر میرسد که به کارگیری چنین ابزارهایی الزاماً موفقیت آمیز نخواهد بود و بستگی زیادی به محیط عملیاتی و وضعیت سرمایه گذاران هر بازار دارد.
  • صندوقهای قابل معامله در بورس؛ و
  • صندوقهای پوشش ریسک به عنوان یک گزینه ی سرمایه گذاری دیگر. در گزارش قبلی کمیته بازارهای نوظهور، اهمیت بازارهای مشتق نقد مورد تاکید قرار گرفته بود.

مسئله ای که در بحران مالی دهه 90 آسیا عیان گردید، این بود که کشورهایی که بیش از همه از بحران لطمه دیده بودند، بازارهای قرارداد آتی آنها از نقدشوندگی کافی برخوردار نبوده می باشد که این امر باعث کاهش توانایی مشارکت کنندگان برای پوشش فشارهای ریسک شده بود. شناخت نادرست از موارد کاربرد ابزارهای مشتق نیز بر شدت این مسئله افزود. از آن وقت به بعد، در کشورهای مختلف به مقصود توسعه و رشد بیشتر بازار ابزارهای مشتق اقدامات متعددی انجام شده می باشد.

اکثر پاسخدهندگان خاطر نشان کردهاند که چارچوبهای مقرراتی خود را بهمنظور توسعه ابزارها و محصولات جدید بهبود بخشیده اند. برای مثال تایلند بهمنظور افزایش تنوع و تعداد ابزارهای در دسترس بازار سرمایه، به انتشار پیوسته ابزارهای جدید روی آورده می باشد.

تمایل بازار اسرائیل به محصولات سرمایه گذاری پیشرفته نیز طی 6 سال اخیر افزایش یافته می باشد. این امر به نوبه خود موجب افزایش گردش بازار شده می باشد. برای مثال سرمایه گذاران بورس تلاویو به شاخصهای بین المللی نظیر داوجونز[3]، یورو استاکس[4] ، نیکی[5] ، اساندپی [6]500 ، فوتسی [7]100 ، نزدک[8]100 ، داکس[9] ، هنگ سنگ[10]  و فوتسی چین[11] دسترسی پیدا کردهاند. هر چند تاثیر محصولات مذکور بر نقدشوندگی مطالعه نشده می باشد، معاملات آنها بالغ بر 20 % متوسط گردش روزانه را تشکیل میدهد.

[1]– Structured & Call Warrant

[2]– Single Stock futures (SSF)

[3]– Dow Jones

[4]– Euro-stoxx

[5]– Nikkei

[6]– S&P 500

[7]– FTSE 100

[8]– Nasdaq 100

[9]– DAX

[10]– Hang Seng

[11]– FTSE China

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1  اهداف و ضرورتهای پژوهش

هر حرکت علمی اهداف متعددی را دنبال می ‌کند. یک دسته از این اهداف عمومی هستند که هر محققی در شروع کار بدانها توجه دارد مانند شروع حرکتی مثبت در جهت حل مسائل موجود و گشودن راه به مقصود کشف مسائل جدید. برای تحقیقاتی که در زمینه بورس اوراق بهادار انجام می شوند کمک به فعالان بورس اعم از نهاد های مالی، مدیران شرکت ها، ناظران سیستم های اقتصادی و افراد سرمایه گذار عادی، برای آگاهی از وجود عوامل مختلف موثر بر بازده، علل بروز آن و نحوه مدیریت میباشد.

دسته دیگر اهداف خاص هر پژوهش می باشد که در واقع علت اصلی تفاوت پژوهش های مختلف می باشد. در پژوهش حاضر هدف اصلی مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم و نقد شوندگی با خط مشی های تقسیم سود سهام با در نظر گرفتن اندازه شرکت و نسبت BV/MV می باشد. به این معنی که در این پژوهش محقق در نظر دارد که آزمون نماید که آیا خط مشی های تقسیم سود سهام با نقدشوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی با در نظر داشتن اندازه شرکت و نسبت BV/MV دارای ارتباط هست یا خیر ؟

پایان نامه مطالعه ارتباط بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی

پایان نامه مطالعه ارتباط بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری