مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

حسابداری به مقصود جواب گویی به نیازهای بشر به وجود آمده می باشد . شرایط اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی محیط حسابداری به تناسب زمان متفاوت بوده می باشد.در نتیجه،هدف های حسابداری وروش های آن نیز متناسب باتغییر در شرایط محیطی دگرگون شده می باشد. با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن، هدف ها و روش های حسابداری به مقصود جواب گویی به نیازهای اطلاعاتی توسعه یافته می باشد.

در حال حاضر ، حسابداری تأثیر مهمی را در سیستم اقتصادی اعمال می کند. تصمیم گیری دقیق از جانب اشخاص ، شرکت ها، دولت و غیره برای توزیع مناسب و کار آیی منابع مالی امری اجتناب ناپذیر می باشد . برای این گونه تصمیم گیری ها، تصمیم گیرندگان بایستی اطلاعاتی قابل اتکا در اختیار داشته باشند      در واقع ، هدف حسابداری کمک به این تصمیم گیرندگان می باشد.از سوی دیگر ، سرمایه گذاری ازموارد ضروری و اساسی در فر آیند رشد و توسعه اقتصادی کشور می باشد .

یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری ،اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم می باشد.در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نا متقارن بین افراد توزیع گردد.(انتقال اطلاعات به صورت نا برابر صورت گیرد) می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب گردد.پس ،قبل از این که خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد،این کیفیت توزیع اطلاعات می باشد که بایستی به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

2-1 اظهار مسأله

یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح ،اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم می باشد که اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند اثرات منفی برای فرد تصمیم گیرنده خواهد داشت از سوی دیگر نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز مهم می باشد .در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نا متقارن در بین افراد توزیع گردد( انتقال اطلاعا ت به صورت نابرابر بین مردم صورت گیرد) می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به یک موضوع واحد سبب گردد .پس قبل از اینکه خوداطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد ،این کیفیت توزیع اطلاعات می باشد که بایستی به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی در ارتباط با سهام یک شرکت افزایش یابد ارزش ذاتی آن با ارزشی که سرمایه گذاران در بازار سرمایه برای سهام مورد نظر قائل می شوند متفاوت خواهد بود .در نتیجه  ارزش واقعی سهام شرکتها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت (دیاموند و ورچیا، 1991، ص65)[1].

آن چیز که در بازار های سرمایه مورد توجه قرار گیرد این می باشد که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه گذاری می کنند،مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آنها به اطلاعات مهم شرکتها ،اطلاعیه هایی می باشد که از جانب شرکتها منتشر می گردد. یک نمونه از این نوع اطلاعیه ها را می توان اعلان سود بر آوردی هر سهم دانست که در آن سود پیشنهادی هر سهم از جانب شرکت پیش بینی شده و به اطلاع عموم رسانده می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در ایران ،بر اساس ماده5 آئین نامه افشای اطلاعات شرکتها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس موظف هستند که بودجه و پیش بینی عملکرد سالانه حداکثر 30 روز قبل از شروع سال مالی جدید و تعدیل پیش بینی عملکرد سالانه در دوره های  سه ماهه ،حداکثر 20 روز بعد از پایان دوره  و  پیش بینی درآمد هر سهم[2]   خود را به صورت 3 ماهه واقعی و یک ساله پیش بینی و حداکثر 20 روز بعد از پایان دوره سه ماهه ،به مدیریت نظارت بر شرکت های سازمان بورس اوراق بهادار در تهران ارسال نمایند.با در نظر داشتن اینکه اعلان سود می تواند برقیمت سهام  تاثیر گذار باشد ،در نتیجه می تواند در تصمیم گیری های افراد تأثیر مهمی را اعمال کند. و از انجای که در بند اول مفاهیم نظری و گزارشگری مالی استاندارد حسابداری ایران ،هدف اصلی از ارائه اطلاعات حسابداری کمک به تصمیم گیری ها ی اقتصادی افراد می باشد خود می تواند گویای اهمیت فوق العاده این امر باشد .حال اگر در بین سرمایه گذارانی که در بازار سرمایه مشغول فعالیت بوده ،افرادی باشند که از نظر اطلاعاتی نسبت به سایرین در جایگاه بهتری قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان هایی که قرار می باشد در باره سود صورت پذیرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضای بازار تاثیر گذاشته و به اصطلاح منجر به بروز شکاف قیمتها گردند.

دلیل اصلی آن نیز وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه می باشند که بر طبق آن افراد مطلع از اعلان سود (ویا هر خبر با اهمیت دیگر) را نسبت به سایرین در جایگاه تصمیم گیر ی مناسبتری قرار می دهد.

در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه و نبود راهکار مناسب برای کاهش آن ،سرمایه های افراد عادی که در این بازار ها اقدام به سرمایه گذاری می کنند همواره مورد مخاطره قرار خواهد گرفت.  با در نظر داشتن مطالب ذکرشده می توان اظهار نمود که اعلان سود برآوردی چه تاثیری بر عدم تقارن اطلاعاتی دارد؟ و راهکار های مناسب برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی چیست؟وجود اطلاعات نا متقارن بر تصمیم گیری افراد چه تاثیری دارد؟ سوال اصلی این پژوهش اظهار می کند  که آیا اعلان سود حسابداری می تواند عدم تقارن اطلاعاتی را بین سرمایه گذاران کاهش دهد یا خیر؟

 

1- Diamond, & Verrecchia R. (1991)

2-EPS

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

هدف اصلی در این پژوهش ،تعیین تاثیر اعلان سود بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بین سرمایه گذاران می باشد.

پایان نامه مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

پایان نامه مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری