عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

اگر سود ها جایگزین مناسبی برای جریانات نقدی باشند ،این مسئله بر وجود ارتباط بین نرخ بازده غیر عادی و تغییرات در جریان نقدینگی صحه می گذارد و البته فرض بر این می باشد که جریان سود یک جریان شزطی می باشد یعنی انتظار این می باشد که سود سال آینده همانند سود سال جاری خواهد بود .دومین بر آورد در خصوص سود های غیر منتظره مساوی با تغییر در سود پس از کنار گذاشتن اثر تغییر در شاخص بازار سود می باشد.

بال و براون ارتباط با اهمیتی در خصوص ارتباط بین جهت تغییر سود سالیانه و میانگین بازده غیر عادی گزارش ننمودند امکا واتس1 (1978) دریافت که میانگین نرخ بازده غیر عادی مربوط به اعلامیه های سود به گونه قابل ملاحظه ای با صفر اختلاف دارد و نتیجه گرفت که تغییرات سود سالیانه و تغییرات ارزش سهام با یکدیگر مرتبط می باشند.

 

2-5-2-محققان پیرو بال و براون

محققین دیگر نیز به پیروی از بال و براون مطالعاتی در خصوص اعلان سود سالیانه انجام دادند.برای مثال می توان به مطالعه های بال و براون  در کشور استرالیا ،فوستر2 (1975) در آمریکا ،فورس گاردو و هرتزن3 (1975) در سوئد ،فرتس4 (1981) در بریتانیا و تایت5 (1983) در آفریقای شمالی تصریح نمود .تفاوت مطالعات بال و براون (در بورس نیویورک) با براون (در بورس استرالیا) در این بود که تعدیل قیمت ها در طی سال در بازار نیویورک کمتر تکرار شده بود و دیگر اینکه بیشتر تعدیل قیمت ها در بورس استرالیا در ماه اعلان سود به وقوع پیوسته بود.البته تفاوت دیگر را می توان در اندازه شرکتها ی امریکایی در قیاس با شرکتهای استرالیایی اظهار نمود که به دلیل کوچک بودن آنها انتظار می رفت که منابع اطلاعاتی کمتری در خصوص آنها وجود داشته باشد .فوستر نیز در مطالعه های خود از سود دوره های سه ماهه و نرخ بازده روزانه بهره گیری نمود.

 

3-5-2-تحقیقات فوستر

وجود اعلان سودهای میان دوره ای از طریق انتشار صورتهای مالی سه ماهه ،بعضی معضلات را در تفسیر نتایج بال و براون به وجودمی آورد .مطابق مطالعه های انجام شده  به گونه مشخص تنها 10 تا 15 درصد از اطلاعات بالقوه در اعلان سود سالیانه گزارش می گردد و در حقیقت این گزارشات مالی میان دوره ای بودند که بعضی تعدیلات در قیمت سهام را قبل از اعلان سود منجر شده بودند.دیگر اینکه نرخ بازده غیر بازده غیر عادی در ماه اعلان سودهای غیر منتظره مثبت و منفی ممکن می باشد کمتر نشان داده گردد.زیرا هنگامی که سودهای میان دوره ای گزارش می شوند بازار انتظارات خود را از سودهای سالیانه تغییر داده و در نتیجه محتوای اطلاعاتی اعلان سود های سالیانه دست کم گرفته می گردد.

به کار گیری سودهای میان دوره ای ،عدم افشای وقایع را کاهش می دهد.همچنین بایستی توجه داشت که برآورد 10تا 15 درصدی بال و براون در خصوص محتوای اطلاعاتی سود حسابداری اغراق آمیز بوده می باشد .زیرا تعدیل قیمت سهام در ماه اعلان سود قبل از روز اعلان سود رخ داده می باشد.برای مثال اگر تعدیل قیمت سهام ناشی از سود غیر منتظره در یک هفته قبل از اعلان سود انجام شده باشد،ارتباط مهم و معنی داری بین نرخ بازده روزانه به جای نرخ بازده ماهیانه این نا همگونی را کاهش می دهد.      برای گسترش مطالعات ،فوستر1 (1977) تحقیقات خود را مشابه بال و براون انجام داداما وی در مطالعه های خود از سود های دوره های سه ماهه و نرخ بازده روزانه بهره گیری نمود. فوستر از تجزیه و تحلیل سری های  زمانی برای ایجاد مدل انتظارات در سود های فصلی بهره گیری نمود . ویژگی مدل وی این بود که نشان می داد اشتباهات پیش بینی ،مستقل از یکدیگر بوده و در نتیجه تغییرات قیمت نیز مستقل از یکدیگر به نظر می رسند .وی نرخ بازده غیر عادی با اختلاف جزئی با روش بال و براون محاسبه نمود.فوستر بازده غیر عادی تجمعی2 را برای دوره های مختلف با دوره زمانی 20روز قبل و 20روز بعد از اعلان سود محاسبه نمود. مقصود از بازده غیر عادی تجمعی عبارتست از متوسط بازده غیر عادی تجمعی برای سودهای غیر منتظره مثبت و منفی ،که سود منفی غیر عادی تجمعی در 1-ضرب می گردد.نتیجه پژوهش این بود که اعلان سود فصلی توسط گزارشات میان دوره ای اطلاعاتی را به بازار منتقل می کند و همانند سود سالیانه عاملی تاثیر گذار بر ارزش سهام می باشد .در پژوهش وی ،روز اعلان سود همان روزی بود که سودهای فصلی در وال استریت ژورنال3 گزارش می گردد.

در حالیکه اعلان سود های فصلی به گونه واقع ،اغلب دو روز قبل انجام می شود یعنی در طی مهلت انتشار نشریه وال استریت ژورنال فوستر در پیدا نمود  که 32% از اطلاعات بالقوه در اعلامیه های سود های فصلی، در زمان اعلان سود در قیمت سهام وجود نداشته می باشد که  این رقم حاکی از افزایش اساسی نسبت به پیش بینی بال براون (یعنی 10 تا 15 در صد) در خصوص محتوای اطلاعاتی سود سالیانه می باشد که دلالت بر این نکته دارد که سود گزارش شده توسط صورتهای مالی میان دوره ای حجم قابل قبولی از اطلاعات را به بازار منتقل می کند.

1-Watts,1978

2-Foster,1983

3– Grado & hertzen,1975

4-Forts,1981

5-Tayt,1983

1-Foster,1977

2– Cumulative abnormal return

3-WSJ) wall street journal)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

هدف اصلی در این پژوهش ،تعیین تاثیر اعلان سود بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بین سرمایه گذاران می باشد.

پایان نامه مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری