عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

) حسابداری ذخیره ها[1]

موارد متعددی دراستفاده از ذخیره برای همسان سازی سود هست. با اضافه کردن یا کسر کردن ذخیره که در حسابهای سود و زیان جبران می گردد هموارسازی سود انجام می پذیرد.

در دوره های جنگ و بعد از آن، افزایش عظیمی در بهره گیری از ذخایر وجود داشته می باشد. بخصوص آنهایی که برای وقایع نامشهود آتی مثل زیانهای احتمالی[2] آتی موجودی ها ایجاد شده بودند. زیان احتمالی بر اثر وقوع  یک یا چند رویداد آتی به یک زیان واقعی تبدیل می گردد که ضریب احتمال وقوع این رویدادها ممکن می باشد تفاوت زیادی با یکدیگر داشته باشد. طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، احتمال تبدیل یک زیان احتمالی را به یک زیان واقعی می توان به تبیین زیر طبقه بندی نمود (مارتین میلر و همکاران 1371ص. 84)3.

الف-محتمل(احتمال وقوع هست)

ب-به نحوه معقول ممکن(معمولاً بین محتمل و غیر محتمل، قرار می گیرد)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ج-غیر محتمل(امکان بسیار کمی برای وقوع هست)

چنانچه زیان احتمالی تحت عنوان محتمل طبقه بندی گردد، لازم می باشد که به عنوان یک هزینه تحقق یافته در تاریخ صورتحساب سود و زیان از سود کسر گردد.

بهره گیری ازذخیر مطالبات مشکوک الوصل بصورت درصدی از فروش یا درصدی از مانده آخر دوره حسابهای دریافتنی یا بر اساس برآورد قدمت سنی اقلام تشکیل دهنده حسابهای دریافتنی بر هموارسازی سود امکان پذیر می باشد. تغییر در درصد ذخیره گیری به افزایش یا کاهش سود کمک می کند. براساس استانداردهای مرتبط با پیشامد های احتمالی، چنانچه در تاریخ صورتهای مالی انتظار نرود واحد تجاری مبلغ کامل حسابهای دریافتنی خود را وصول نماید یک پیشامد احتمالی هست. تحت چنین شرایطی هزینه تحقق یافته برای زیان احتمالی بایستی محاسبه و از سود کم گردد. به این مقصود لازم می باشد که ذخیره  بر مبنای برآورد مطالبات مشکوک الوصول در نظر گرفته گردد. (همان منبع ص82)4

تغییر در برآورهای حسابداری مانند بهره گیری از برآوردهایی نظیر تعیین هزینه استهلاک و هزینه مطالبات مشکوک الوصول نتیجه طبیعی فرآیند حسابداری می باشد که با گذشت زمان و کسب تجربه و دستیابی به اطلاعات جدید این امکان فراهم می گردد تا برآوردها بهبود یابد.

طبق استاندارد حسابداری در اینگونه موارد به نتایج قبلی حسابداری نباید دست زد، بلکه برآورد جدید را بایستی در دوره جاری و دوره های باقیمانده آن اعمال نمود. به همین دلیل تغییر در برآورد حسابداری عطف به ماسبق نمی گردد و تنها به آینده تسری می یابد.

تجدید نظر در برآوردها نظیر عمرمفید داراییهای استهلاک پذیر، نرخ ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و اندازه ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان، اصلاح اشتباه محسوب نمی گردد بلکه بعنوان تغییر در برآورد های حسابداری شناسایی می گردد پس برآورد جدید تنها بر صورتهای مالی سال جاری و سال های آتی تاثیر می گذارد و مستلزم ثبت اصلاحی نمی باشد در نتیجه از این تغییربرآورد می توان برای کاهش یا افزایش ذخیره جهت هموارسازی سود بهره گیری نمود.

 

5-6-2) حسابداری اموال

وجود داراییهای استهلاک پذیر یکی از قوی ترین و اساسی ترین فرصتها برای هموارسازی سود می باشد در این بخش مواردی که در حسابداری اموال برای هموارسازی سود مناسب می باشد مطرح می گردد.

 تحصیل ماشین آلات و تجهیزات(داراییهای بلند مدت)

فقدان تفکیک خاص و کاربردی بین هزینه ها وداراییها، امکان قابل ملاحظه ای را برای هموارسازی سود فراهم کرده می باشد. در دوره بهره برداری از هر یک از اقلام”اموال، ماشین آلات و تجهیزات”عموماً مخارجی برای تامین ونگهداشت، تعویض و بهسازی، گسترش و الحاق این گونه اقلام می گردد بطور کلی، آن گروه از مخارج مزبور که منافع حاصل از خدمات دارایی را افزایش نمی دهد و برای حفظ دارایی در وضعیت عادی عملیاتی انجام می گیرد(نظیر تعمیرات روز مره و عادی)در دوره وقوع به عنوان هزینه های جاری ثبت می گردد. اما مخارجی که صرف تعویض و بهسازی دارایی می گردد و به افزایش ظرفیت یا عمر اقتصادی دارایی و یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی منجر می گردد. چنانچه مبلغ آن با اهمیت باشد به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و به حساب دارایی مربوط مقصود می گردد و از مجرای فرآیند استهلاک به عنوان هزینه جاری به دوره های آتی تخصیص می یابد. داشتن منافع آتی ویژگی تمامی مخارجی می باشد که به عنوان مخارج سرمایه ای یا دارایی به شمار می رود.

[1]. Allowance Accounting

[2]. Loss contingency

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پژوهش حاضر اهدافی چند به تبیین زیر دنبال می شوند:

الف)شناسایی شرکتهای هموارساز سود

ب)مطالعه اینکه آیا هموارساز ی سود بر بازده غیرعادی سهام تاثیر دارد یا خیر؟

 

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری