مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

سود حسابداری بر مبنای فرض تعهدی و در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اندازه گیری می گردد، به گونه کلی می توان گفت هدف از اندازه گیری سود عبارتست از تعیین اینکه وضعیت یک واحد تجاری در نتیجه عملیاتی که در طی یک دوره معین انجام داده به چه اندازه بهبود یافته می باشد. اندازه گیری “سود حسابداری”هنگامی ایده آل خواهد بود که مبتنی بر اندازه گیری تغییرات در ثروت واقعی(یعنی ارزش های جاری)یک واحد تجاری طی یک دوره باشد، اما اندازه گیری ارشهای جاری به گونه ای قابل اتکا اغلب دشوار می باشد.

 

5-2) ابزار های هموارسازی مصنوعی سود

پژوهش حاضر به هموارسازی مصنوعی سود می پردازد. در هموارسازی مصنوعی مدیریت با بهره گیری از یک سری روش ها به دستکاری سود می پردازد. روش ها یا ابزار های هموارسازی سود را به تبیین زیر می باشد. (رونن و سادن، 1991،ص89)[1]

الف-زمان بندی رویداد ها

ب-انتخاب روش های تخصیصی

ج-طبقه بندی رویدادها

که هر یک از این ابزار ها در زیر تشریح می شوند.

 

1-5-2) زمان بندی رویداد ها[2]

زمان بندی رویدادها یک انتخاب مدیریت می باشد تا یک انتخاب حسابداری. مدیر برای این که سود را هموار کند رویدادهایی را که اتفاق افتاده اند در زمان خود شناسایی و ثبت نمی کند و به سال های دیگر منتقل می کند مثلاً ثبت فروش به عنوان پیش دریافت یا ثبت پیش دریافت به عنوان فروش.

در این روش مدیران در سال هایی که قصد دارند سودشان کمتر گردد فروش های آخر سال مالی را دیرتر شناسایی میکنند تا این فروش ها در سال آتی ثبت گردد و باعث می گردد درآمدهای سال جاری کمتر گزارش گردند و یا اینکه میتواند از طریق شناسایی هزینه های مربوط به آغاز سال آتی در سال جاری، هزینه های سال جاری را بیشتر شناسایی کند تا سود سال جاری کمتر گردد.

و یا در سال هایی که قصد دارد سود بیشتری را گزارش کند دقیقتاً عکس حالت قبل رخ می دهد به طوری که درآمدهای سال آتی را در سال جاری و زود تر شناسایی می کند و یا از طریق انتقال هزینه های سال جاری به سال آتی این مهم اتفاق می افتد.

 

2-5-2)هموارسازی از طریق انتخاب روش های تخصیص[3]

بعضی از روش ها حسابداری هستند که منجر به سودهای هموار می شوند مثلاً در روش های استهلاک، اگر هزینه استهلاک بر اساس ساعت کارکرد یا تعداد تولید محاسبه گردد هر چقدر ساعات کارکرد و تعداد تولید محصول بیشتر باشد هزینه استهلاک نیز به همان نسبت بیشتر خواهد بود. پس هر چقدر درآمد یا فروش بیشتر گردد، هزینه هم بیشتر خواهد بود و سود نیز با یک طریقه ثابت تغییر خواهد نمود. اما اگر هزینه استهلاک بر اساس یکی از روش های خط مستقیم یا نزولی محاسبه می گردد. هزینه های استهلاک محاسبه شده با اندازه درآمد یا فروش مرتبط نیست. از بین روش های نگهداری موجودی ها، روش های ذخیره گیری مطالبات، روش هایی که از دیدگاه سود(زیانی)ناشی می شوند، با اندازه فروش مرتبط هستند. پس مدیر با بهره گیری از روش های حسابداری می تواند سودهای همواری را گزارش کند.

[1]. Ronen&sadan,1991,p89

[2]. Events Occurrences

[3]. Allocation Over Time

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پژوهش حاضر اهدافی چند به تبیین زیر دنبال می شوند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف)شناسایی شرکتهای هموارساز سود

ب)مطالعه اینکه آیا هموارساز ی سود بر بازده غیرعادی سهام تاثیر دارد یا خیر؟

 

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید