عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

شکل ضعیف کارایی بازار اظهار می کند که قیمت جاری اوراق بهادار به گونه کامل اطلاعات مربوط به گذشته را منعکس می کند پس سرمایه گذاران نمی توانند برای بدست آوردن بازده پرتفولیویی که بطور دائم  مازاد بر بازده متناسب با ریسک پرتفولیو باشد از اطلاعات قیمت اوراق بهادارگذشته یا اشکال مختلف تجزیه و تحلیل تکنیکی بهره گیری کنند.

سطح ضعیف کارایی تقریباً از فرضیه”گردش تصادفی”پیروی می کند. بغیر از این مورد که در سطح ضعیف، تاکید بر قیمت در یک زمان مشخص می باشد، نه در یک دنباله ای از قیمت ها، در طول یک دوره برای آزمون کارایی یک بازار در سطح ضعیف بهتر می باشد این موضوع را مطالعه کنیم که آیا قیمت های آینده دنباله ای از قیمت های گذشته می باشد یا ارتباطی بین  قیمت های آینده و گذشته هست یا نه؟. در صورت عدم وجود ارتباط بین قیمت های گذشته و آینده، بازار کارا می باشد.

با بهره گیری از مدل بازی منصفانه ساب مارتینگل، مدل گردش تصادفی، رگرسیون چندگانه پیاپی، مقایسه تابع توزیع بازده سهام با توابع شناخته شده، قاعده فیلتر، آزمون گردش ها، میانگین متحرک، نموهموار، مدل پیش بینی کوتدرانیک، شبکه عصبی و… تحقیقات مورد آزمون قرار داده اند.

شکل نیمه قوی کارایی بازار سرمایه

شکل نیمه قوی از کارایی بازار سرمایه اظهار می دارد که قیمت جاری اوراق بهادار نه تنها اطلاعات گذشته را منعکس می کند بلکه اطلاعات موجود در دست عموم مربوط به شرکت هایی که اوراق بهادار آنها در بازار معامله می گردد را نیز منعکس می کند. پس، چنین اطلاعاتی همانند اعلامیه های سود شرکت یا تجزیه سهام سریعاً در قیمت اوراق بهادار شرکت منعکس می گردد و یک شخص نمی تواند از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات بازده نرمال بدست آورد.

به مقصود آزمون تجربی کارایی بازار با در نظر داشتن اطلاعات جدید محققان معمولاً بازده ماهانه سهام شرکت هایی را که اطلاعات جدید آنها اعلام می گردد با بازده ماهانه تمام سهام با ریسک مشابه در دوره های قبل و بعد از دسترس بودن اطلاعات را یا هم مقایسه می ‌کند. از محققانی که در این مورد تحقیقات زیاد انجام داده می باشد فاماو همکاران[1](1992)می باشد، آنها چنین آزمون هایی را انجام دادند تا رفتار بازار غیرعادی اوراق بهادار را در تاریخ اعلام تجزیه سهام هیچ گونه بازده غیر مترقبه از بابت اعلام تجزیه سهام حاصل نمی گردد. فاما و همکارانش یافته های پژوهش خود را به عنوان شواهد قوی از کارایی بازار تلقی کردند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل قوی کارایی بازار سرمایه

شکل قوی کارایی بازار اظهار می دارد که قیمت های اوراق بهادار نه تنها تمام اطلاعات موجود در دسترس عموم را منعکس می کند. بلکه اطلاعاتی را که ممکن می باشد افشا شده باشد یا نشده باشد را نیز منعکس می ‌کند. به مقصود آزمون کارایی اطلاعاتی در بازار سهام بسیاری از محققین ارتباط بین سودآوری بازار و دستیابی به اطلاعات محرمانه را مطالعه کرده اند. از آنجائی که به نظر می رسد که فقط موسسات سرمایه گذاری وسهامداران عمده بالاتر از حد میانگین از اطلاعات محرمانه سود آوری به دست می آورند. محققین بر  روی این گروه ها متمرکز شده اند. عینی ترین موسسات سرمایه گذاری که داده های مربوط به عملکرد مالی خود را در اختیار محققین قرار دادند، صندوق های سرمایه گذاری می باشد. آنها عملکرد189 صندوق سرمایه گذاری را برای یک دوره 6 ساله مورد مطالعه قرار دادند

و نتیجه گرفتند که عملکرد صندوق سرمایه گذاری بطور میانگین بهتر از عملکرد افراد سرمایه گذاری که دارای پرتفولیویی با ریسک مشابه هستند نمی باشد. پس کارایی بازار سرمایه در سطح قوی را تایید کردند.

 

  1. 1. Fama,et all,1992

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پژوهش حاضر اهدافی چند به تبیین زیر دنبال می شوند:

الف)شناسایی شرکتهای هموارساز سود

ب)مطالعه اینکه آیا هموارساز ی سود بر بازده غیرعادی سهام تاثیر دارد یا خیر؟

 

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری