مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

قسمتی از متن پایان نامه :

جامعه آماری

جامعه آماری شامل شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال­های 1380 الی 1386 می­باشند که در این سال­ها صورت­های مالی خود را به سازمان بورس اوراق بهادار ارائه نموده­اند.

 

2-3-3 نمونه آماری پژوهش و روش نمونه­گیری

روش نمونه­گیری در این پژوهش به صورت حذف سیستماتیک می باشد (مهرانی و باقری،1388،ص82)1.  شرکت­هایی به عنوان نمونه انتخاب می­گردند که علاوه بر دارا بودن شرایط گروه­های آزمایش و کنترل، واجد شرایط ذیل نیزمی­باشند:

1- جهت یکنواخت­سازی متغیرها، فعالیت آن شرکت تولیدی باشد، و نیز به دلیل اینکه شرکت­های سرمایه­گذاری و واسطه­گری مالی دارای عملیات و موضوع فعالیت متفاوت با سایر شرکت­های تولیدی می­باشند و مکانیزم­های نظارتی آنها با سایر شرکت­ها متفاوت می باشد، لذا این شرکت­ها از جامعه آماری این پژوهش حذف گردیده­اند.

 

2- سال مالی شرکت منتهی به 29 اسفند ماه هر سال باشد.

3- شرکت­های نمونه طی سال­های 1380 الی 1386 تغییر سال مالی نداشته باشند.

4- شرکت تا پایان سال مالی 1379 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و طی سال­های 1380 الی 1386 از بورس اوراق بهادار تهران نیز خارج نشده باشند.

5- از آنجا که در خصوص مدل پژوهش نیاز به قیمت سهام در سه ماه پس از پایان هر سال مالی
(سال­های مالی دوره زمانی مطالعه پژوهش) هست، و نیز برای تعیین رشد شرکت نیاز به تعیین ارزش بازار حقوق صاحبان سهام می باشد لذا سهام شرکت در پایان اسفند ماه هر سال و نیز 3 ماه پس از پایان هر سال مالی، بایستی معامله شده باشد.

6- اطلاعات مالی مورد نیاز به خصوص یادداشت­های همراه صورت­های مالی در دسترس باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در پایان سال 1379 کل شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 306 شرکت بوده که از این تعداد 219 شرکت از آنها، شرکت­هایی بوده­اند که تولیدی بوده و دارای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه هر سال بودند. از تعداد 219 شرکت، 188 شرکت طی سال­های 1379 الی 1386 به فعالیت خود ادامه داده و از بورس اوراق بهادار تهران خارج نشده­اند. اما از تعداد 188 شرکت مذکور تنها 79 شرکت بودند که سهام آنها به ترتیب در پایان اسفند هر سال و در سه ماه پس از پایان هر سال مالی حداقل یک بار در بورس معامله شده و اطلاعات آنها نیز در دسترس بوده می باشد. پس با اعمال شرایط مذکور تعداد اعضای جامعه این پژوهش 79 شرکت تعیین گردید که تمامی آنها مورد آزمون قرار گرفتند.

 

3-3 ابزار گردآوری داده­ها

در این پژوهش اطلاعات به دو روش زیر گردآوری شده­اند:

الف) برای مطالعۀ ادبیات موضوع و مطالعه پیشینه پژوهش از روش مطالعات کتابخانه­ای بهره گیری شده می باشد.

ب) اطلاعات مربوط به متغیرهای پژوهش از طریق بانک­های اطلاعاتی تدبیرپرداز، ره­آورد جدید،
لوح­های فشرده چاپ گردیده توسط سازمان بورس اوراق بهادار و نیز از طریق سایت متعلق به سازمان بورس اوراق بهادار جمع­آوری گردیده می باشد.

 

 

4-3 ابزار تجزیه و تحلیل

برای تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی بهره گیری خواهد گردید. جهت تشریح و تلخیص داده­های جمع­آوری شده از آمار توصیفی (میانگین، میانه، چارک­ها، واریانس و غیره) و برای تحلیل آزمون فرضیه­های پژوهش از آمار استنباطی (تحلیل رگرسیون، آزمون t و آزمون f) بهره گرفته خواهد گردید. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده­ها و استخراج نتایج پژوهش از نرم­افزار Excel و spss بهره گیری خواهد گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

الف): آیا عایدی هر سهم با قیمت هر سهم ارتباط دارد؟

ب): آیا ارزش دفتری حق مالی هر سهم با قیمت هر سهم ارتباط دارد؟

ج): آیا معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ارتباط بین عایدی هر سهم و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟

د) : آیا معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ارتباط ارزش دفتری حق مالی و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟

 

پایان نامه مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

پایان نامه مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری