مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل سنتی

در این مدل فرض می گردد که سود هنگامی هموار شده می باشد که نوسان پذیری سود براساس یک مدل مورد انتظار کاهش داده گردد. مدل سنتی به صورت  ET=ET-1اظهار می گردد. پژوهشگران معمولاً از مدل های خطی طریقه زمانی نظیر مدل باکس-جنکیس [1]بهره گیری کرده اند. وجه مشترک همه مدلهای مورد انتظار اینست که تمامی آنها سود هر دوره Eγ را تابعی از زمان با یک نرخ رشد ثابت و یا سایر پارامترهای گزینشی فرض می کنند.


1) t=yt-1+(yt-1-yt-2)

2) t=yt-1+α(yt-1-yt-2)+β(yt-2-yt-3)+γ(yt-3-yt-4

3) t=yt-1(1- t-1)

4) t=  yt-1(1- α t-1+β t-2+y t-3)            

یاد آوری میشود که ضرایب α وβ وyگزینشی هستند نماد سود مورد انتظار و t متوسط نرخ رشد در صنعت می باشد اما این مدل یک سری مشکلاتی دارد. ایکل[2]  معتقد می باشد که تحقیقات انجام شده بر مبنای این چهارچوب نظری مشکلاتی ذاتی و متعددی دارند. اولین مشکل این می باشد که بایستی برای آزمون، یک مدل مورد انتظار تهیه کنیم که در واقع کاری پیچیده و ذهنی می باشد. زیرا ممکن می باشد مدل مورد انتظار نتواند فرایند ایجاد و سری زمانی سود را به نحو مطلوب و قابل قبول توصیف نماید.

دومین نقطه ضعف مدل سنتی این می باشد که آزمون، فقط یک متغیرهموارسازی، برای جریان سودهای هموارشده، در یک زمان معینی ممکن می باشد به نتایج متعصبانه ای منجر گردد. زیرا ممکن می باشد یک شرکت در آن واحد از چندین متغیرهموارسازی بهره گیری کرده باشد. از نقاط ضعف دیگر مدل های سنتی اینست که فقط برای یک دوره زمانی هموارسازی را مطالعه می کند و بایستی برای آزمون یک سری زمانی مطالعه گردد و این ضعف در مدل ایمهاف بر طرف گردید.

2-8-2)مدل ایمهاف[3]

ایکل معتقد می باشد که ایمهاف اولین محققی می باشد که مدعی شده سودهای هموارشده می تواند تابعی از یک متغیر مستقل دیگری غیر از آن چیز که تا آن وقت یاد شده بوده باشد خود ایمهاف از متغیر مستقل فروش به عنوان جایگزینی مناسب بهره گیری نمود. در مدل ایمهاف آغاز سود و فروش به عنوان متغییر در یک ارتباط رگرسیون زمانی به شکل زیر قرار می گیرند.

(زمان)+βα=سود

(زمان)+βα =فروش

سپس تغییر پذیری برای هر گرسیون بر مبنای اندازه  R2 تعریف می گردد. در نهایت به مقصود تشخیص رفتار هموارسازی سود برای یک شرکت معین دو معیار تعریف می گردد:

1-هموارسازی سود زمانی واقع می گردد که یک جریان هموار سود هست و در همان زمان  ارتباط ای ضعیف بین فروش و سود مستقر می باشد و یا

2-یک جریان هموار سود هست، در حالی که جریان فروش ناهمواری نظاره می گردد.

این روش نیز ضعف هایی داشت که بیشتر آنها را ایکل بیان نمود که در زیر آمده می باشد.

 

3-8-2) مدل ایکل[4]

ایکل انتقاداتی را که بر مدل ایمهاف وارد می کندکه به تبیین زیر می باشد:

اولین مشکل مدل ایمهاف اینست که تعریف جامع و روشنی از هموارسازی  را ارائه نمی کند. دومین مشکل مدل ایمهاف در اندازه اعتماد او به عنوان یک معیار اندازه گیری تغییر پذیری می باشد. در مدل ایکل این نقاط ضعف رفع شده می باشد. چهار چوب نظری مدل ایکل موسسه هموارساز را به عنوان واحدی تعریف می کند که چندین متغیر حسابداری را به گونه ای بکار می گیرد که برآیند تاثیرات آنها نوسان پذیری سود را به حداقل برساند یکی از نقاط ضعف مدل های سنتی بهره گیری از یک متغبر برای هموارسازی می باشد در حالی که در مدل ایکل از چنیدین متغیر بهره گیری شده می باشد و یکی از نقاط ضعف مدلهای سنتی مطالعه هموارسازی در یک دوره می باشد که این ضعف نیز در مدل ایکل رفع شده می باشد زیرا مدل ایکل چندین دوره را مطالعه می کند. مدل ایکل بر اساس چهار پیش فرض طراحی شده می باشد که به صورت روابط جبری زیرنشان داده می گردد:

1 .Box-Jenkins

2 .Eckel

[3]. Emhoff

[4]. Eckel

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پژوهش حاضر اهدافی چند به تبیین زیر دنبال می شوند:

الف)شناسایی شرکتهای هموارساز سود

ب)مطالعه اینکه آیا هموارساز ی سود بر بازده غیرعادی سهام تاثیر دارد یا خیر؟

 

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری