مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

دشوارترین گام در فرآیند پژوهش، مشخص کردن مسأله مورد مطالعه می باشد. نخست آنکه درمورد یک چیز، یک مانع  یا یک جایگاه مبهم تردید هست، تردیدی که نیازمند تعیین می باشد.

در هر پژوهش آغاز بایستی نوع، ماهیت، اهداف پژوهش و دامنه آن معین گردد تا بتوان با بهره گیری از قواعد و ابزار و از راه های معتبر به واقعیت ها دست پیدا نمود (سرمد و همکاران،1381،ص170)2.

پژوهش حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع پژوهش علی می باشد.  و از نظر هدف پژوهش ،تحقیقی کاربردی می باشد (همان منبع،ص172)3.

 

3-3 قلمرو پژوهش

جامعه مورد مطالعه در این پژوهش ،شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران می باشد.محدوده زمانی این پژوهش سال 83-86 می باشد .قلمرو پژوهش از لحاظ موضوع ، اعلان سود حسابداری می باشد.

 

4-3- روش های گردآوری اطلاعات

در این پژوهش آغاز از مطالعه و مطالعه منابع کتابخانه ای چارچوب نظری پژوهش ،ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش گردآوری شده می باشد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-3-ابزارگردآوری اطلاعات

در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از نرم افزار تدبیر بهره گیری شده می باشد و جمع بندی داده ها از طریق نرم افزار اکسل صورت گرفته می باشد .برای آزمون فرضیات پژوهش از آزمون ناپارامتری ویلکاکسون که یک آزمون علامت می باشد بهره گیری شده می باشد.

 

6-3- جامعه ونمونه

جامعه کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس در دوره سه ساله 83-86 می باشد.در واقع،اعلان سود برآوردی هر سهم کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس ،به عنوان نمونه انتخاب و سپس ،با اعمال شرایط و محدودیت هایی،نمونه های واجد آن شرایط به عنوان نمونه مورد مطالعه در نظر گرفته شده می باشد.مانند علت های بهره گیری از شرکتهای بورس را می توان وجود قیمتهای روزانه سهام برای شرکتهای بورسی ،الزام شرکتهای عضو بورس به ارائه سود برآوردی سالیانه هر سهم ،ثبت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکتها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط کارگزاران و …ذکر نمود.با در نظر داشتن دوره چهار ساله نمونه ها بایستی به نحوی انتخاب شوند که در این مدت در بازار فعالیت داشته باشند بدین مقصود طرح ذیل برای انتخاب نمونه ها به کار گرفته گردید.

  1. شرکتها در دوره مورد مطالعه سود برآوردی اعلان کرده باشند.
  2. غیر از شرکتهای فعال در بورس بوده و یا حداقل در روزهای مورد مطالعه فعال باشند.بدین مقصود قبل و بعد از اعلان مبنای انجام پژوهش می باشد برای فعال بودن شرکتها در نظر گرفته گردد.از آن جایی که در بررس اولیه جامعه آماری معلوم گردید ،کمتر اتفاق می افتد که شرکتها در تمامی روزها دارای مبادلات سهام باشند از این رو ،تنها شرکتهایی مورد مطالعه قرار گرفتند که سهام آن شرکتها حداقل در 11 روز از بازه زمانی 21روزه را در بورس مبادله قرار گرفته باشد.
  3. حتی الامکان نمونه های انتخاب شده از لحاظ صنایع مختلف در بورس متنوع باشند.
  4. در 21روز قبل و بعد هیچ خبری راجع به افزایش سرمایه و اعلان سود نقدی سهام و اطلاعات دیگری مربوط به اعلان سود پیش بینی شده به گونه رسمی منتشر نشده باشد.
  5. افزایش سرمایه در بازه زمانی نداشته باشند.
  6. معاملات مربوط به حق تقدم سهام در محاسبات مقصود نشده باشند.

نمونه های این پژوهش از بین شرکتهای فعال در بورس انتخاب شده می باشد.برای انتخاب نمونه

آغاز اعلان سود برآوردی هر سهم کلیه شرکتهای فعال در بورس به عنوان نمونه انتخاب شده اند سپس با اعمال شرایط و محدودیت هایی ،نمونه های واجد شرایط به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شده اند.

تعداد شرکتهای واجد شرایط 98شرکت بودند که 152 مورد اعلان سود براوردی هر سهم (نمونه پژوهش) در مورداین تعداد  شرکت مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

هدف اصلی در این پژوهش ،تعیین تاثیر اعلان سود بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بین سرمایه گذاران می باشد.

پایان نامه مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

پایان نامه مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخی بگذارید