مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

) پیشنهاد به سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی(حسابرسان مستقل)

همانطور که نتایج پژوهش نشان می دهد شرکتها اقدام به هموارسازی سود می نمایند این موضوع بایستی از دو منظر مد نظر قرار گیرد، اول آنکه به هنگام حسابرسی شرکتها، جهت صدور گزارش، به خطر تحریف صورتهای مالی با بهره گیری از ابزارهای هموارسازی سود توجه ویژه داشته باشند، و دوم آنکه، هنگام تدوین استانداردهای حسابداری توسط سازمان حسابرسی، اقدامات لازم را جهت به حداقل رساندن ابزارهای هموارسازی سود به کار گیرند.

 

2-6-5) پیشنهاد به سازمان بورس اوراق بهادار تهران

سازمان بورس بایستی نظارت وکنترل کافی بر گزارشگری مالی شرکت های عضو داشته باشد ودر شرایط ناکارایی بازاربورس، شرکتها را در افشاء موارد مربوط به اعمال پدیده هموارسازی سود، الزام نماید تا از گمراهی بهره گیری کنندگان صورتهای مالی وسرمایه گذاران بالقوه احراز گردد.

 

3-6-5) پیشنهاد به بهره گیری کنندگان از صورتهای مالی بویژه سرمایه گذاران

همانطور که در خلال پژوهش صورت گرقته نیز عنوان گردید، هموارسازی سود در واقع نوعی دستکاری سود می باشد، با در نظر داشتن اینکه در محیط اقتصادی ایران هموارسازی سود بر بازده سهام تاثیری ندارد لذا این مورد بهتراست در زمان تصمیم گیری برای سرمایه گذاری مد نظر قرار گیرد.

 

4-6-5) پیشنهادها برای تحقیقات آتی

الف)هموارسازی سود را با عوامل مختلفی می توان آزمون نمود، مثلاًارتباط بین اقلام صورت جریان وجوه نقد وهموارسازی سود

ب) مطالعه هموارسازی سود در شرکتهای دولتی وغیر دولتی

ج)تاثیر اصل 44 قانون اساسی بر هموارسازی سود شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار میشوند.

د) مطالعه ارتباط بین نسبتهای مالی با هموارسازی سود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ه) مطالعه تاثیر اجرای استاندارد حسابرسی خاصی، بر هموارسازی سود

خ) مطالعه تاثیر رکود اقتصادی جهانی بر افزایش شرکتهای هموارساز سود جهت القاء شرایط اقتصادی مطلوب در صنایع خاصی همچون پتروشیمی

ع) مطالعه اندازه هموارسازی سود با بهره گیری از سایر مدلها همچون جونز

ث) مطالعه ارتباط بین بندهای گزارش حسابرسی بر هموارسازی سود سال آتی، جهت پوشاندن بندهای حسابرسی سال قبل

س) مطالعه هموارسازی سود در شرکتهایی که مراحل پذیرش در بورس اوراق بهادار را طی  می کنند(شرکتهای در حال پذیرش میبایست 3 سال قبل از پذیرش سودده باشند لذا انگیزه فراوانی برای هموارسازی سود دارند)

ش) مطالعه هموارسازی سود در گزارشهای مالی میاندوره ای(با در نظر داشتن اینکه در گزارشهای مالی میاندوره ای درصد پوشش سود پیش بینی شده عنوان می گردد و حسابرسی این گزارشات بطور اجمالی مطالعه می گردد لذا شرکتها انگیزه وامکان زیادی برای هموارسازی سود دارند)

ط) مطالعه ارتباط بین اجرای قانون هدف مند کردن یارانه ها و هموارسازی سود در شرکتهایی که حامل های انرژی(آب، برق، گاز) مهمترین بخش از بهای تمام شده را شامل می گردد مانند صنایع پتروشیمی(با در نظر داشتن افزایش چندین برابر بهای تمام شده و کاهش سود واقعی شرکتها، لذا شرکتها جهت پوشاندن زیان عملیاتی دست به هموارسازی سود خواهند زد)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پژوهش حاضر اهدافی چند به تبیین زیر دنبال می شوند:

الف)شناسایی شرکتهای هموارساز سود

ب)مطالعه اینکه آیا هموارساز ی سود بر بازده غیرعادی سهام تاثیر دارد یا خیر؟

 

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری