مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

-تحقیقات بیور

بیور1 (1968) نشان داد که تغییرات در حجم معاملات با تغییرات در سود ارتباط دارد.نمونه وی شامل اعلامیه های سود سالیانه 143 شرکت در دوره زمانی 5 ساله (1961تا 1965) می باشد. که دارای شرایط زیر بودند:

1-اطلاعات این شرکتها در بانک اطلاعاتی آمریکا به ثبت رسیده باشند.

2- شرکت های موردمطالعه در بورس  نیویورک پذیرفته باشند

3- سال مالی آنها غیر از 31 دسامبر باشد.

4- در هفته اعلان سود، تقسیم سود نداشته باشند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- در دوره گزارش تجزیه سهام نداشته باشند.

6- کمتر از 20 اعلامیه خبری در وال استریت ژورنال داشته باشند.

این گونه دسته بندی ها احتمال اینکه متغیر های غیر از سود ،تاثیر غیر عادی بر قیمت سهام داشته باشند را افزایش می دهد. تقسیم سود و تجزیه سهام نیز محدودیت هایی هستند که اثر بالوه متغیر های غیر از سود را کاهش می دهد و محدودیت در اعلامیه خبری نیز برای مقایسه نسبت به هفته هایی که اعلان سود در آن هست به تعداد هفته هایی که سایر اعلان ها به تعداد کمی در آن دیده می گردد وضع شده می باشد. اما این موضوع ممکن می باشد باعث انتخاب شرکتهای کوچک که نسبتاً منابع اطلاعاتی کمتری دارند شده و سبب اغراق آمیز ودن متوسط محتوای اطلاعاتی اعلامیه های سود شوند. نتایج بدست آمده توسط بیور نشان داد که انحراف طی هفته ای که اعلان سود در آن صورت گرفته 67در صد بیشتر از حد معمول می باشد و بیانگر این نکته می باشد که متوسط انحراف بازده غیر عادی در هفته اعلان سود سالیانه بیشتر می باشد.

ایشان همچنین افزایش حجم مبادلات را به عنوان شاهدی برای وجود محتوای اطلاعاتی در نظر گرفت .بیور در پژوهش خود از همان اعلامیه های سودی که برای مطالعه انحراف بازده در زمان اعلان سود بهره گیری کرده بود ،بهره برد.

وی نتیجه گرفت که نظاره حجم مبادلات در هفته اعلان دلیلی بر وجود محتوای اطلاعاتی اعلامیه های سودی می باشد.معیار انحراف محتوای اطلاعاتی برای اعلامیه های سود در سایر بازار های معاملاتی غیر از بورس نیویورک با نتایج مشابهی مورد مطالعه قرار گرفت.می1 (1971) این موضوع را برای اعلان سود فصلی شرکتهای امریکایی پذیرفته شده در بورس را برای سال های 1964 تا 1968 مورد مطالعه قرار داد. هاگرمن2 (1982)روش بیور را برای اعلامیه های سود سهام بانکها در بازار های خارج از بورس3 به کار برد .بایستی خاطر نشان نمود که نتایج می و هاگرمن همانند نتایج بیور بود.

به گونه کلی نتایج حاصل از آزمونهای انجام شده روی انحراف بازده غیر عادی محتوای اطلاعاتی سود ،با نتایج آزمون هایی که در مورد جهت سود غیر منتظره و میانگین نرخ بازده غیر عادی بدست آمده ،متناسب می باشد .به بیانی دیگر ،هر دو روش این نتیجه واحد را تصدیق می کنند که اعلان سود، اطلاعات تازه ای را به بازار منتقل می نمایند و گزارشات مالی میان دوره ای یا اعلامیه های فصلی سود ، دارای محتوای اطلاعاتی می باشند.آزمون هایی که در صآزآز

 

 

4-5-2-سایر مطالعات در ارتباط با تئوری اطلاعات نا متقارن:

  • استیگ لیتز و ویس اثرت اعتبار سهمیه بندی را برای بازار مطالعه کردند.در واقع آنان علت های سودآور بودن اعتبار سهمیه ای را برای بانکها بصورت تئوریک اظهار نمودند.
  • ساموئل سان اثرات اطلاعات نا متقارن را در فرآیند چانه زنی مطالعه نمود. وی متوجه گردید که خریداران نا مطلع فقط وقتی می توانند به حداکثر سود مورد انتظار دست یابند که بتوانند اولین و آخرین پیشنهاد دهنده قیمت باشند که فروشنده آن را می پذیرد یا رد می کند.
  • هنسن این تئوری را برای بحث ادغام و تملک بکار برد و انتخاب رسانه مبادله را در موفقیت ادغام موثر می داند.
  • جوهاماتسون1 در سال 2002بازار سرمایه گذاری مشترک را از منظر تئوری اطلاعات نا متقارن مورد مطالعه قرار داد و نتیجه گرفت که می توان از مفاهیم اطلاعات نا متقارن و علامت دهی برای توصیف معضلات پیش روی موسسان و سرمایه گذاران در سرمایه گذاری مشترک بهره گیری نمود.

 

1-Botoor,1968

1– May,1971

2-Hagreman,1982

3– over the counter (otc)

1.Johamatson,2002

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

هدف اصلی در این پژوهش ،تعیین تاثیر اعلان سود بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بین سرمایه گذاران می باشد.

پایان نامه مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

پایان نامه مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخی بگذارید