عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری 

قسمتی از متن پایان نامه :

  

2 مدیریت نقدینگی ، توانایی واریز بدهی ها و انعطاف پذیری

از دیگر اهداف ارائه اطلاعات  مربوط به جریان های نقدی، ارزیابی نقدینگی و توانایی واحد تجاری در پرداخت تعهداتش می باشد. نقدینگی عبارت می باشد از توانایی نسبی در تبدیل دارایی ها به وجه نقد می باشد و گاهی اوقات به عنوان اندازه نزدیکی دارایی ها به وجوه نقد قلمداد می شودو همچنین به ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت و اقلام نقد و نزدیک به نقد نیز اطلاق می گردد.توانایی واریز تعهدات در مفهوم وسیعتر به توانایی وصول وجه نقد یا داشتن وجوه قابل دسترسی جهت هر هدف که ممکن می باشد از طرف موسسه مورد نیاز باشد اطلاق می گردد.در معنای دقیق تر توانایی در پرداخت تعهدات عبارت می باشد از توانایی واحد تجاری در پرداخت تعهدات خود در سررسید می باشد. مفهوم انعطاف پذیری مالی به معنای توانایی واحد تجاری در تحصیل وجه نقد طی زمان کوتاه به مقصود بهره جویی از فرصتهای مناسب و یا در برخورد با وقایع پیش بینی نشده می باشد.هر سه مفهوم فوق الذکر در ارتباط با یکدیگر می باشد. لیکن مفهوم انعطاف پذیری دارای مفهوم گسترده تر از توانایی در پرداخت تعهدات و مفهوم توانایی در پرداخت تعهدات دارای مفهوم گسترده تر از نقدینگی می باشد.توانایی پرداخت تعهدات برای تداوم فعالیت شرکت ضروری می باشد.عدم پرداخت تعهدات ممکن می باشد سبب ورشکستگی ،تسویه اجباری ، زیان برای صاحبان سهام و بستانکاران گردد (حسینی، 26،1385).

اطلاعات مربوط به وضعیت نقدینگی در ترازنامه نیز هست. طبقه بندی ترازنامه به دارایی های جاری و دارایی های غیر جاری می تواند در مورد وضعیت نقدینگی تا حدود کمی راهنما باشد.دلیلش این می باشد که این نحوه طبقه بندی اشکالاتی دارد مانند : هزینه معوق و بستانکاران از اقلام جاری هستند اما اثری در جریانات وجه نقد آتی ندارند.سایر دارایی ها نیز از قبیل موجودی ها هم ممکن می باشد به جریانات وجه نقد قابل تبدیل نباشند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

       در گروه دارایی های جاری بعضی از اقلام در دوره زمانی کوتاهی تبدیل به نقد میشوند اما تا هنگامی که مبنای ارزش گذاری دارایی ها به صورت کنونی باشد (به غیر ارزشگذاری بر مبنای ارزش خالص بازیافتنی ) ، برآورد و تعیین وجه نقد حاصل از دارایی ها غیر ممکن خواهد بود.ترازنامه بخش عمده ای از وضعیت نقدینگی را نشان نمی دهد پس ترازنامه مقدار کمی از وضعیت نقدینگی و انعطاف پذیری را عیان می نماید.اما از طرف دیگر صورت جریان های نقدی، بصیرت و بینش خوبی در مورد امکانات بالقوه ایجاد وجه نقد ناشی از عملیات را ارائه می نماید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

6-1 اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر را می توان در سه دسته هدف کلی،  فرعی و کاربردی به تبیین زیر تقسیم بندی نمود:

هدف کلی پژوهش:  هدف اصلی این پژوهش مطالعه وجود ارتباط بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود شرکت ها در بازار سرمایه ایران می باشد.

اهداف فرعی پژوهش: مانند اهداف فرعی این پژوهش مطالعه تاثیر متغیرهای تعدیل گر نرخ بازده داراییها، اندازه شرکت و اندازه وجه نقد نگهداری شده بر روابط میان سیاست تقسیم سود و متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب حقوق صاحبان سهام و فرصت های رشد به مقصود درک و تبیین بهتر و دقیقتری از روابط میان متغیرهای فوق می باشد.

هدف کاربردی: این پژوهش کوشش دارد ضمن مطالعه ارتباط  بین سیاست تقسیم سود و متغیر های عدم اطمینان در جریان وجه نقد، فرصت های سرمایه گذاری و ترکیب سرمایه ؛ قدرت پیش­بینی­کنندگی بازدهی پورتفوی سهام به کمک این متغیرها را مورد مطالعه قرار دهد و بدین طریق راه را برای انتخاب سهام­های برتر و تشکیل پورتفوی سهام مناسب باز کند.هدف کاربردی دیگر ، مشخص کردن این مطلب می باشد که آیا در بازار سرمایه ایران ارتباطی  بین سیاست تقسیم سود و متغیر های عدم اطمینان در جریان وجه نقد، فرصت های سرمایه گذاری و ترکیب سرمایه هست یا خیر. بهره وران از جنبه های کاربردی این پژوهش می توانند مدیران شرکت ها ، تحلیلگران مالی، موسسات آموزسی و دانشجویان باشند که از نتایج این پژوهش در مطالعه تطبیقی و دیگر تحقیقات مالی بهره گیری خواهند نمود و با سرمایه گذاران ، مدیران سرمایه گذاری و تامین کنندگان مالی باشند که می توانند از نتایج این پژوهش جهت تحلیل بهتر وضعیت  شرکت های مورد نظر خود بهره گیری نمایند.


دیدگاهتان را بنویسید