مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش

همانطور که در نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های این پژوهش ملاحظه می­گردد، عایدی هر سهم دارای چنان ارتباط مثبت و معناداری با قیمت سهام بوده می باشد که جریان وجوه نقد آزاد به عنوان یکی از معضلات ناشی از تضاد منافع بین سهامداران و مدیران، نتوانسته این ارتباط را تعدیل نماید، که احیاناً این موضوع به علت عدم آگاهی سرمایه­گذاران و سایر بهره گیری­کنندگان از موضوعات و مباحث پیرامون جریان وجوه نقد آزاد بوده می باشد و آگاه­سازی بهره گیری­کنندگان فعلی و بالقوه از گزارشات مالی شرکت­ها نیازمند بسترسازی کافی توسط مراجع علمی مربوطه در این زمینه می­باشد.

 

2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی

برای تحقیقات آتی پیشنهادهای زیر ارائه می­گردد:

الف) جریان­های نقد آزاد به مثبت و منفی تفکیک و تنها اثر جریان­های نقدی آزاد مثبت بر ارتباط ارزشی دو مولفه عایدی هر سهم و ارزش دفتری هر سهم مورد مطالعه قرار گیرد.

ب) همانطور که قبلاً مطرح گردید، فرض بر این می باشد که واحدهای اقتصادی که جریان وجوه نقد آزاد آنها بالاتر از میانه جامعه آماری بوده و نیز فرصت سرمایه­گذاری آنها نیز از میانه جامعه آماری بالاتر می­باشد دارای مشکل نمایندگی ناشی از جریان وجوه نقد آزاد می­باشند. در این پژوهش برای اندازه­گیری فرصت رشد از نسبت قیمت سهام به ارزش دفتری سهام بهره گیری شده می باشد، این در حالیست که با در نظر داشتن تحقیقات خارجی انجام گرفته پیرامون موضوعات جریان وجوه نقد آزاد به محققین آتی پیشنهاد می­گردد که فرمول­های مطرح شده ذیل را نیز برای اندازه­گیری فرصت رشد واحدهای تجاری مورد بهره گیری قرار دهند:

1- نسبت مجموع ارزش دفتری بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری کل بدهی­های شرکت به ارزش دفتری کل دارایی­های آن.

2- نسبت سود به قیمت بازار هر سهم.

3- نسبت ناخالص اموال، ماشین­آلات و تجهیزات به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام.

4- نسبت مجموع هزینه استهلاک دارایی­های مشهود و نامهشود به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام.

5- نسبت کل سرمایه­گذاری­های واحد تجاری به فروش­های خالص آن.

ج) یک مدل دیگر برای آزمون ارتباط ارزشی عنصر عایدی هر سهم مدل بازده می­باشد. که توسط ایستون و هریس[1]مطرح گردیده می باشد.

که مدل مذکور به تبیین زیر می باشد:

که در این مدل داریم:

سود سهام پرداختی در زمان

و  در فصول قبل تعریف شده­اند.

 

5-5 محدودیت­های پژوهش

در این پژوهش، در خلال تکمیل فرآیند پژوهش به جزء محدودیت ناشی از گردآوری قیمت سهام واحدهای اقتصادی عضو جامعه آماری با محدودیت با اهمیت دیگری برخورد نشد. با در نظر داشتن اینکه قیمت سهام مربوط به کلیه شرکت­های عضو جامعه آماری در دسترس نبوده، لذا این موضوع باعث کاهش تعداد جامعه آماری اولیه از 188 شرکت به 79 شرکت گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

[1]-Easton,Harris,1991,269.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

الف): آیا عایدی هر سهم با قیمت هر سهم ارتباط دارد؟

ب): آیا ارزش دفتری حق مالی هر سهم با قیمت هر سهم ارتباط دارد؟

ج): آیا معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ارتباط بین عایدی هر سهم و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟

د) : آیا معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ارتباط ارزش دفتری حق مالی و قیمت هر سهم را ضعیف می نماید؟

 

پایان نامه مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

پایان نامه مطالعه اثر معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم دفتری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری