عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

روش های آماری

در ای پژوهش چندین روش آماری برای آزمون فرضیه های مورد بهره گیری واقع شده می باشد این روش ها به همراه مراحلی طی شده برای آزمون فرضیه ها به تبیین زیر تشریح می گردد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-12-3) آمار توصیفی

آمار توصیفی شامل میانگین و توزیع های فراوانی به مقصود ایجاد یک بانک اطلاعاتی از نمونه آماری می باشد. میانگین های محاسبه شده عبارتند از:جمع فروش، تغییرات فروش، سود ناخالص، تغییرات سود ناخالص، سود عملیاتی، تغییرات سود عملیاتی، سود خالص، تغییرات سود خالص، بازده غیرعادی.

توزیع فراوانی برای نوع صنعت (هشت گروه)محاسبه شده می باشد.

سطح معنی داری[1]پنج درصد به مقصود رد یا قبول فرضیه ها انتخاب شده می باشد.

آزمون نرمال بودن داده ها:

جهت مشخص شدن نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف(KS) بهره گیری می نماییم.

این آزمون جهت مطالعه ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغییر کمَی مورد بهره گیری قرار می گیرد. توزیع نرمال برای متغیر های کمی پیوسته بهره گیری می گردد (مومنی1387ص. 188)2.

در پژوهش حاضر آزمون نرمال بودن جهت دادها به تبیین زیر آزمون میشود.

آزمون نرمال بودن میانگین بازده های شرکتها، اظهار فرضیه آماری به تبیین زیر می باشد:

Ho: توزیع میانگین بازده های شرکتها نرمال می باشد.

:H1 توزیع میانگین بازده های شرکتها نرمال نیست.

در صورتی که توزیع ها نرمال باشد از آماره های پارامتریک، و در غیر اینصورت از آماره های ناپارامتریک جهت آزمون فرضیات بهره گیری می گردد.

اولین گام برای آزمون فرضیه ها تفکیک نمونه آماری به دو گروه هموارساز و غیرهموارساز می باشد. از آنجائی که برای محاسبه شاخص ایکل در سه سطح ناخالص، سود عملیاتی و خالص، ارتباط معنا داری بین فروش و سود ناخالص و سود عملیاتی هست در حالی که ارتباط معنا داری بین سود خالص و فروش چندان توجیه پذیر نمی باشد معهذا با اتکا به تحقیقات انجام شده در این پژوهش برای نمونه آماری (65 شرکت)شاخص ایکل(معیار شناسایی رفتار هموارسازی سود)در سه سطح سود محاسبه شده می باشد. شاخص ایکل با بهره گیری از روابط زیر محاسبه می گردد:

هر گاه شاخص ایکل کوچکتر از 1 باشد یعنی1>  آنگاه هموارسازی سود رخ داده می باشد.

به طوری که:

ضریب تغییرات برای نوسان در سری زمانی سود=CV

ضریب تغییرات برای نوسان در سری زمانی فروش= CV

[1] Significance Level

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پژوهش حاضر اهدافی چند به تبیین زیر دنبال می شوند:

الف)شناسایی شرکتهای هموارساز سود

ب)مطالعه اینکه آیا هموارساز ی سود بر بازده غیرعادی سهام تاثیر دارد یا خیر؟

 

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری