مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

در زمینه مطالعه سرعت تعدیل قیمتهای سهام پس از اعلان سود نیز مطالعات متعددی صورت گرفته می باشد .

برای مثال افرادی از قبیل پاتل وولفسون1 (1984)،تالر2(1985)، باندت3(1987)، فرانسیس4 (1992) و بروکس5 (2003) در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که تعدیل قیمتها در ارتباط با اعلان سود ،آنی و فوری نمی باشد.

اما گرین و واتس6 (1996)،کا او7(2002)،بیاس8 (1999) به نتیجه ای کاملاً متفاوت دست یافتند .در ادامه مطالعات صورت گرفته لوئیچی ویل9 (2004) واکنش قیمت سهام نسبت به اعلان سود را سریع و فوری ارزیابی نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

5-2- اعلان سودحسابداری  و محتوای اطلاعاتی آن

1-5-2-تحقیقات بال و بران

نخستین تحقیقی  که در زمینه اعلان سود و پیامد های ناشی از آن در حرفه حسابداری به صورت تجربی انجام شده می باشد مربوط به پژوهشی می باشد که آقایان بال و براون در دهه 1960 میلادی انجام دادند .در آن وقت باور حسابداری عموماً بر این بود که مدیران قادرند با بهره گیری از سود حسابداری10 بازار را تحت تاثیر قرار دهند و به بیانی دیگر آن را گمراه نمایند. اما پس از چندی با ظهور فرضیه بازار کارا11 که معتقد به تاثیرگذاری سود بر قیمت سهام بود این دو دیدگاه در تقابل با یکدیگر قرار گرفتند.

بال و براون با در نظر گرفتن فرضیه بازار های کارا بر ان شدند تا از نظر تجربی به مطالعه ارتباط بین قیمت سهام و سود بپردازند واز سوی دیگر پاسخی نیز برای این سوال مهم بیابند که آیا اعلان سود حسابداری حاوی اطلاعات تازه و بیشتری هست یا خیر ؟ودر صورت تایید این سوال توانایی آن را در جهت انتقال اطلاعات به بازار،مورد مطالعه قرار دهند .بال و براون برای مطالعه این امر در صدد بر آمدند تا پارانتر هایی از قبیل :

میانگین نرخ بازده غیر عادی1 ،بازده غیر عادی2 و سود غیر منتظره3 را مرود محاسبه قرار دهند.

بال و براون در مطالعه های خود به این نتیجه رسیدند که سود و بازده غیر عادی با یکدیگر در ارتباط می باشند و همچنین اعلان های سود منجر به ورود اطلاعات بیشتر به بازار می شوند. بال و براون اصطلاح محتوای اطلاعاتی را برای نشان دادن ارتباط بین سود سالیانه و نرخ بازده غیر عادی سالیانه ارائه کردند و این سوال را مطرح نمودند که آیا تغییرات قیمت سهام در تاریخ اعلان سود ، یک موضوع قابل توجه می باشد یا خیر ؟البته مفهوم محتوای اطلاعاتی بدین معنی می باشد که یک حادثه مانند اعلان سود بر قیمت سهام تاثیر گذار می باشد و این تاثیر دقیقاً در همان زمانی رخ می دهد که آن حادثه (مانند اعلان سود) اتفاق افتاده باشد .زیرا که از نظر آنان مقصود از اطلاعات آن چیزی ست که از قبل شناخته شده نباشد .زیرا اگر این طور نباشد عوامل موثر بر قیمت سهام مربوط به رویدادهایی

می باشند که از قبل شناخته شده بودند.آنها دریافتند که در صورت نظاره ارتباط بین تغییرات سود و نرخ بازده غیر عادی می توان نتیجه گرفت که سود عامل موثری بر قیمت سهام می باشد . البته این به آن معنی نیست که سود ،واقعاً اطلاعاتی را به بازار منتقل می کنند. در این خصوص بال و براون در اولین تحقیقات انجام شده در سال 1968 علت های و شواهدی را نسبت به وسعت اطلاعاتی که سوی منابع مختلف از قبیل مشاوران ،تحلیل گران مالی و . . . ارائه می گردد مطرح کرده اند.

بال و براون4 (1968) ارتباط بین جهت حرکت سود غیر منتظره و میانگین بازده غیر عادی را مورد محاسبه قرار دادند و پیش بینی کردند که افرایش در سود غیر منتظره معمولا ً همواره با نرخ مثبت بازده غیر عادی و کاهش در آن نیز با نرخ بازده غیر عادی منفی توام می باشد .فرض بال و براون بر این بود که اعلان سود ،اطلاعات را به بازار منتقل می کند. آنها این مساله را با مطالعه میانگین بازده غیر عادی در ماه های اعلان سود مورد مطالعه قرار دادند .اگر سود دارای جهت غیر عادی مثبت و برای نمونه های با سود غیر منتظره منفی بایستی میانگین نرخ بازده غیر عادی منفی وجود داشته باشد .به هر حال زمانی که آنها پژوهش می کردند کوتاه ترین دوره در دسترس برای محاسبه بازده ،دوره های ماهانه بود و این یکی از محدودیت های آن دوره به شمار می آمد زیرا که ،میانگین نرخ بازده غیر عادی در ما اعلان سود صفر نخواهد بود.بال و براون اندازه گیری سود ها ی غیر منتظره را از دو راه پیش بینی کردند .اولین راه بهره گیری از تغییر سود آوری بود .

1-Pateel,1984

2-taller,1985

3-bandet,1987

4-francis,1992

5-Brooks,2003

6-Grin & wats,1996

7-kave,2007

8-biyass,1999

9-vill,2004

10- Accounting Earning

11- Efficient Market Hypothesis

1– Mean abnormal return

2– Abnormal return

3– Unexpected earning

4-Ball & Brown,1986

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

هدف اصلی در این پژوهش ،تعیین تاثیر اعلان سود بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بین سرمایه گذاران می باشد.

پایان نامه مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

پایان نامه مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید