عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن تأثیر اطلاعات شفاف و قابل اتکا و به موقع در تصمیم گیری و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین کمک به مشارکت عموم مردم در امر سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار ،پیشنهادهایی به تبیین ذیل می گردد:

  • افشای به موقع اطلاعاتی که به گونه مستقیم و غیر مستقیم به سهام مربوط بوده و در صورت افشاء برتصمیم گیری سرمایه گذاران برای خرید یا فروش سهام موثر می باشد.
  • الزام شرکتها به اعلام اطلاعات به عموم مردم ،همزمان با افشای آن به بورس اوراق بهادار

پس از انجام مراحل یک پژوهش علمی، اگر پژوهش از یک طریقه سیستماتیک و پژوهشگرانه صورت گرفته باشد، محقق محققاً می تواند نظراتی را هم در مورد یافته ها و نتایج پژوهش و هم راه کارها و پیشنهاد هایی را به مقصود بهبود و بسط پژوهش های آتی اظهار کند. بدین سبب در ادامه پیشنهاد هایی را مطابق با نتایج پژوهش و همچنین برای پژوهش های آتی ارائه می گردد.

 

1-4-5-پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی

با در نظر داشتن نتایج بدست آمده از این پژوهش ،جهت انجام تحقیقات آتی پیشنهاد هایی به تبیین ذیل ارائه می گردد:

  • با در نظر داشتن فرضیه اول می توان پیشنهاد نمودکه:

1.می توان با بهره گیری از قیمتهای پیشنهادی بین روزی خرید و فروش سهام سطح عدم تقارن اطلاعاتی را به صورت روزانه در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار داد.به این مقصود بهتر می باشد تا ساعت خاصی (مثلاً ساعت 11)در طول فعالیت روزانه بورس اوراق بهادار به عنوان زمان مورد نظر انتخاب گردد و قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش را در طی این ساعت خاص ورد مطالعه قرار داده و تاثیر آن را بر حجم مبادلات را طی همان ساعت مورد ارزیابی قرار گیرد .بدین

ترتیب امکان تعیین سطح عدم تقارن اطلاعاتی به صورت ساعتی فراهم می گردد.و می توان ساعاتی که در ان بیشترین سطح عدم تقارن اطلاعاتی در بازار حاکم می باشد را تعیین نمود.

2.پیشنهاد می گردد که وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بین صنایع مختلف اندازه گیری و مورد ارزیابی  قرار گیرد .بدین مقصود لازم می باشد شرکتها از لحاظ نوع صنعت دسته بندی شده و برای هر صنعت دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام (سطح عدم تقارن اطلاعاتی )محاسبه شده و مقایسه گردد.

  • با در نظر داشتن فرضیه دوم می توان پیشنهاد نمود که:

3.آن چیز که مسلم می باشد یکی از عوامل تاثیر گذار بر متغیر هایی نظیر حجم مبادلات ،اندازه شرکت  می باشد .در این پژوهش تاثیر اندازه شرکتها بر متغیر های پژوهش مورد مطالعه قرار نگرفت.برای محاسبه اندازه شرکت ،بایستی ارزش کل بازار سهام شرکتها محاسبه گردد که این ارزش را می توان از حاصل ضرب تعداد سهام منتشره در قیمت بازار سهام ،بدست آورد.از این رو برای تحقیقات آتی پیشنهاد می گردد تاثیر این متغیر نیز بر متغیر های بهره گیری شده در این پژوهش مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

هدف اصلی در این پژوهش ،تعیین تاثیر اعلان سود بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بین سرمایه گذاران می باشد.

پایان نامه مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

پایان نامه مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید