مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

در تهیه صورت های مالی، حسابداران ناگزیر از روش ها و رویه های مختلف و مجاز حسابداری بهره  می جویند که افزایش روزافزون این رویه ها موجب گردیده می باشد که نتوان به راحتی صورتهای مالی شرکت های مختلف را با هم مقایسه نمود.

سود مانند برترین شاخص های اندازه گیری فعالیتهای یک واحد اقتصادی می باشد و درک و شناخت و رفتار سود حسابداری مقوله ای می باشد که بر اثر گسترش فنون کمی مدیریت و ضرورت در نظر داشتن نیاز بهره گیری کنندگان صورت های مالی شکل گرفته می باشد. هموارسازی سود به رفتار آگاهانه ای اطلاق میشود که به مقصود کاهش نوسان های دوره ای سود شکل میگیرد.

در این فصل(که فصل پایانی پژوهش نیز می باشد) آغاز موضوع و مساله پژوهش و روش پژوهش به اختصار اظهار خواهد شدو به دنبال آن اختصار یافته های پژوهش ارایه می شودسپس به تفسیر نتایج حاصله، مقایسه آن با یافته های تحقیقات پیشین و ذکر محدودیتهای احتمالی در کاربرد نتایج پرداخته خواهد گردید. در قسمت آخر نیز پیشنهادهای متکی بر نتیجه پژوهش و نیز توصیه برای تحقیقات آتی اظهار می گردد.

 

2-5) اختصار موضوع و روش پژوهش

  سود گزارش شده مانند اطلاعات مالی مهمی می باشد که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می گردد. تحلیل گران مالی عموماً سود گزارش شده را به عنوان یک عامل برجسته در مطالعه ها و قضاوت های خود بر اطلاعات مالی مندرج در صورت های مالی واحدهای اقتصادی خصوصاً سود گزارش شده اتکا می کنند.

هموارسازی سود به رفتار آگاهانه ای اطلاق میشود که به مقصود کاهش نوسان های دوره ای سود شکل میگیرد. یکی از انگیزه های هموارسازی سود کسب بازده بیشتر می باشد.

هدف این پژوهش حول محور وجود یا عدم وجود پدیده هموارسازی سود وهمچنین این موضوع که آیا سهامداران در شرکت هایی که هموارسازی سود را انجام می دهند به نسبت شرکتهایی که هموارسازی سود را انجام نداده اند بازده بیشتری کسب کرده اند یا خیر؟

برای نیل به این هدف، فرضیه مقدماتی به مطالعه وجود یا عدم وجود هموارسازی سود مورد آزمون قرار گرفته و سه فرضیه برای مطالعه تاثیر بازده غیرعادی بر هموارسازی سود، تاثیر نوع صنعت بر هموارسازی و اندازه شرکت مورد آزمون قرار گرفته اند.

این پژوهش از نوع پژوهش های نیمه تجربی[1] و پس رویدادی[2] وکمی می باشد که بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته(نظاره شده)انجام گردیده می باشد. داده ها از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سالهای 1379الی1386 جمع آوری شده می باشد. در این پژوهش نمونه آماری برمبنای شاخص تفکیک کننده ایکل[3]در دو گروه هموارساز و غیرهموارساز طبقه بندی می شوند. این بخش از پژوهش به مقصود مطالعه و آزمون فرضیه مرتبط به پدیده هموارسازی سود در بورس اوراق بهادار انجام می شود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]. Qusi-Expermintal

[2]. Expose-Facto

[3].Eckel

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پژوهش حاضر اهدافی چند به تبیین زیر دنبال می شوند:

الف)شناسایی شرکتهای هموارساز سود

ب)مطالعه اینکه آیا هموارساز ی سود بر بازده غیرعادی سهام تاثیر دارد یا خیر؟

 

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری