عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

وجود تفاوت معنی داربین میانگین بازده غیرعادی شرکت های هموارساز وغیرهموارساز

پس از طبقه بندی شرکت ها در دو گروه هموارساز بایستی آغاز بازده مورد انتظار ماهانه هر یک از شرکت های هر گروه از شرکت های هموارساز و غیرهموارساز تهیه گردد.

برای آزمون فرضیه دو مقایسه ای بین میانگین بازده های غیرعادی شرکت های هموارساز و غیرهموارساز انجام می شود. در صورت وجود اختلاف معنی دار فرضیه مورد مطالعه قرار می گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

Ho:بین میانگین بازده های غیرعادی شرکت های هموارساز و غیرهموارساز تفاوت معنی داری وجود ندارد

اظهار آماری این فرضیه به صورت زیر می باشد:

Ho1= µ2

H1: µ1 ≠ µ2

1میانگین بازده غیرعادی شرکت های هموارساز

2میانگین بازده غیرعادی شرکت های غیرهموارساز

در صورت وجود اختلاف معنی دار بین میانگین بازده غیرعادی شرکت های هموارساز و غیرهموارساز فرضیه Ho رد می گردد و فرضیه H1 قبول می گردد.

برای مطالعه اختلاف معنی دار بین میانگین بازده غیرعادی شرکت های هموارساز از تفاوت میانگین دو جامعهT-Test) ( بهره گیری شده می باشد.

 

1-13-3) آزمون مقایسه میانگین دو جامعه:

برای آزمون میانگین دو جامعه لازم می باشد آغاز مطالعه کنیم که آیا واریانس دو جامعه برابرند یا نه؟بعبارت دیگر آزمون تساوی واریانس ها بر آزمون تساوی میانگین ها مقدم می باشد.

جهت آزمون تساوی واریانس ها (آزمون لون[1]) از آماره F(فییشر) بهره گیری می نماییم که بر اساس ارتباط زیر محاسبه میشود.

آمارهtجهت آزمون تساوی میانگین دوجامعه، در دو حالت تساوی واریانس ها یا عدم تساوی واریانس ها محاسبه می گردد.

[1].Leven

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پژوهش حاضر اهدافی چند به تبیین زیر دنبال می شوند:

الف)شناسایی شرکتهای هموارساز سود

ب)مطالعه اینکه آیا هموارساز ی سود بر بازده غیرعادی سهام تاثیر دارد یا خیر؟

 

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه مطالعه تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید