مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • کارایی تخصیصی

یکی از عمده ترین پیامدهای کارایی بازار این می باشد که منابع موجود به بهترین حالت ،و به شکل بهینه و مطلوب ،بهره برداری گردد.یکی از وظایف مهم بازار سرمایه ،بایستی تامین مالی شرکتها و نهادها باشد .بازار سرمایه بایستی این ویژگی را داشته باشد که شرکتهای نیازمند بتوانند سرمایه لازم خود را تامین کنند و شرکتهایی که پروژه های آنها توازی معقولی از بازده و ریسک ندارد،از دستیابی به نابع جدید در بازار محروم شوند(جهانخانی و عبده تبریزی ،1372،ص11)1.

در این مفهوم ، بازار هایی دارایی کارایی تخصیصی می باشند،که در آن پروژه های سرمایه گذاری با بهره وری نهایی سرمایه ،تامین مالی می شوند (فیشر و جردن، 1991،ص60)2.تخصیص هنگامی بهینه می باشد که بیشترین سرمایه متوجه سودآورترین فعالیت گردد.پس تخصیص سرمایه هنگامی درست انجام می گردد که شرکتهایی که فرصتهای سرمایه گذاری بهتر دارند ،سرمایه مورد نیاز خود را تامین کنند،و آن بخشهای اقتصاد که بازدهی کمتری دارند (و با محدودیت بیشتر روبرو هستند) از بهره گیری سرمایه محروم شوند.

  • کارایی عملیاتی

کارایی عملیاتی تصریح به تسهیل و سرعت مبادلات در بازار دارد ،که از طریق آن بازار های سرمایه امکان ملاقات خریداران و فروشندگان را ممکن می سازند.این نوع کارایی ،منجر به افزایش سرعت نقد شوندگی دارایها می گردد (همان منبع، ص60)3.

بازاری از نظر عملیاتی ،کارا محسوب میشود که هزینه انجام مبادلات در حداقل سطح ممکن باشد.سه مشخصه کارایی بازار را می توان به صورت زیر اظهار نمود4:

1.چنانچه کارگزاران و معامله گران ،سودهای عادی و معقولی را (با در نظر داشتن سطح ریسک فعالیتشان)به دست آورند ،بازار از نظر عملیاتی کارا می باشد؛

2.کارایی عملیاتی بستگی به درجه رقابت بین کارگزاران و معامله گران (سهولت در ورود و  خروج) دارد؛

3.کارایی تخصیصی ،مستقیماً به سطح کارایی عملیاتی  در هر بازاری مرتبط می باشد.

گونه های سه گانه کارایی اطلاعاتی بازار سرمایه:

کارایی اطلاعاتی بازار در سه سطح ،از نظر مفروضات و پیامدهای آن مطرح می باشد که ذیلاً مطرح می گردد(سینایی ،1372،ص48)2:

شکل ضعیف :انعکاس اطلاعات بر قیمت سهام می تواند در سطح نازل و به اصطلاح در شکل ضعیف آن مطرح باشد.در این سطح از کارایی ،قیمتها ی اوراق بهادار ،فقط اطلاعاتی که در گذشته قیمتها نهفته می باشد و از توالی تاریخی قیمتها حاصل می گردد را منعکس می کنند،که این اطلاعات بلافاصله در قیمتهای جاری منعکس می شوند.در این حالت فذض می گردد قیمت اوراق بهادار ،فقط منعکس کننده اطلاعات تاریخی باشد؛

بدین معنی که قیمت سهام طریقه خاصی نداشته و بازار سهام ،حافظه ای ندارد؛یعنی قیمت سهام در بازار کارا به شکل تصادفی تغییر می کند. این همان نظریه گشت تصادفی یا گردش تصادفی می باشد.

شکل نیمه قوی:این سطح از فرضیه می گوید که قیمت سهام ،منعکس کننده همه اطلاعات عام و چاپ گردیده می باشد. در این جا ،اطلاعات عام،محدود به قیمت گذشته نیست بلکه در بر گیرنده هر اطلاعاتی درمورد عملکرد شرکت و مشخصات صنعتی می باشد که شرکت در آن فعالیت می کند.

شکل قوی:در این حالت فرض آن می باشد که تمام اطلاعات مربوط و موجود ،اعم از اطلاعات محرمانه و اطلاعات دردسترس عموم ،در قیمت اوراق بهادار انعکاس دارد .مفهوم کارایی بازار را می توان همانند نمودار نشان داد(استرانگ،2000،ص218)1.

شکل قوی                                              شکل نیمه قوی                           شکل ضعیف

  • اطلاعات خصوصی اطلاعات عمومی چاپ گردیده          اطلاعات تاریخی
  • اطلاعات عمومی چاپ گردیده اطلاعات تاریخی
  • اطلاعات تاریخی

 

  1. Fischer &Jordan ,1991,p,60
  2. http://hubcap.Clemson.edu/1381/7/8
  3. Strong ,2000,p.218

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

هدف اصلی در این پژوهش ،تعیین تاثیر اعلان سود بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بین سرمایه گذاران می باشد.

پایان نامه مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

پایان نامه مطالعه تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری